WMO toezicht

Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan de gemeente haar inwoners ondersteuning bieden, met als doel zoveel als mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Een inwoner kan bijvoorbeeld:

  • enkele uren per week begeleiding krijgen in zijn eigen huis;
  • begeleiding krijgen in een woning van de organisatie die de begeleiding biedt;
  • gebruik maken van een dagbestedingsplek als werken niet tot de mogelijkheden behoort;
  • begeleiding krijgen bij het toewerken naar werk.

Kwaliteitseisen

De Wmo-toezichthouder onderzoekt of de begeleiding voldoet aan alle kwaliteitseisen. Iedere gemeente in Nederland is verantwoordelijk voor het houden van toezicht op de kwaliteit van ondersteuning die geleverd wordt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In de regio Noord- en Oost-Gelderland is de toezichthouder van de GGD gemandateerd om deze taak uit te voeren. Deze taak wordt onafhankelijk, transparant en zorgvuldig uitgevoerd. De toezichthouder voert onderzoeken uit in samenwerking met, of in opdracht van de gemeente met als doel: een goede en verantwoorde ondersteuning van de (kwetsbare) burger.

Er zijn 2 soorten toezicht in de Wmo:

Het Calamiteitentoezicht: als er een calamiteit en/of geweld heeft plaatsgevonden bij een aanbieder moet dit gemeld worden bij de toezichthouder van GGD Noord- en Oost-Gelderland. Afhankelijk van de ernst van de situatie kan de toezichthouder in opdracht van de gemeente de aanbieder vragen onderzoek naar de calamiteit te doen of zelf onderzoek doen.

Het Kwaliteitstoezicht: richt zich met name op de vraag of de ondersteuning en/of bedrijfsvoering bij de aanbieder voldoet aan de kwaliteitseisen in de Wmo en aan de afspraken die de gemeente met de zorgaanbieder heeft gemaakt

De bevoegdheden van de toezichthouders Wmo zijn opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). De toezichthouder meldt dat hij/zij de wettelijke bevoegdheid heeft om alle documenten te onderzoeken die relevant zijn in het kader van het onderzoek. Hieronder vallen ook persoonsgebonden gegevens van cliënten en medewerkers.

Voor het zorgvuldig en verantwoord uitvoeren van de wettelijke taak verwerkt Toezicht Wmo persoonsgegevens. Ons uitgangspunt is dat wij de privacy respecteren en beschermen. Je kunt erop vertrouwen dat toezicht Wmo zorgvuldig en veilig omgaat met persoonsgegevens. Hoe verwerken wij persoonsgegevens? Dit lees je in onze privacyverklaring.

Contact Wmo-toezicht

Telefoonnummer tijdens kantooruren: 088 443 32 21. Je kunt ook vragen stellen via het e-mailadres: wmo@ggdnog.nl 

Bezoek ook

Misschien is deze informatie interessant voor je.

Calamiteitentoezicht Kwaliteitstoezicht