Wet Open Overheid

In de Wet open overheid (Woo) staat hoe de overheid zorgt voor het openbaar maken van haar stukken. Bijvoorbeeld wanneer iemand daarom vraagt. 

Aan: [privacy]
Algemeen Dagblad / Persgroep Nederland B.V. 
Postbus 8983 
3009 TC Rotterdam

verzonden per e-mail aan: [privacy]
Kenmerk: [privacy] /23-Dir.012 
Datum: 21 maart 2023
Behandeld door: 
E-mail: [privacy]@ggdnog.nl 
Telefoonnummer: 088 443 [privacy]
Onderwerp: besluit op Woo-verzoek 

Geachte [privacy],

In deze brief deel ik u het besluit mee dat ik heb genomen naar aanleiding van het verzoek dat u heeft  gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). 

1. Samenvatting

Ik heb besloten de door u gevraagde informatie openbaar te maken. Ik stuur u deze informatie per e-mail  als Excel-bestand toe. De toelichting op de verstrekte informatie kunt u vinden onder onderdeel 8 in deze  brief. 

2. Verzoek om informatie

Bij uw e-mail van 10 februari 2023 heeft u in uw brief d.d. 10 februari 2023 een Woo-verzoek gedaan.  Vervolgens heb ik per post uw brief d.d. 13 februari 2023 ontvangen op 15 februari 2023 . Het gaat om  één en hetzelfde Woo-verzoek.  U verzoekt om informatie over de risicoprofielen van de kinderopvanglocaties. U ontvangt deze  informatie bij voorkeur in een machinaal leesbaar document met per kinderopvanglocatie het risicoprofiel uit de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2022. 

3. Behandeling van uw verzoek

Op uw verzoek is op 15 februari 2023 de ontvangst van het Woo-verzoek telefonisch bevestigd. In mijn  brief van 17 februari 2023 heb ik de ontvangst van uw verzoek schriftelijk bevestigd. 
In mijn brief van 8 maart 2023 heb ik u geïnformeerd u over verlenging van de termijn voor de  afhandeling van uw verzoek. Ik heb u meegedeeld dat u uiterlijk op 24 maart 2023 een antwoord op uw verzoek ontvangt. Daarbij heb ik het voorbehoud van een mogelijk uitstel gemaakt om belanghebbenden  de mogelijkheid te bieden om hun mening te geven. Ik zie hiervoor echter onvoldoende aanleiding,  omdat specifieke locaties in de te verstrekken informatie niet herleidbaar zijn. U heeft hetzelfde Woo-verzoek aan alle GGD’en in Nederland gestuurd. De GGD’en hebben daarom  overlegd over de behandeling van uw verzoek. Hierin heeft de koepelorganisatie van GGD’en, GGD GHOR  Nederland en met name het Landelijk Centrum Toezicht Kinderopvang (LCTK) een centrale rol gespeeld. 

U heeft overleg gehad met vertegenwoordigers van GGD GHOR Nederland op 21 februari 2023. Daarbij zijn afspraken gemaakt die u op 24 februari 2023 schriftelijk heeft bevestigd. 

4. Wettelijk kader

Ik behandel uw verzoek als een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo). De tekst van de Woo kunt u vinden op de website www.overheid.nl

5. Inventarisatie informatie

Naar aanleiding van uw verzoek heb ik vastgesteld dat de gevraagde risicoprofielen vallen onder de  reikwijdte van de Woo. Het betreft documenten die verband houden met de publieke taak van de  directeur publieke gezondheid als toezichthouder kinderopvang.  Met GGD GHOR Nederland heeft u de openbaar te maken informatie nader besproken: 

 1. Het gaat u om locaties van kinderdagverblijven (kdv) en buitenschoolse opvang (bso), en niet om gastouderbureaus. U hoeft de namen en nummers uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) van  de locaties niet te ontvangen.
 2. Het gaat om een periode van 5 jaar van 2018-2022
 3. Meer specifiek vraagt u om een Excelbestand met daarin: 
  a. per unieke locatie zonder naam en nummer 
  b. opvangsoort kdv of bso 
  c. gemeente (niet de plaatsnaam) 
  d. bij voorkeur per indicator van het model risicoprofiel: de kleur 
  e. de totale ‘eindkleur’ van het risicoprofiel 
  f. over de jaren 2018 - 2022 
  g. Als d. dit niet mogelijk is dan minimaal: e.

6. Besluit

Ik besluit de door u gevraagde informatie openbaar te maken. 

7. Overwegingen

Bij mijn besluit neem ik de met u gemaakte afspraken en het advies van het LCTK in acht. Het LCTK  adviseert de ‘eindkleur’ van het risicoprofiel openbaar te maken en het gevraagde Excelbestand met de hierboven genoemde gegevens a., b., c., en e. te verstrekken en daarbij in plaats van de periode onder f.  uit te gaan van het aanleveren van het actuele profiel plus de 5 voorgaande profielen voorzien van het  jaar van opstellen.  De gevraagde informatie onder d. (kleur per indicator van het model risicoprofiel) valt in de vorm van een  Excelbestand niet onder de reikwijdte van de Woo. Deze gegevens zijn wel opgeslagen in het registratie-systeem Gemeenschappelijke inspectieruimte (GIR), maar zijn niet als Excelbestand te genereren. De Woo bevat geen verplichting om gegevens te vervaardigen die niet in bestaande documenten zijn neergelegd. 

8. Toelichting op verstrekte informatie

U heeft in het overleg met GGD GHOR Nederland toegelicht dat u onderzoek doet naar de kwaliteit van  de kinderopvang in Nederland. Weliswaar zijn de afzonderlijke inspectierapporten met daarin de  beoordeling van de kwaliteitseisen openbaar en te raadplegen via het LRK, maar deze informatie is niet in  de vorm van een databestand openbaar. Daarom vraagt u met een beroep op de Woo een databestand 3 op van de risicoprofielen. Het is u bekend - zoals u ook in uw verzoek aangeeft - dat het risicoprofiel geen kwaliteitsoordeel is. Ik wil hier nogmaals benadrukken dat het risicoprofiel een bedrijfsvoerings- en planningsinstrument is in het kader van het risicogestuurd werken bij het toezicht. Het zegt op zich niets over de kwaliteit van de kinderopvang. 

9. Wijze van openbaarmaking en publicatie

U ontvangt het betreffende document van GGD NOG per e-mail in de vorm van een Excelbestand, zoals u  heeft verzocht. Ook ontvangt u een pdf-versie van het bestand, zodat duidelijk is welke gegevens zijn  verstrekt.  Dit – geanonimiseerde - besluit wordt op de website van GGD NOG geplaatst. Het besluit is te raadplegen via de webpagina Over de GGD.
Verder hebben wij de houder van kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang geïnformeerd over het openbaar maken van de informatie. Ook de 22 gemeenten waarvoor GGD NOG het toezicht uitvoert, hebben wij geïnformeerd. 

10. Vragen? Niet mee eens?

Bent u het niet eens met deze beslissing of heeft u hier vragen over? Stuur dan een e-mail naar uw  contactpersoon via @ggdnog.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. 
Komen we er samen niet uit? Dan kunt u alsnog een bezwaarschrift sturen aan GGD Noord- en Oost-Gelderland, t.a.v. de directeur publieke gezondheid. Dit kan per e-mail via @ggdnog.nl of per post naar Postbus 3, 7200 AA Zutphen. Dit moet binnen zes weken na de datum die bovenaan deze brief staat. 

Let op: doe dit op tijd, anders kunnen wij uw bezwaar niet in behandeling nemen. Noem in het bezwaarschrift uw naam en adres, en de datum en het kenmerk van deze brief. Geef aan waarom u het niet eens bent met de beslissing. Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te voorzien. 

Met vriendelijke groet, 
dr. ing. H.A. Banus, 
plv. directeur publieke gezondheid

Contact

Wil je meer weten over openbaarheid bij de GGD? Neem dan contact op met team communicatie: communicatie@ggdnog.nl.

Je kunt je verzoek indienen per e-mail: ggd@ggdnog.nl of per post: Postbus 3, 7200 AA Zutphen.