Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten tot het leveren van zaken en/of verrichten van diensten zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing.

Algemene voorwaarden GGD Noord- en Oost-Gelderland

Algemene voorwaarden voor het leveren van goederen en diensten door GGD Noord- en Oost-Gelderland

Artikel 1 Begrippen

 • GGD: de rechtspersoon GGD Noord- en Oost-Gelderland, gevestigd te Warnsveld;
 • wederpartij: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die een overeenkomst sluit met de GGD;
 • partijen: de GGD en de wederpartij;
 • overeenkomst of opdracht: de (schriftelijke) overeenkomst tussen de GGD en de wederpartij over het leveren van zaken en/of het verrichten van diensten;
 • zaken: alle stoffelijke objecten die de GGD te koop aanbiedt, rechtstreeks of als onderdeel van door de GGD geleverde diensten;
 • diensten: alle activiteiten anders dan het leveren van zaken die de GGD verricht voor derden tegen betaling, bijvoorbeeld: het geven van voorlichting of advies of het doen van onderzoeken.

Artikel 2 Reikwijdte

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het leveren van zaken en/of verrichten van diensten, maar niet voor de zaken en diensten voor een gemeente die zij betaalt uit haar gemeentelijke bijdrage aan de GGD.
 2. Afwijkende voorwaarden gelden slechts als en voor zover partijen deze schriftelijk overeenkwamen en dan alleen voor de overeenkomst waarbij zij die voorwaarden overeenkwamen.
 3. Als een bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet (meer) geldig is, proberen partijen in overleg tot overeenstemming te komen over een nieuwe bepaling waarvan de inhoud de bedoeling in de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 3 Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van de GGD zijn vrijblijvend tenzij partijen het tegendeel overeenkwamen voordat de GGD de aanbieding deed of de GGD dit bij het doen van de aanbieding expliciet vermeldde.
 2. De prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding zijn drie maanden na de datum van aanbieding geldig.
 3. Elke door de GGD opgegeven nieuwe prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding komt in de plaats van de vorige.
 4. Bij samengestelde prijsopgaven is de GGD niet verplicht tot het leveren van een deel van de zaken in de offerte tegen een overeenkomstig deel van de voor het geheel opgegeven prijs.
 5. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij de GGD bekende informatie ten tijde van de aanbieding en op eventuele gegevens verstrekt door de wederpartij bij de aanvraag.

Artikel 4 Totstandkomen van overeenkomsten

 1. Een overeenkomst komt tot stand na de schriftelijke bevestiging door de GGD of nadat de GGD overgaat tot het uitvoeren van een opdracht.
 2. De schriftelijke bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist weer te geven, tenzij de wederpartij de GGD binnen dertig dagen na verzending hiertegen schriftelijk bezwaar stuurde.
 3. De factuur geldt als opdrachtbevestiging voor het leveren van zaken of het verrichten van diensten waarvoor de GGD vanwege hun aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging stuurt.

Artikel 5 Omvang overeenkomst en wijzigingen

 1. De omvang van de overeenkomst wordt bepaald door de omschrijving van de afspraken die partijen maakten over het leveren van zaken en/of het verrichten van diensten.
 2. Aanvullingen op en wijzigingen van een overeenkomst en de daarbij behorende bijlage(n) binden de GGD pas nadat en voor zover hij deze accepteerde op de wijze zoals staat in artikel 2, lid 2.

Artikel 6 Werkzaamheden

 1. De GGD voert de opdracht goed en zorgvuldig uit en behartigt de belangen van de wederpartij naar beste weten en kunnen.
 2. De GGD mag derden inschakelen bij het uitvoeren van alle taken die voortvloeien uit de overeenkomst en blijft daarbij eindverantwoordelijk.
 3. De wederpartij verleent volledige medewerking en stelt de GGD alles ter beschikking wat hij nodig en/of nuttig acht om de werkzaamheden en leveringen goed te kunnen verrichten.
 4. Als een partij niet aan haar verplichtingen kan voldoen of zij kan verwachten hieraan niet te kunnen voldoen, stelt zij de andere partij daarvan schriftelijk op de hoogte.

Artikel 7 Extra werkzaamheden

 1. De GGD kan extra werkzaamheden (doen) uitvoeren, zoals het inwinnen van informatie of het inschakelen van experts, als deze naar zijn oordeel nodig zijn voor het goed uitvoeren van de  overeenkomst en de noodzaak ervan blijkt nadat partijen de overeenkomst sloten.
 2. Het verrichten van de in lid 1 bedoelde werkzaamheden gebeurt na toestemming van de wederpartij. De GGD geeft de wederpartij de aard en de kosten van het extra werk door.
 3. Op deze werkzaamheden zijn de oorspronkelijke bepalingen van de overeenkomst van toepassing.

Artikel 8 Leveren

 1. Het leveren van zaken gebeurt vanaf een van de vestigingen van de GGD. Op het moment van de levering gaat het risico van de zaken over op de wederpartij.
 2. De leveringstermijn van zaken staat in de overeenkomst. Deze termijn is een streeftermijn.
 3. De leveringstermijn gaat in na de opdrachtbevestiging door de GGD en nadat alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van de GGD.
 4. Het overschrijden van de leveringstermijn geeft geen aanspraak op schadevergoeding.

Artikel 9 Annuleren

 1. Bij het annuleren van een opdracht tot het leveren van zaken vergoedt de wederpartij aan de GGD alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijze gemaakte kosten.
 2. De wederpartij kan eenmalige en kortstondige diensten annuleren met een termijn van minimaal een werkdag vóór het overeengekomen aanvangstijdstip van uitvoering. Voor het annuleren van langdurige diensten geldt een termijn van tien werkdagen.
 3. De GGD brengt de diensten die de wederpartij niet tijdig heeft geannuleerd volledig in rekening.

Artikel 10 Eigendom

 1. Alle door de GGD geleverde zaken blijven eigendom van de GGD op risico van de wederpartij zolang zij de factuur, plus eventuele renten en kosten, niet geheel heeft voldaan.
 2. De GGD behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten voor op het gebied van het intellectuele eigendom van door hem geleverde producten en verrichte diensten.
 3. Als de wederpartij aan de GGD bij het uitvoeren van de overeenkomst voorschrijft om bepaalde merken, producten of methoden te gebruiken, toe te passen, openbaar te maken of te verspreiden, staat zij ervoor in dat de GGD daardoor op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig aan derden toekomend recht van industriële of intellectuele eigendom. De wederpartij vrijwaart de GGD hier tegen iedere aanspraak van derden.

Artikel 11 Geheimhouding

 1. Partijen houden alle in het kader van de opdracht ontvangen gegevens geheim waarvan zij kunnen vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn.
 2. De geheimhoudingsplicht geldt niet voor de GGD voor zover hij ernstig gevaar voor personen constateert. Dan treedt hij zo mogelijk in overleg met de wederpartij voordat hij het bestaan van het gevaar meedeelt aan deze persoon of personen en/of aan de bevoegde autoriteiten.
 3. Als de wederpartij de resultaten van een door de GGD verricht onderzoek bekend maakt en hierdoor misverstanden ontstaan, ontheft dit de GGD van de geheimhoudingsplicht in die mate die de GGD redelijkerwijze nodig heeft om tegenover derden toelichting op de resultaten te geven.
 4. Het bepaalde in lid 2 en 3 van dit artikel geldt niet voor het verstrekken van medische gegevens die terug te leiden zijn tot een persoon.

Artikel 12 Prijzen

 1. Bij het verrichten van diensten en het leveren van zaken geldt de in de aanbieding en overeenkomst vastgelegde prijs.
 2. Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen exclusief BTW en andere (overheids)heffingen. De GGD verhoogt de in rekening te brengen kosten met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.
 3. Als bij het uitvoeren van een overeenkomst een prijsverhoging optreedt door omstandigheden die buiten de verantwoordelijkheid van de GGD liggen, berekent hij die prijsverhoging door. Als deze doorberekening leidt tot een prijsverhoging van 10 procent of meer mag de wederpartij de overeenkomst annuleren, voor zover de GGD deze niet heeft uitgevoerd.
 4. De GGD heeft het recht jaarlijks per 1 januari de prijzen en tarieven aan te passen van de overeengekomen levering van zaken en diensten die hij moet verrichten.
 5. Als in de aanbieding een richtprijs staat, bepaalt de GGD het te betalen bedrag door nacalculatie op grond van de bij de GGD gebruikelijke tarieven en methoden.

Artikel 13 Kosten

 1. De GGD brengt de kosten ter uitvoering van extra werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 7 aan de wederpartij in rekening tegen de dan geldende tarieven.
 2. Voor rekening van de wederpartij zijn de kosten als gevolg van nieuwe verplichtingen van de GGD, voortvloeiend uit wijzigingen van de wet en/of overheidsvoorschriften.
 3. Voor rekening van de wederpartij zijn verder alle kosten die het gevolg zijn van onjuiste of onvoldoende informatie van de wederpartij aan de GGD, voor zover deze informatie gaat over de omstandigheden waaronder de GGD de eisen van wederpartij moet realiseren.

Artikel 14 Facturen en betaling

 1. De wederpartij betaalt alle betalingen die zij aan de GGD is verschuldigd binnen dertig dagen na factuurdatum, zonder korting of schuldvergelijking, op een door de GGD aan te wijzen bankrekening.
 2. De GGD mag deel- of interim facturen indienen naar rato van verrichte werkzaamheden.
 3. Als de wederpartij de juistheid van een onderdeel van de factuur betwist, betaalt zij toch het niet betwiste deel. Als en voor zover het betwiste deel alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de oorspronkelijke factuurdatum.
 4. Als de wederpartij niet tijdig betaalt, is zij van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor sommatie of schriftelijke ingebrekestelling nodig is. De wederpartij is over het (nog) te betalen bedrag een rente verschuldigd berekend van de vervaldag (= de factuurdatum plus dertig dagen) tot de dag van betaling. De rentevoet bedraagt de wettelijke rente op de eerste dag van verzuim.
 5. Als de wederpartij een gefactureerd bedrag niet volledig betaalt, heeft dit onder meer tot gevolg dat de GGD alle andere bij de wederpartij openstaande vorderingen direct kan opeisen.
 6. Onverminderd het bepaalde in lid 4 en lid 5 van dit artikel mag de GGD, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst opschorten en/of de overeenkomt geheel of gedeeltelijk voor ontbonden verklaren en betaling van een direct opeisbare boete vorderen van tien procent van de totaal door de wederpartij verschuldigde tegenprestatie.
 7. De wederpartij betaalt aan de GGD alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die voortkomen uit het incasseren van de niet tijdige betalingen.

Artikel 15 Overmacht

 1. De GGD is niet aansprakelijk voor het niet (geheel) of niet tijdig nakomen van zijn verplichtingen door niet toerekenbare tekortkomingen
 2. Een niet toerekenbare tekortkoming is elke de naleving van de overeenkomst belemmerende omstandigheid die in redelijkheid niet voor het risico van de GGD of de wederpartij behoort te komen. Van belemmerende omstandigheden kan onder andere sprake zijn bij het niet (tijdig) leveren van zaken en verrichten van diensten door derden bij stakingen of blokkades, bij ernstige bedrijfsstoringen die de normale bedrijfsvoering in grote mate belemmeren, zoals ernstige brand met het verloren gaan van gegevens, ongevallen, epidemieën, ziekte en/of overlijden van een specifieke functionaris of bij oorlog, oorlogsgevaar en (natuur)rampen.
 3. Een partij kan zich alleen op overmacht beroepen als zij zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen vijf werkdagen na het intreden van de niet toerekenbare tekortkoming, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de andere partij schriftelijk van zo’n beroep in kennis stelt.
 4. De GGD en de wederpartij proberen bij niet toerekenbare tekortkomingen in onderling overleg tot overeenstemming te komen ter oplossing van de problemen die voortkwamen uit deze tekortkomingen. Uitgangspunt daarbij is dat de GGD de overeenkomst of de overeengekomen termijnen verlengt met de duur van de niet toerekenbare tekortkoming.
 5.  Als partijen door een niet toerekenbare tekortkoming de overeenkomst blijvend of niet in een voor de wederpartij acceptabele termijn kunnen nakomen, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te beëindigen. De wederpartij heeft dan geen recht op schadevergoeding.
 6. Als de overeenkomst bij een niet toerekenbare tekortkoming tussentijds is beëindigd, is door de wederpartij een zodanig gedeelte van de overeengekomen vergoeding verschuldigd als overeenkomt met de stand van de uitgevoerde werkzaamheden (inclusief de levering van zaken).

Artikel 16 Ontbinden of opschorten

 1. De wederpartij is van rechtswege in verzuim bij tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst of van andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, en onder andere bij faillissement, surseance van betaling en bij stillegging, intrekking van eventuele vergunningen, beslag op (een deel van) bedrijfseigendommen of zaken bestemd voor de uitvoering van de overeenkomst, liquidatie of overname of enig daarmee vergelijkbare toestand van het bedrijf of de instelling van de wederpartij.
 2. De GGD mag in gevallen als bedoeld in het vorige lid zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst of het niet uitgevoerde gedeelte ervan ontbonden verklaren of de uitvoering ervan opschorten, onverminderd zijn recht op schadevergoeding tegenover de wederpartij. Wat de wederpartij op basis van de overeenkomst is verschuldigd, is direct opeisbaar.
 3. Als de kredietwaardigheid van de wederpartij daartoe redelijkerwijze aanleiding geeft, kan de GGD nadere zekerheden verlangen, bij gebreke waarvan de GGD het recht heeft de uitvoering van de overeenkomst of de overeenkomst te ontbinden.
 4. Bij het niet nakomen van de overeenkomst door de GGD of het stilleggen van de GGD is de GGD van rechtswege in verzuim. De wederpartij mag dan zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst of het niet uitgevoerde gedeelte ervan ontbonden verklaren of de uitvoering ervan opschorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding en zonder gehoudenheid tot schadevergoeding aan de GGD.
 5. De ontbinding of de opschorting van de uitvoering van de overeenkomst gebeurt door het sturen van een aangetekende brief of deurwaardersexploot aan de betrokken partij.

Artikel 17 Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. Nadat partijen in overleg daarover overeenstemming bereikten, mag de GGD de rechten en plichten voortvloeiend uit de overeenkomst overdragen aan een in dat overleg genoemde derde partij.
 2. De wederpartij onthoudt haar medewerking aan een overdracht van rechten en plichten niet wanneer dat onredelijk zou zijn.

Artikel 18 Aansprakelijkheid

 1. De GGD is tegenover de wederpartij aansprakelijk voor de vergoeding van directe schade die zij lijdt als rechtstreeks gevolg van het niet of niet goed nakomen van de overeengekomen werkzaamheden, als en voor zover deze aansprakelijkheid en/of schade in de aansprakelijkheidsverzekering van de GGD is gedekt en tot ten hoogste het maximaal verzekerde bedrag.
 2. De GGD is tegenover de wederpartij aansprakelijk voor de vergoeding van de schade die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van vermijdbare professionele fouten van de onder de GGD vallende personen, als en voor zover deze aansprakelijkheid en/of schade in de aansprakelijkheidsverzekering van de GGD is gedekt en tot ten hoogste het maximaal verzekerde bedrag.
 3. Vermijdbare professionele fouten als bedoeld in het vorige lid zijn ook: vergissingen, veronachtzamingen en onzorgvuldig gedrag van onder de GGD vallende personen.
 4. De GGD is tegenover de wederpartij aansprakelijk voor de vergoeding van de schade die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van schade door opzet of door grove schuld of door onrechtmatige daad, veroorzaakt door onder de GGD vallende personen, als en voor zover deze aansprakelijkheid en/of schade in de door de aansprakelijkheidsverzekering van de GGD is gedekt.
 5. Voor de verplichting van de GGD tot vergoeding van de schade in de gevallen genoemd in de leden 1, 2 en 4 van dit artikel gelden de beperkingen in de volgende leden van dit artikel.
 6. Voordat zij de GGD aansprakelijk stelt, stelt de wederpartij de GGD zo mogelijk in de gelegenheid een bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden gemaakte fout binnen een redelijke termijn te herstellen.
 7. Een partij kan geen actie of vordering naar aanleiding van de opdracht of daaruit voortvloeiende andere dan wegens wanbetaling ontstane rechten instellen voor de gevallen genoemd, in volgorde, in de leden 1, 2 en 4 meer dan respectievelijk een jaar, vijf jaar en vijf jaar nadat de oorzaak van deze actie of vordering zich heeft voorgedaan.
 8. De wederpartij vrijwaart de GGD voor alle aanspraken van derden op door hen geleden schade die voortvloeit uit het toepassen of het gebruiken van het resultaat van werkzaamheden van de GGD door de wederpartij, tenzij de schade ingevolge bepalingen van dit artikel voor rekening van de GGD komt.
 9. Als de wederpartij de aan enig werk of opdracht verbonden risico's door verzekering aan derden overdraagt, vrijwaart zij de GGD voor verhaal door deze derden, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid tegenover de GGD vervalt.

Artikel 19 Aansprakelijkheid bij adviezen

De GGD geeft adviezen naar beste weten en kunnen, maar geeft geen garantie dat een gewenst resultaat op een bepaald tijdstip ook inderdaad te behalen is. De GGD aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.

Artikel 20 Aansprakelijkheid wederpartij

De wederpartij is aansprakelijk voor schade die de GGD lijdt bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden tijdens het verblijf op het terrein van de wederpartij of op dat van derden, tenzij de schade is veroorzaakt door schuld van de GGD zelf.

Artikel 21 Geschillen

 1. Partijen lossen elk juridisch en/of feitelijk geschil over de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst en elk ander geschil rond de overeenkomst zoveel mogelijk op door overleg.
 2. Er is een geschil als een van de partijen dit stelt in een aangetekend schrijven aan de andere partij.
 3. Als partijen niet tot een oplossing komen, laten zij een geschil berechten door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de hoofdvestiging van de GGD staat.
 4. Op een overeenkomst waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken geldt het Nederlands recht.

Artikel 22 Citeertitel

Deze algemene voorwaarden heten: Algemene voorwaarden GGD Noord- en Oost-Gelderland

Inkoopvoorwaarden

Tenzij anders overeengekomen, hanteert de GGD Noord- en Oost-Gelderland het VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten inclusief addendum en de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden Bij IT (GIBIT). Voor ‘gemeente’ moet daarin gelezen worden ‘GGD Noord- en Oost-Gelderland’.

Aanvulling op inkoopvoorwaarden

Let op! GGD Noord- en Oost-Gelderland is bezig met het optimaliseren van het Purchase-To-Pay proces. Een onderdeel hiervan is het betalen van facturen door GGD Noord- en Oost-Gelderland. Facturen die niet de vereiste informatie bevatten, waaronder een inkoopordernummer, neemt de GGD niet meer in behandeling en betalen we dus ook niet.

Indien de leverancier een bestelling vanuit een medewerker van GGD Noord- en Oost-Gelderland doorkrijgt zonder inkoopordernummer, dient de leverancier deze bestelling af te keuren en in overleg te treden met de betreffende besteller. Het is de verantwoordelijkheid van de leverancier zelf om ervoor te zorgen dat facturen de vereiste gegevens bevatten.

Eventuele uitzonderingsgevallen zullen met de betreffende leveranciers besproken worden.

Leveranciers die in het crediteurenbestand van GGD Noord- en Oost-Gelderland opgenomen zijn, zijn geïnformeerd over deze werkwijze.

Indien je de inkoopvoorwaarden niet kunt openen of kunt raadplegen kun je deze digitaal opvragen via aanbestedingen@hetservicecentrum.nl. Ook eventuele vragen kun je indienen via het hiervoor genoemde e-mailadres.