Privacyverklaring

Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) beschermt en bewaakt de gezondheid van alle inwoners in de regio. Ons werkterrein is de publieke gezondheid. Wij richten ons vooral op preventie. Hieraan werken wij dagelijks in opdracht van de 22 gemeenten in ons werkgebied en andere opdrachtgevers. Wij werken vaak samen met andere organisaties. Voor het uitvoeren van onze taken verwerken wij persoonsgegevens van cliënten, van medewerkers en van organisaties en zorgverleners waarmee we samenwerken.

In deze privacyverklaring lees je hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan als je gebruik maakt van onze diensten en website.

Uitgangspunt

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van GGD NOG. Ons uitgangspunt is dat wij jouw privacy respecteren en beschermen. Je kunt erop vertrouwen dat wij op zorgvuldig en veilig omgaan met persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en hoe komen wij eraan?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over jou. Wij verwerken ‘gewone’ persoonsgegevens als naam, adres, e-mailadres en leeftijd. Als het nodig is verwerken wij bijzondere persoonsgegevens, vooral gezondheidsgegevens. Soms zijn wij verplicht je burgerservicenummer te gebruiken. Bij de spreekuren seksuele gezondheid kun je ook anoniem terecht.

In veel gevallen krijgen wij persoonsgegevens van jouzelf, bijvoorbeeld als je een afspraak maakt, een formulier invult of informatie geeft in een (telefoon)gesprek of e-mailcontact.

Ook ontvangt de GGD persoonsgegevens van derden. Hierbij gaat het om de Basisregistratie persoonsgegevens, het Basisregister Onderwijs (BRON, beheerd door DUO), scholen, gemeenten, zorgverleners en zorginstellingen.

Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens?

Wij gebruiken persoonsgegevens om onze taken zorgvuldig en verantwoord uit te voeren. Bij die taken gaat het om de publieke gezondheidszorg, maatschappelijke welzijn en crisisbeheersing. Voorbeelden zijn:

 • Jeugdgezondheid (met rijksvaccinatieprogramma)
 • Reizigersadvies en -vaccinatie
 • Seksuele gezondheid
 • Infectieziektebestrijding (waaronder tbc-bestrijding)
 • Toezicht kinderopvang en Toezicht Wmo 2015.

Het verschilt hoeveel en welke persoonsgegevens wij gebruiken. Dat hangt af van de dienst waarvoor je bij de GGD bent. Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk is en alleen voor de volgende doelen:

 • het uitvoeren van de wettelijke taak en contractueel overeengekomen dienst;
 • het ondersteunen en in stand houden van preventie, zorg en nazorg aan cliënten;
 • het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek;
 • het financieel afhandelen van geboden zorg met de cliënt of de zorgverzekeraar.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

GGD NOG werkt vaak samen met andere organisaties en personen. Wij delen persoonsgegevens alleen als dat nodig is voor een wettelijke verplichting of onze taak. Het verstrekken van jouw persoonsgegevens doen wij zoveel mogelijk in overleg met jou en met jouw toestemming. Als je toestemming hebt gegeven, kun je die ook weer intrekken.

Wij hebben verschillende bedrijven ingeschakeld die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij gebruiken bijvoorbeeld online softwarepakketten voor medische dossiers. Met deze “verwerkers” sluiten wij overeenkomsten. Hierin maken wij afspraken over de beveiliging en vertrouwelijkheid bij de verwerking van persoonsgegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Op welke gronden verwerken we persoonsgegevens?

Wij mogen persoonsgegevens niet zomaar opvragen of gebruiken. De wet bepaalt dat wij daarvoor een ‘grondslag’ moeten hebben. Jouw gegevens gebruiken we alleen om één of meer van de volgende redenen.

 • Toestemming
  Soms moeten we jou uitdrukkelijk om toestemming vragen om jouw persoonsgegevens te mogen gebruiken. Daarbij moet het duidelijk zijn welke gegevens wij willen en wat we er mee doen. Als jij toestemming hebt gegeven, kun je deze ook altijd weer intrekken.

Soms mogen wij je persoonsgegevens verwerken zonder jouw toestemming. Dit mag dan op basis van één of meer van de grondslagen die we hierna noemen.

 • Overeenkomst
  Om onze diensten aan jou goed uit te voeren hebben we jouw persoonsgegevens nodig. Bijvoorbeeld gegevens om de betaling van een reizigersvaccinatie te kunnen uitvoeren.
 • Wettelijke verplichting
  In de wet staan regels waar wij ons als organisatie aan moeten houden. Bijvoorbeeld dat wij, als het gaat om gezondheidszorg, een medisch dossier moeten bijhouden. De wet zegt in sommige gevallen ook dat wij persoonsgegevens moeten of mogen delen.
 • Algemeen belang
  GGD NOG vervult een aantal wettelijke taken voor de publieke gezondheid. Soms mogen wij jouw persoonsgegevens ook zonder jouw toestemming verwerken. Dit is dan noodzakelijk voor de uitvoering van de wettelijke taak van de GGD.
 • Vitale belangen
  Wij mogen jouw persoonsgegevens - zonder jouw toestemming – gebruiken, als dit van ‘vitaal belang’ is. Dan moet het noodzakelijk zijn voor je leven of gezondheid en kunnen wij je niet persoonlijk om toestemming vragen. Bijvoorbeeld in het geval van een grootschalige ramp of acuut gevaar.
 • Gerechtvaardigd belang
  Wij mogen jouw persoonsgegevens ook gebruiken als de GGD daar een ‘gerechtvaardigd belang’ bij heeft. We moeten dan kunnen aantonen dat ons belang om jouw persoonsgegevens te gebruiken zwaarder weegt dan jouw recht op privacy.

Hoe beveiligt de GGD jouw persoonsgegevens?

Wij nemen maatregelen om verlies, onbevoegde toegang en misbruik van persoonsgegevens te voorkomen. Deze maatregelen hebben wij opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Jij kunt ook helpen. Je kunt ons mailen met vragen of suggesties over de bescherming van jouw persoonsgegevens via fg@ggdnog.nl.

Let zelf ook op de veiligheid van jouw persoonsgegevens. Controleer of de partij aan wie je jouw persoonsgegevens wilt geven, te vertrouwen is. Let erop dat jouw eigen apparatuur computer of smartphone veilig genoeg is om persoonsgegevens te ontvangen en te verzenden.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang dit nodig is voor de dienstverlening aan jou. Soms staan er in wetten bewaartermijnen. Dan bewaart GGD NOG persoonsgegevens zo lang als de wet voorschrijft.

Het kan zijn dat wij te maken krijgen met een rechtszaak of andere procedure. Om aan te kunnen tonen hoe de zaak in elkaar zit, kunnen wij gegevens hierover bewaren.

Welke rechten heb jij?

Je hebt een aantal rechten bij de verwerking van jouw persoonsgegevens.

 • Recht op informatie:
  wij zijn verplicht jou te informeren welke gegevens wij gebruiken en met welk doel.
 • Recht op inzage:
  je kunt ons vragen of wij persoonsgegevens van jou hebben vastgelegd en zo ja, welke.
 • Recht op rectificatie:
  je kunt de GGD vragen jouw persoonsgegevens te verbeteren als deze onjuist zijn. Je kunt ons ook vragen de persoonsgegevens aan te vullen als dat past bij het doel van de verwerking van deze gegevens.
 • Recht op vergetelheid:
  in een aantal gevallen heb je het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen. Sommige gegevens moeten wij op grond van de wet een bepaalde termijn bewaren.
 • Recht op bezwaar:
  je hebt het recht om - bijzondere persoonlijke redenen - bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. De GGD zal hieraan voldoen, behalve als er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.
 • Recht op het doorgeven van informatie (dataportabiliteit):
  je kunt ons vragen om een overzicht van digitale persoonsgegevens van jou, zodat je deze gegevens kunt hergebruiken of doorgeven aan een andere organisatie. Het moet dan gaan om gegevens die wij met jouw toestemming verwerken óf om een overeenkomst met jou uit te voeren.
 • Recht op beperking van de verwerking:
  je hebt het recht om het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken. Dat kan als:
  • je denkt dat jouw persoonsgegevens niet juist zijn;
  • wij ten onrechte gebruiken maken van jouw persoonsgegevens;
  • wij de persoonsgegevens van jou willen vernietigen (bijvoorbeeld na de bewaartermijn), maar jij ze nog nodig hebt.

Wil je gebruik maken van één van de hierboven genoemde rechten? Stuur dan een verzoek aan fg@ggdnog.nl.

Wil jij de eerder gegeven toestemming voor het gebruik van jouw gegevens intrekken? Bespreek dat met de betrokken GGD-medewerker of stuur een e-mail aan fg@ggdnog.nl.

Nieuwsbrieven (mailings)

GGD NOG verstuurt verschillende nieuwsbrieven in de vorm van een mailing naar geïnteresseerden. Wij versturen nieuwsbrieven alleen aan bestaande contacten en aan personen die daarvoor toestemming geven bij aanmelding. Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om de gegevens aan te passen of om je af te melden.

Cookies op GGD-websites

 • Functionele en analytische cookies
  Als je onze website ggdnog.nl of een andere website van GGD NOG[1] bezoekt, zetten we één of meer cookies op je computer, tablet of smartphone. Cookies zijn tekstbestandjes die een website achterlaat. Functionele en analytische cookies plaatsen we altijd. Deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website en jouw gebruiksgemak.
 • Nuttige cookies
  Daarnaast gebruiken we op onze websites cookies die niet noodzakelijk zijn, maar wel nuttig. Hiermee kun je feedback geven over je gebruikerservaring en YouTube video’s bekijken.
  Voor het plaatsen van niet-noodzakelijke cookies vragen wij je toestemming. Door op de pop-up te klikken kun je akkoord gaan met het plaatsen van deze cookies.
 • Tracking cookies 
  Wij gebruiken een Facebookpixel op de pagina: www.ggdnog.nl/gezondheid/gezond-leven/bedanktpagina. Hiermee kunnen we Facebookadvertenties voor de gezondheidsmonitor jongvolwassenen optimaliseren. Dit is de enige pagina op onze website waar een cookie voor een Facebookpixel op staat. Je krijgt als gebruiker van deze pagina een melding of je deze cookie wilt accepteren. Pas na acceptie van de cookie wordt de pixel actief. 
 • Google Analytics
  Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze websites gebruiken. Zo kunnen wij de websites actueel houden en verbeteren. Wij hebben Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen niet naar jou of je IP adres zijn te herleiden. Ook delen wij geen informatie met Google of andere partijen.
 • Wat je zelf kunt doen
  Je kunt je internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kun je alle eerder opgeslagen cookies via je browser verwijderen.

Eindverantwoordelijkheid

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens binnen GGD NOG is het dagelijks bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland. Het dagelijks bestuur heeft deze verantwoordelijk neergelegd bij de directeur publieke gezondheid.

Bereikbaarheid

GGD Noord- en Oost-Gelderland

Telefoonnummer 088 - 443 30 00

E-mail ggd@ggdnog.nl

Postadres:

Postbus 3, 7200 AA Zutphen

Bezoekadres:

Rijksstraatweg 65, 7231 AC Warnsveld

Onze contactpersoon voor vragen over privacy

Wij hebben een functionaris voor de gegevensbescherming, die adviseert en toeziet op naleving van de privacyregels. Als je vragen hebt over het gebruik van persoonsgegevens door de GGD, stuur dan een mail aan fg@ggdnog.nl.

Contact en vragen

Ben je het niet eens met de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens? Dan kun je een klacht indienen via fg@ggdnog.nl.

Je kunt ook contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van GGD NOG, Liesbeth Schagen. Zij is bereikbaar via liesbethschagen@adviespuntzorgbelang.nl of op 06 – 53 88 54 59. Op de website van de GGD staat meer informatie over wat je kunt doen met je opmerking, suggestie of klacht.

Klacht indienen bij de AP

Het kan zijn dat we er samen niet uitkomen en dat je vindt dat GGD NOG persoonsgegevens verwerkt in strijd met de privacywet. Dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP houdt toezicht op de naleving van de regels voor bescherming van persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij blijven onze diensten ontwikkelen en verbeteren. Daarom kunnen wij deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen.

Versie 1.5, vastgesteld te Warnsveld op 27 augustus 2019.