Beleid en begroting

De stukken, genoemd in onderstaande informatie kunnen opgevraagd worden bij de directiesecretaris.

Het GGD-bestuur heeft de GGD-taken ingedeeld A-, B-, C-, en D-taken. Deze indeling laat zien wat de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor de verschillende GGD-taken is. In het kort is de indeling:

 1. Wettelijke GGD-taken
  die gemeenten wettelijk verplicht laten uitvoeren door de GGD
 2. Wettelijke gemeentelijke taken
  die de GGD kán uitvoeren in opdracht van gemeenten
 3. Autonome gemeentelijke taken
  die de GGD kán uitvoeren in opdracht van gemeenten
 4. Externe taken
  die de GGD uitvoert in opdracht van derden

Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 hebben de gemeenten nieuwe colleges van B&W gevormd. De samenstelling van het GGD-bestuur is ook vernieuwd. Het nieuwe bestuur werkt aan een bestuursagenda die richting geeft aan de beïnvloedbare GGD-taken in de komende jaren.

Het dagelijks bestuur wil de concept-bestuursagenda in april 2023 aan de gemeenteraden voorleggen. Dan kunnen de raden een zienswijze indienen. Dit is tegelijk met de zienswijzenprocedure voor de Programmabegroting 2024.

Ieder jaar stelt het dagelijks bestuur van de GGD een uitgangspuntennota op. Hierin staan de algemene beleidsmatige en financiële kaders voor de betreffende begroting. In december 2021 stelde het dagelijks bestuur de Uitgangspuntennota 2023 vast. De raden van de gemeenten kunnen hierop een zienswijze geven. Deze zienswijzen betrekt het dagelijks bestuur bij het opstellen van de Programmabegroting 2023.

Op 8 juli 2021 stelde het algemeen bestuur de Programmabegroting voor het jaar 2022 vast, en op 18 november 2021 de tweede begrotingswijziging 2022. Op 17 februari 2022 zijn door het algemeen bestuur de derde begrotingswijziging en vierde begrotingswijziging vastgesteld en op 7 juli 2022 de vijfde begrotingswijziging 2022. In de vergadering van het algemeen bestuur van 17 november 2022 is de zesde begrotingswijziging voor de Programmabegroting 2022 vastgesteld.

In de vergadering van het algemeen bestuur van 7 juli 2022 zijn de Programmabegroting 2023 en de eerste begrotingswijziging 2023 en de tweede begrotingswijziging 2023 vastgesteld. Op 17 november 2022 stelde het algemeen bestuur de derde begrotingswijziging 2023 en de vierde begrotingswijziging 2023 vast.

De 22 gemeenten in het werkgebied van GGD NOG hebben hun afspraken over samenwerking voor de GGD vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling, de 'statuten' van de GGD. De gemeenschappelijke regeling bepaalt welke taken de GGD heeft, hoe het bestuur wordt samengesteld en hoe de financiën worden geregeld. Zie de volledige tekst op Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 2016 (GR GGD NOG – 6e wijziging) (overheid.nl)

Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Deze wijziging heeft als doel versterking van:

de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen (GR) en
de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden in relatie tot gemeenschappelijke regelingen.
De wijzigingen betreffen diverse onderwerpen, zoals het instellen van een adviescommissie met raadsleden, burgerparticipatie, een actieve informatieplicht en evaluatie van de GR.

Voor 1 juli 2024 moet de gemeenschappelijke regeling zijn aangepast aan deze wetswijziging. Zoals het er nu uitziet, kunnen de gemeenteraden in het najaar 2023 hun zienswijze geven op de voorgestelde wijziging van de GR GGD NOG. Vervolgens beslissen de raden in het voorjaar 2024 over de toestemming aan het college van B&W voor de (definitieve) wijziging van de GR.