GGD en gemeente

GGD Noord- en Oost-Gelderland is de gezondheidsdienst van en voor 22 gemeenten in de regio's Achterhoek, Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Noord-Veluwe. 

Missie GGD

De taken van gemeenten op het gebied van publieke gezondheid liggen vast in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Op basis van deze wet hebben de 22 gemeenten in Noord- en Oost-Gelderland een aantal verplichte taken ondergebracht bij hun GGD. Daarnaast laten gemeenten en ook de rijksoverheid andere taken uitvoeren door de GGD. Deze taken sluiten aan bij de kerntaken en de deskundigheid van de GGD. De 22 colleges van B&W hebben hun afspraken voor samenwerking vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling.

Gemeenten en GGD hanteren samen de visie van Positieve Gezondheid als basis voor hun handelen: ‘Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’.

Bestuursagenda 2023-2027

Er zijn 4 thema’s in de bestuursagenda benoemd die specifiek de aandacht hebben van gemeenten in de periode 2023 – 2027. De bestuursagenda geeft daarmee beeld en richting aan de inzet van GGD en gemeenten.

  1. Vergroten van gelijke kansen op gezondheid voor iedereen
  2. Mentale gezondheid
  3. Gezonde leefstijl
  4. Gezonde fysieke en sociale omgeving

De gezondheidsdoelen zijn niet nieuw. Gemeenten en GGD werken al jaren samen aan gezonde leefstijl, gezonde leefomgeving en mentale weerbaarheid. Het kreeg zijn plek in eerdere bestuursagenda’s. En vooral ook in de praktijk, in de dienstverlening aan inwoners, de advisering van bedrijven en instellingen en lessen in het onderwijs. Met het opnieuw benoemen van deze gezondheidsdoelen bestendigen we de doorgaande lijn uit vorige jaren en blijven belangrijke principes in de publieke gezondheid actueel.

Een relatief nieuw gezondheidsdoel is de aandacht voor de complexiteit van factoren die gezondheidsverschillen veroorzaken en de ambitie om dat in een netwerk-ecosysteem aan te pakken. Dit sluit aan bij de landelijke afspraken gemaakt in het Integraal Zorgakkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord.

Bezoek ook

Misschien is deze informatie interessant voor je.

Samenstelling bestuur Werkgebied en locaties