Privacyverklaring

Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) beschermt en bewaakt de gezondheid van alle inwoners in de regio. Je kunt erop vertrouwen dat wij zorgvuldig en veilig omgaan met persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens (zoals een naam, adres of e-mailadres) die je aan ons geeft, gebruiken we alleen voor het doel waarvoor wij ze hebben gekregen. Ons werkterrein is de publieke gezondheid. Wij richten ons vooral op preventie. Hieraan werken wij dagelijks in opdracht van de 22 gemeenten en andere opdrachtgevers in ons werkgebied. Wij werken vaak samen met andere organisaties. Voor het uitvoeren van onze taken verwerken wij persoonsgegevens van cliënten, van medewerkers en van organisaties en zorgverleners waarmee we samenwerken.

Hieronder lees je hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan als je onze diensten gebruikt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

GGD NOG is een overheidsorganisatie met een breed takenpakket. Wij moeten en willen dus aan verschillende wetten voldoen. Dat betekent dat we voor de ene taak andere persoonsgegevens nodig hebben en mogen vragen, dan voor de andere! We verzamelen dus nooit zomaar gegevens, maar alleen als er een reden (wettelijke grondslag) voor is. GGD NOG verwerkt persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons geeft. Denk hierbij aan:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Contactgegevens
 • Geboortedatum
 • Soms het Burgerservicenummer (BSN)
 • Naam huisarts of specialist

GGD NOG gebruikt soms ook persoonsgegevens waarmee we extra zorgvuldig omgaan door het risico van inbreuk op jouw privacy. Dit zijn bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Denk hierbij aan:

 • Gegevens over je eigen gezondheid of de gezondheid van jouw kind
 • Gegevens over de sociale omgeving waarin je leeft
 • Gegevens over jouw seksuele gedrag en gezondheid

Bij de spreekuren Seksuele gezondheid kun je ook anoniem terecht.

Met welk doel verwerken wij je gegevens?

Het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de (wettelijke) taken van GGD NOG. Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk is en alleen voor de volgende doelen:

 • Uitvoeren van de wettelijke taak
 • Bieden van zorg op basis van de overeenkomst
 • Ondersteunen en in stand houden van preventie, zorg en nazorg aan cliënten
 • Uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek
 • Financieel afhandelen van geboden zorg met de cliënt

Verder gebruiken we je contactgegevens bijvoorbeeld ook voor het versturen van e-mails, sms'jes en whatsapp, bijvoorbeeld als herinnering voor een afspraak, om contact op te kunnen nemen of voor het beantwoorden van vragen via een webformulier.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk voorgeschreven om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van de wettelijke bepalingen waar de dienstverlening onder valt. Dit kan per taak verschillen. Zie hiervoor de beschrijving per door GGD NOG te leveren producten, diensten. In het geval van medische dossiers geldt de hoofdregel dat deze minimaal 20 jaar na beëindiging van de behandeling moeten worden bewaard.

Delen we je gegevens met derden?

GGD NOG deelt persoonsgegevens alleen met anderen als dit wettelijk verplicht is en/of wanneer we jouw toestemming hiervoor hebben. Alle medewerkers van GGD NOG hebben geheimhoudingsplicht over je persoonsgegevens. Daarnaast is er een medisch beroepsgeheim. We geven geen persoonsgegevens door buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of aan een internationale organisatie.

Hoe beveiligen wij je gegevens?

GGD NOG neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Hiervoor hebben wij een informatiebeveiligingsbeleid. We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het uitvoeren van onze wettelijke taak. Als de wet geen bewaartermijn voorschrijft, bepaalt GGD NOG deze termijn en houdt dit bij in een overzicht. Zo weten we van jouw gegevens precies wanneer we deze moeten verwijderen en zorgen we dat deze niet te lang of te kort bewaard worden.

E-mails waar privacygevoelige gegevens in staan versturen we via een applicatie waarmee wij vertrouwelijke informatie versleuteld kunnen mailen. Om toegang tot de informatie te krijgen, heeft de ontvanger een toegangscode nodig. Deze toegangscode is alleen bekend bij de ontvanger.

Welke rechten heb je?

Als cliënt van GGD NOG heb je recht op inzage en afschrift van jouw persoonsgegevens en de gegevens van kinderen tot 16 jaar die onder jouw gezag vallen. Daarnaast heb je:

 • Recht op rectificatie: Je kunt de GGD vragen jouw persoonsgegevens te verbeteren als deze onjuist of incompleet zijn. Je kunt ons ook vragen de persoonsgegevens aan te vullen als dat past bij het doel van de verwerking van deze gegevens.
 • Recht op vergetelheid: In een aantal gevallen heb je het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen. Sommige gegevens moeten wij op grond van de wet een bepaalde termijn bewaren. Als je een verzoek doet om gegevens te laten verwijderen, laten we je altijd weten welke gegevens we kunnen verwijderen, en welke (nog) niet.
 • Recht op bezwaar: Je hebt het recht om - bijzondere persoonlijke redenen - bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als de arts die jou behandelt een bekende van je is. De GGD zal hieraan voldoen, behalve als er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.
 • Recht op het doorgeven van informatie (dataportabiliteit): Je kunt ons vragen om een overzicht van digitale persoonsgegevens van jou, zodat je deze gegevens kunt hergebruiken of doorgeven aan een andere organisatie. Het moet dan gaan om gegevens die wij met jouw toestemming verwerken óf om een overeenkomst met jou uit te voeren.
 • Recht op beperking van de verwerking: Je hebt het recht om het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken. Dat kan als:
  • je denkt dat jouw persoonsgegevens niet juist zijn
  • wij ten onrechte jouw persoonsgegevens gebruiken
  • wij de persoonsgegevens van jou willen vernietigen (bijvoorbeeld na de bewaartermijn), maar jij ze nog nodig hebt

Wil je gebruik maken van één van de hierboven genoemde rechten? Stuur dan een verzoek aan fg@ggdnog.nl. Je krijgt binnen 4 weken reactie. Wij vragen je hierbij altijd om je te legitimeren.

Wil jij de eerder gegeven toestemming voor het gebruik van jouw gegevens intrekken? Bespreek dat met de betrokken GGD-medewerker of stuur een e-mail aan fg@ggdnog.nl.

Cookies op GGD-websites

Wij gebruiken cookies op onze website. Wil je weten welk soort cookies we precies gebruiken? Lees dan ons cookiebeleid.

Onze contactpersoon voor vragen over privacy

Wij hebben een functionaris voor de gegevensbescherming, die adviseert en toeziet op naleving van de privacyregels. Heb je vragen over het gebruik van persoonsgegevens door de GGD of wil je een klacht indienen over de manier waarop wij omgaan met jouw gegevens? Stuur dan een mail aan fg@ggdnog.nl.

Je kunt ook contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van GGD NOG, Elsbeth Leppink. Het e-mailadres van Elsbeth is ElsbethLeppink@Adviespuntzorgbelang.nl

Op deze pagina lees je meer informatie over wat je kunt doen met je opmerking, suggestie of klacht.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Het kan zijn dat we er samen niet uitkomen en dat je vindt dat GGD NOG persoonsgegevens verwerkt in strijd met de privacywet. Dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Over deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is vastgesteld in Warnsveld op 30 november 2022. GGD NOG kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren je daarom om deze regelmatig te bekijken. Je blijft dan op de hoogte van wijzigingen.

Volledige Privacyverklaring

Download hier het Pdf-bestand met de volledige verklaring specifiek voor:

 • Covid
 • Monkeypox
 • Gezondheidsmonitor
 • Jeugdgezondheidszorg
 • Seksuele gezondheid
 • Infectieziektebestrijding
 • Forensische taken
 • Maatschappelijke zorg
 • Toezichttaken
 • Solliciteren