Beleid en begroting

De stukken, genoemd in onderstaande informatie kunnen opgevraagd worden bij de directiesecretaris.

Het GGD-bestuur heeft de GGD-taken ingedeeld A-, B-, C-, en D-taken. Deze indeling laat zien wat de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor de verschillende GGD-taken is. In het kort is de indeling:

 1. Wettelijke GGD-taken

  die gemeenten wettelijk verplicht laten uitvoeren door de GGD.

 2. Wettelijke gemeentelijke taken

  die de GGD kán uitvoeren in opdracht van gemeenten.

 3. Autonome gemeentelijke taken

  die de GGD kán uitvoeren in opdracht van gemeenten.

 4. Externe taken

  die de GGD uitvoert in opdracht van derden.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 hebben de gemeenten nieuwe colleges van B&W gevormd. De samenstelling van het GGD-bestuur is ook vernieuwd. Het nieuwe bestuur werkt aan een bestuursagenda die richting geeft aan de beïnvloedbare GGD-taken in de komende jaren.

Het dagelijks bestuur heeft de concept-bestuursagenda op 5 september 2023 aan de gemeenteraden gestuurd. De raden kunnen tot 30 november 2023 een zienswijze indienen. Het streven is dat het algemeen bestuur van de GGD de bestuursagenda vaststelt in februari 2024.

Wil je de bestuursagenda digitaal ontvangen, vul onderaan deze pagina je gegevens in en ontvang het bestand in je mailbox. 

Het dagelijks bestuur van de GGD stelde op 6 november 2023 de Uitgangspuntennota 2025 GGD NOG vast. Hierin beschrijft het dagelijks bestuur de algemene beleidsmatige en financiële kaders voor de begroting 2025. Op 30 november 2023 besprak het dagelijks bestuur deze Uitgangspuntennota 2025 met het algemeen bestuur. Daarna is deze aan de raden van de gemeenten gezonden. De raden kunnen tot 1 maart 2024 een zienswijze hierop indienen. Daarmee kunnen zij vooraf richting geven aan de concept Programmabegroting.

Wil je de Uitgangspuntennota 2025 digitaal ontvangen, vul onderaan deze pagina je gegevens in en ontvang het bestand in je mailbox.

In de vergadering van het algemeen bestuur van 7 juli 2022 zijn de Programmabegroting 2023 en de eerste begrotingswijziging 2023 en de tweede begrotingswijziging 2023 vastgesteld. Op 17 november 2022 stelde het algemeen bestuur de derde begrotingswijziging 2023 en de vierde begrotingswijziging 2023 vast en op 6 juli 2023 de vijfde begrotingswijziging.

De Programmabegroting voor het jaar 2024 is op 11 september 2023 door het algemeen bestuur vastgesteld.

Wil je de programmabegroting 2024 digitaal ontvangen, vul onderaan deze pagina je gegevens in en ontvang het bestand in je mailbox. 

De 22 gemeenten in het werkgebied van GGD NOG hebben hun afspraken over samenwerking voor de GGD vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling, de 'statuten' van de GGD. De gemeenschappelijke regeling bepaalt welke taken de GGD heeft, hoe het bestuur wordt samengesteld en hoe de financiën worden geregeld. Zie de volledige tekst op Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 2016 (GR GGD NOG – 6e wijziging) (overheid.nl)

Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Deze wijziging heeft als doel versterking van:

 • de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen (GR) en
 • de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden in relatie tot gemeenschappelijke regelingen.

De wijzigingen betreffen diverse onderwerpen, zoals het instellen van een adviescommissie met raadsleden, burgerparticipatie, een actieve informatieplicht en evaluatie van de GR.

Voor 1 juli 2024 moet de gemeenschappelijke regeling zijn aangepast aan deze wetswijziging. De gemeenteraden hebben tot 1 augustus 2023 hun zienswijze kunnen geven op de voorgestelde wijziging van de GR GGD NOG. Het GGD-bestuur verwerkt de zienswijzen in een nieuw voorstel. De planning is dat de raden in het voorjaar 2024 beslissen over de toestemming aan het college van B&W voor de (definitieve) wijziging van de GR.

Bestuursstukken in je mailbox

Velden gemarkeerd met een sterretje ( * ) zijn verplicht

Welke Pdf’s wil je toegestuurd krijgen? *