Beleid en begroting

De stukken, genoemd in onderstaande informatie kunnen opgevraagd worden bij de directiesecretaris.

Het GGD-bestuur heeft de GGD-taken ingedeeld A-, B-, C-, en D-taken. Deze indeling laat zien wat de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor de verschillende GGD-taken is. In het kort is de indeling:

 1. Wettelijke GGD-taken

  die gemeenten wettelijk verplicht laten uitvoeren door de GGD.

 2. Wettelijke gemeentelijke taken

  die de GGD kán uitvoeren in opdracht van gemeenten.

 3. Autonome gemeentelijke taken

  die de GGD kán uitvoeren in opdracht van gemeenten.

 4. Externe taken

  die de GGD uitvoert in opdracht van derden.

Het algemeen bestuur van de GGD stelde op 28 februari 2024 de Bestuursagenda 2023-2027 GGD NOG vast. De gemeenteraden konden voorafgaand aan deze vaststelling een zienswijze op de concept-bestuursagenda indienen.

In deze bestuursagenda staat welke thema’s de gemeenten de komende jaren van belang achten. Dit bevordert het integraal werken tussen gemeenten en GGD. De bestuursagenda schetst de grote lijnen; per subregio vindt een verdere uitwerking plaats, die aansluit bij de daar aanwezige wensen en mogelijkheden.             

Wil je de bestuursagenda digitaal ontvangen, vul onderaan deze pagina je gegevens in en ontvang het bestand in je mailbox.

Het dagelijks bestuur van de GGD stelde op 6 november 2023 de Uitgangspuntennota 2025 GGD NOG vast. Hierin beschrijft het dagelijks bestuur de algemene beleidsmatige en financiële kaders voor de begroting 2025. Op 30 november 2023 besprak het dagelijks bestuur deze Uitgangspuntennota 2025 met het algemeen bestuur. Daarna is deze aan de raden van de gemeenten gezonden. De raden konden tot 1 maart 2024 een zienswijze hierop indienen om hiermee vooraf richting te geven aan de concept-Programmabegroting. 

De ontvangen zienswijzen zijn betrokken bij het opstellen van de concept-Programmabegroting 2025. Deze is begin april 2024 aan de raden van de gemeenten gezonden. De raden kunnen ook hierop een zienswijze indienen.

Wil je de Uitgangspuntennota 2025 digitaal ontvangen, vul onderaan deze pagina je gegevens in en ontvang het bestand in je mailbox.

In de vergadering van het algemeen bestuur van 4 april 2024 is de (concept) programmabegroting 2025 besproken. Deze conceptbegroting is vervolgens aan de raden van de gemeenten gezonden. Zij kunnen tot 2 juli 2024 een zienswijze hierop indienen. Deze zienswijzen betrekt het dagelijks bestuur bij het opstellen van de definitieve begroting. Het algemeen bestuur besluit op 12 september 2024 over de Programmabegroting 2025.

De Programmabegroting voor het jaar 2024 is op 11 september 2023 door het algemeen bestuur vastgesteld. Vervolgens zijn op 30 november 2023 en 28 februari 2024 respectievelijk de 1e en 2e begrotingswijziging 2024 vastgesteld. 

Wil je de programmabegroting 2024 of de (concept) programmabegroting 2025 digitaal ontvangen, vul onderaan deze pagina je gegevens in en ontvang het bestand in je mailbox.

De 22 gemeenten in het werkgebied van GGD NOG hebben hun afspraken over samenwerking voor de GGD vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling, de 'statuten' van de GGD. De gemeenschappelijke regeling bepaalt welke taken de GGD heeft, hoe het bestuur wordt samengesteld en hoe de financiën worden geregeld. Zie de volledige tekst op Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 2016 (GR GGD NOG – 6e wijziging) (overheid.nl)

Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Deze wijziging heeft als doel versterking van:

 • de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen (GR) en
 • de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden in relatie tot gemeenschappelijke regelingen.

De wijzigingen betreffen diverse onderwerpen, zoals het instellen van een adviescommissie met raadsleden, burgerparticipatie, een actieve informatieplicht en evaluatie van de GR.

Voor 1 juli 2024 moet de gemeenschappelijke regeling zijn aangepast aan deze wetswijziging. De gemeenteraden hebben tot 1 augustus 2023 hun zienswijze kunnen geven op de voorgestelde wijziging van de GR GGD NOG. Het GGD-bestuur verwerkt de zienswijzen in een nieuw voorstel. De planning is dat de raden in het voorjaar 2024 beslissen over de toestemming aan het college van B&W voor de (definitieve) wijziging van de GR.

Het algemeen bestuur van de GGD stelde op 4 april 2024 de Jaarstukken 2023 vast. De accountant heeft hierbij een accountantsverslag geschreven.

Wil je de Jaarstukken 2023 of het bijbehorende accountantsverslag digitaal ontvangen? Vul dan onderaan deze pagina je gegevens in en ontvang het bestand in je mailbox.

Bestuursstukken in je mailbox

Velden gemarkeerd met een sterretje ( * ) zijn verplicht

Welke Pdf’s wil je toegestuurd krijgen? *