Privacyverklaring

GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) beschermt en bewaakt de gezondheid van alle inwoners in de regio. Je kunt erop vertrouwen dat wij zorgvuldig en veilig omgaan met persoonsgegevens.

Persoonlijke gegevens (zoals een naam, adres of e-mailadres) die je aan ons geeft, gebruiken we alleen voor het doel waarvoor wij ze hebben gekregen.

Ons werkterrein is de publieke gezondheid. Wij richten ons vooral op preventie. Hieraan werken wij dagelijks in opdracht van de 22 gemeenten en andere opdrachtgevers in ons werkgebied. Wij werken vaak samen met andere organisaties. Voor het uitvoeren van onze taken verwerken wij persoonsgegevens van cliënten, van medewerkers en van organisaties en zorgverleners waarmee we samenwerken.

Hieronder lees je hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan als je onze diensten gebruikt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

GGD NOG is een overheidsorganisatie met een breed takenpakket. Wij moeten en willen dus aan verschillende wetten voldoen. Dat betekent dat we voor de ene taak andere persoonsgegevens nodig hebben en mogen vragen, dan voor de andere! We verzamelen dus nooit zomaar gegevens, maar alleen als er een reden (wettelijke grondslag) voor is. GGD NOG verwerkt persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons geeft. Denk hierbij aan:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Contactgegevens
 • Geboortedatum
 • Soms het Burgerservicenummer (BSN)
 • Naam huisarts of specialist

GGD NOG gebruikt soms ook persoonsgegevens waarmee we extra zorgvuldig omgaan door het risico van inbreuk op jouw privacy. Dit zijn bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Denk hierbij aan:

 • Gegevens over je eigen gezondheid of de gezondheid van jouw kind.
 • Gegevens over de sociale omgeving waarin je leeft.
 • Gegevens over jouw seksuele gedrag en gezondheid.

Let op! Bij de spreekuren Seksuele gezondheid kun je ook anoniem terecht.

Met welk doel verwerken wij je gegevens?

Het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de (wettelijke) taken van GGD NOG. Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk is en alleen voor de volgende doelen:

 • Uitvoeren van de wettelijke taak.
 • Bieden van zorg op basis van de overeenkomst.
 • Ondersteunen en in stand houden van preventie, zorg en nazorg aan cliënten.
 • Uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.
 • Financieel afhandelen van geboden zorg met de cliënt.

Verder gebruiken we je contactgegevens bijvoorbeeld ook voor het versturen van e-mails, sms'jes en Whatsapp, bijvoorbeeld als herinnering voor een afspraak, om contact op te kunnen nemen of voor het beantwoorden van vragen via een webformulier.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk voorgeschreven om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van de wettelijke bepalingen waar de dienstverlening onder valt. Dit kan per taak verschillen. Zie hiervoor de beschrijving per door GGD NOG te leveren producten, diensten.

In het geval van medische dossiers geldt de hoofdregel dat deze minimaal 20 jaar na beëindiging van de behandeling moeten worden bewaard.

Delen we je gegevens met derden?

GGD NOG deelt persoonsgegevens alleen met anderen als dit wettelijk verplicht is en/of wanneer we jouw toestemming hiervoor hebben. Alle medewerkers van GGD NOG hebben geheimhoudingsplicht over je persoonsgegevens. Daarnaast is er een medisch beroepsgeheim. We geven geen persoonsgegevens door buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of aan een internationale organisatie.

Hoe beveiligen wij je gegevens?

GGD NOG neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Hiervoor hebben wij een informatiebeveiligingsbeleid. We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het uitvoeren van onze wettelijke taak. Als de wet geen bewaartermijn voorschrijft, bepaalt GGD NOG deze termijn en houdt dit bij in een overzicht. Zo weten we van jouw gegevens precies wanneer we deze moeten verwijderen en zorgen we dat deze niet te lang of te kort bewaard worden.

E-mails waar privacygevoelige gegevens in staan versturen we via een applicatie waarmee wij vertrouwelijke informatie versleuteld kunnen mailen. Om toegang tot de informatie te krijgen, heeft de ontvanger een toegangscode nodig. Deze toegangscode is alleen bekend bij de ontvanger.

Welke rechten heb je?

Als cliënt van GGD NOG heb je recht op inzage en afschrift van jouw persoonsgegevens en de gegevens van kinderen tot 16 jaar die onder jouw gezag vallen. Daarnaast heb je:

Recht op rectificatie:

Je kunt de GGD vragen jouw persoonsgegevens te verbeteren als deze onjuist of incompleet zijn. Je kunt ons ook vragen de persoonsgegevens aan te vullen als dat past bij het doel van de verwerking van deze gegevens.

Recht op vergetelheid:

In een aantal gevallen heb je het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen. Sommige gegevens moeten wij op grond van de wet een bepaalde termijn bewaren. Als je een verzoek doet om gegevens te laten verwijderen, laten we je altijd weten welke gegevens we kunnen verwijderen, en welke (nog) niet.

Recht op bezwaar:

Je hebt het recht om - bijzondere persoonlijke redenen - bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als de arts die jou behandelt een bekende van je is. De GGD zal hieraan voldoen, behalve als er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

Recht op het doorgeven van informatie (dataportabiliteit):

Je kunt ons vragen om een overzicht van digitale persoonsgegevens van jou, zodat je deze gegevens kunt hergebruiken of doorgeven aan een andere organisatie. Het moet dan gaan om gegevens die wij met jouw toestemming verwerken óf om een overeenkomst met jou uit te voeren.

Recht op beperking van de verwerking:

Je hebt het recht om het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken. Dat kan als:

 • je denkt dat jouw persoonsgegevens niet juist zijn.
 • wij ten onrechte jouw persoonsgegevens gebruiken.
 • wij de persoonsgegevens van jou willen vernietigen (bijvoorbeeld na de bewaartermijn), maar jij ze nog nodig hebt.

Wil je gebruik maken van één van de hierboven genoemde rechten? Stuur dan een verzoek aan fg@ggdnog.nl. Je krijgt binnen 4 weken reactie. Wij vragen je hierbij altijd om je te legitimeren.

Wil jij de eerder gegeven toestemming voor het gebruik van jouw gegevens intrekken? Bespreek dat met de betrokken GGD-medewerker of stuur een e-mail aan fg@ggdnog.nl.

Cookies op GGD-websites

Wij gebruiken cookies op onze website. Wil je weten welk soort cookies we precies gebruiken? Lees dan ons cookiebeleid.

Onze contactpersoon voor vragen over privacy

Wij hebben een functionaris voor de gegevensbescherming, die adviseert en toeziet op naleving van de privacyregels. Heb je vragen over het gebruik van persoonsgegevens door de GGD of wil je een klacht indienen over de manier waarop wij omgaan met jouw gegevens? Stuur dan een mail aan fg@ggdnog.nl.

Je kunt ook contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van GGD NOG, Elsbeth Leppink. Het e-mailadres van Elsbeth is ElsbethLeppink@Adviespuntzorgbelang.nl

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Het kan zijn dat we er samen niet uitkomen en dat je vindt dat GGD NOG persoonsgegevens verwerkt in strijd met de privacywet. Dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Over deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is vastgesteld in Warnsveld op 30 november 2022. GGD Noord- en Oost-Gelderland kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren je daarom om deze regelmatig te bekijken. Je blijft dan op de hoogte van wijzigingen.

Testen op het coronavirus en communicatie van de uitslag

Bij een coronatest verwerken wij, naast je algemene persoonsgegevens, ook gegevens over je klachten, test, testuitslag en eventuele contactpersonen en -momenten. Het is belangrijk dat jouw gegevens goed beveiligd zijn. Wij zijn er voorzichtig mee en we houden ons aan de wet. Wil je weten wie er met je persoonsgegevens werken en hoe die worden verwerkt? Lees dan de privacyverklaring testen op coronavirus op de website van GGD/GHOR.

Vaccinatie tegen het coronavirus

Voor het goed uitvoeren van een vaccinatie verwerken wij, naast je algemene persoonsgegevens, ook gegevens over je medische achtergrond, vaccin, afspraak en doelgroep. Het is belangrijk dat jouw gegevens goed beveiligd zijn. Wij zijn er voorzichtig mee en we houden ons aan de wet. Wil je weten wie er met je persoonsgegevens werken en hoe die worden verwerkt? Lees dan de privacyverklaring vaccinatie coronavirus op de website GGD/GHOR.

 

Mensen die een verhoogd risico op een besmetting met mpox (voorheen apenpokken of monkeypox) hebben, kunnen preventief gevaccineerd worden. Behoor je tot de groep die in aanmerking komt voor een preventief vaccin en/of ben je uitgenodigd? Lees dan hieronder welke we persoonsgegevens gebruiken en hoe die gegevens worden verwerkt.

 1. Privacyverklaring vaccinatie tegen mpox (monkeypox) - GGD GHOR Nederland
 2. Vaccinatie monkeypox (apenpokken) - Privacy | RIVM

Met enige regelmaat voert GGD NOG  in samenwerking met het RIVM, het CBS en de andere GGD-en een gezondheidsmonitor uit waarbij het onderwerp van het onderzoek te maken heeft met de publieke gezondheid. De monitor is onderdeel van een breder onderzoeksprogramma.

In het najaar 2023 wordt de gezondheidsmonitor Jeugd uitgevoerd. Lees in de privacyverklaring (die je bovenaan de pagina vindt) hoe we in deze GGD Gezondheidsmonitor omgaan met de (bijzondere) persoonsgegevens uit de ingevulde vragenlijsten, de daaruit voortvloeiende onderzoeksresultaten en op welke manier de GGD ervoor zorgt dat deze goed worden beveiligd.

Met welk doel verwerken we de gegevens?

 • Het verkrijgen van inzicht in gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs en alle klassen van het praktijkonderwijs.
 • Het ontwikkelen van lokaal en landelijk beleid om de gezondheid van jongeren te bevorderen.
 • De gezondheidssituatie van jongeren onder de aandacht van scholen brengen en hen aanzetten tot de ontwikkeling van gericht preventief gezondheidsbeleid.

Welke gegevens verzamelen we?

In de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 wordt niet gevraagd naar persoonsgegevens, zoals naam en adres, waardoor een leerling in principe ook niet kan worden herleid. Wel willen we weten waar de leerling woont, omdat rapportages worden gemaakt voor gemeentes, daarom vragen we naar postcode. In de vragenlijst van het praktijkonderwijs wordt niet gevraagd naar postcode. In heel uitzonderlijke situaties is - door een combinatie van de ingevulde vragen - een leerling toch herleidbaar. Dat is een ongewild bijeffect en zeker niet het doel van het onderzoek. De GGD zorgt ervoor dat door het nemen van adequate beveiligingsmaatregelen dit risico tot een minimum wordt beperkt.

In de vragenlijsten komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Algemene gegevens: leerjaar*, opleidingsniveau*, leeftijd, geslacht, 4-cijferige postcode*
 • Gezinssamenstelling en moeite met rondkomen
 • Ervaren gezondheid
 • Geluk, psychische gezondheid*, veerkracht*, vertrouwen in de toekomst, eenzaamheid, weerbaarheid*, stress
 • Zorgen thuis (incl. mantelzorg*, thuissituatie*, sociale steun
 • Functioneren op school, prestatiedruk*
 • Bewegen, voeding*, alcoholgebruik, roken, drugsgebruik, vapen*
 • (Cyber)pesten*, sexting, seksuele gezondheid*
 • Suïcidegedachten*
 • Vrije tijd
 • Gamen en social mediagebruik
 • Online gokken*

 *Deze onderwerpen worden alleen op het reguliere voorgezet onderwijs uitgevraagd, niet op het praktijkonderwijs.

Bekijk hier een inkijkexemplaar van de vragenlijsten en resultaten uit voorgaande gezondheidsmonitors.

Hoe lang bewaren we de (anonieme) gegevens?

De Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 heeft het doel om de gezondheidssituatie van de jongeren te volgen in de tijd (monitoren). Dit betekent dat GGD Noord- en Oost-Gelderland ook in de toekomst beschikking dient te houden over de ingevulde vragenlijsten, zodat zij de eerdergenoemde doelen kan behalen en de eerder genoemde taken juist kan uitvoeren. Daarom bewaart GGD Noord- en Oost-Gelderland de regionale bestanden met anonieme gegevens minimaal 16 jaar. 

Delen we de gegevens met derden?

De GGD Noord- en Oost-Gelderland maakt op grond van haar publieke taak rapportages voor gemeenten en scholen op basis van de verzamelde gegevens. In deze rapportages staan geen herleidbare persoonsgegevens van een leerling omdat de rapportages op een hoger niveau worden opgesteld, dat wil zeggen niet op individueel niveau, maar enkel op groepsniveau van leerlingen.

 • Binnen de GGD Noord- en Oost-Gelderland hebben alleen medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de onderzoeksgegevens, toegang tot de onderzoeksgegevens. De antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.
 • De GGD’en maken gezamenlijk gebruik van een externe partij (Research 2Evolve) om de technische afname van de digitale vragenlijst en de tijdelijke dataopslag mogelijk te maken. Research 2Evolve is gebonden aan strikte voorwaarden zoals beveiligingsmaatregelen en geheimhoudingsplicht.
 • GGD Noord- en Oost-Gelderland kan beslissen gegevens te delen met derden voor onderzoek. In dat geval zorgt de GGD ervoor dat een leerling niet kan worden herkend in de gedeelde gegevens.
 • Het RIVM ontvangt de ingevulde vragenlijsten ook, zodat zij de GGD’en kunnen ondersteunen. Dit is vastgelegd in de afspraken die de samenwerkende partijen hebben gemaakt.
 • GGD GHOR Nederland, de landelijke koepel van GGD’en, ontvangt alleen een bestand, waarin de antwoorden op de vragenlijsten zo zijn bewerkt dat herkenning van een leerling niet mogelijk is.
 • De GGD en het RIVM werken samen met het Trimbos-instituut bij de uitvoering van de Gezondheidsmonitor van de GGD en het Peilstationsonderzoek en ESPAD-onderzoek van het Trimbos-instituut. Deze samenwerking heeft tot gevolg dat deze organisaties voor een klein deel samen verantwoordelijk zijn voor de verwerking van gegevens uit de vragenlijsten. De GGD’en en het RIVM zijn verantwoordelijk voor de gegevens in de basisvragenlijst van de Gezondheidsmonitor. Daarnaast is elke GGD afzonderlijk verantwoordelijk voor de aanvullende vragen in het regionale gedeelte van de vragenlijst. Het Trimbos-instituut is afzonderlijk en zelfstandig verantwoordelijk voor de vragenlijsten die worden gebruikt door het Trimbos-instituut. Klik hier je meer weten over het Trimbos-instituut en/of over de wijze hoe er met gegevens wordt omgegaan door het Trimbos Instituut

Goed om te weten

 • Deelname aan de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 is vrijwillig. Leerlingen en/of ouders/verzorgers bepalen zelf om wel of niet deel te nemen aan het onderzoek. Leerlingen kunnen op ieder moment in de vragenlijst stoppen. Ook kunnen bepaalde vragen worden overgeslagen, als de leerling deze niet wil invullen. Vanaf dat gestart wordt met invullen van de vragenlijst worden de gegevens opgeslagen. Als de leerling halverwege wil stoppen en niet wil dat de tot dan toe ingevulde antwoorden bewaard worden, dan moet de leerling terug in de vragenlijst en de antwoorden wissen. Leerlingen krijgen instructies voor dat ze starten met het invullen van de vragenlijst over hoe ze dit, indien gewenst, moeten doen.
 • Op basis van de publieke taak van GGD Noord- en Oost-Gelderland mogen de ouders/verzorgers en/of leerlingen worden benaderd voor deelname aan het onderzoek en mogen de antwoorden uit de vragenlijst worden gebruikt.
 • Indien leerlingen en ouders/verzorgers vragen hebben over het onderzoek of hoe GGD met vragenlijsten omgaat, kan men contact opnemen met Team Onderzoek van de GGD via onderzoek@ggdnog.nl.

Waarom verwerken we je gegevens?

We verwerken binnen de jeugdgezondheidszorg gegevens voor het uitvoeren van onze wettelijke taak om de gezondheid van kinderen en jongeren te beschermen en bewaken (de Wet Publieke Gezondheid en de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst). De gegevens die we verzamelen, leggen we vast in een digitaal dossier JGZ. Dat zijn we wettelijk verplicht. Met die gegevens kunnen we volgen hoe het met de gezondheid en ontwikkeling van een kind gaat. Die gegevens hebben we nodig wanneer een kind naar bijvoorbeeld een jeugdarts, jeugdverpleegkundige of verpleegkundig specialist gaat.

Welke gegevens verzamelen we?

Om te zorgen dat alle kinderen de jeugdgezondheidszorg krijgen waar ze recht op hebben, hebben we bij de GGD uiteraard op tijd de juiste gegevens nodig. Die gegevens krijgen we op verschillende manieren aangeleverd. Van de gemeenten krijgen we de NAW-gegevens (naam, adres, postcode, woonplaats) zodra een kind wordt geboren of nieuw in de regio komt wonen. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) laat ons weten waar een kind op school zit. De gegevens voor onder andere vaccinaties krijgen we van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

We verzamelen ook de overige persoonsgegevens van kinderen (bijvoorbeeld gezinssamenstelling) plus de gegevens over hun gezondheid, ontwikkeling, opvoeding en omgeving waar ze opgroeien. Deze gegevens krijgen we van de ouder(s), verzorger(s) of het kind zelf.

Delen we jouw gegevens met derden?

Soms delen we de gegevens met anderen. Enkele voorbeelden zijn:

 • Wanneer de gezondheid van een kind aanleiding geeft tot zorgen. Dan delen we de gegevens die van belang zijn met andere hulpverleners of met de leerkrachten van de school waar het kind naar toe gaat. Daarvoor vragen we toestemming aan de ouder(s) of verzorger(s) en/of de jongere zelf.
 • In bepaalde situaties delen we gegevens zonder toestemming van ouder(s), verzorger(s) of jongere met andere hulpverleners of de schoolleerkracht.Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van (een ernstig vermoeden van) kindermishandeling. De wet staat ons toe om dat dan te doen.
 • We informeren het RIVM over de vaccinaties die we hebben gegeven.
 • Er kunnen zich situaties voordoen dat we de gegevens overdragen aan een andere instelling voor jeugdgezondheidszorg. Bijvoorbeeld wanneer het kind verhuist naar een andere regio. Dat doen we alleen na toestemming van de ouder(s), verzorger(s) of jongere.

Goed om te weten:

 • Jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten hebben een (medisch) beroepsgeheim.
 • Ouder(s) en verzorger(s) kunnen altijd, mits zij ook het gezag hebben, onderdelen van het digitaal dossier van hun kind inzien via het ouderportaal Mijn Kind in Beeld: www.mkib.nl.

Hoelang bewaren we je gegevens?

Wanneer het kind 18 jaar is, stopt de jeugdgezondheidszorg. We bewaren het dossier dan nog 20 jaar. Die termijn is vastgelegd in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Je kunt op ons spreekuur gratis en anoniem terecht voor alle vragen over seksualiteit en voor een soa-test.

Waarom verwerken we je gegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van onze taak op grond van de Wet Publieke Gezondheid art. 6. en de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

Welke gegevens verzamelen we?

Voor het maken van een afspraak vragen we je naam, geboortedatum en contactgegevens. Tijdens het spreekuur komen er natuurlijk gezondheidsgegevens bij.

Wil je meer weten over seksualiteit en de gegevens die we daarvoor verzamelen? Kijk op onze uitgebreide pagina: Seksualiteit & SOA

Met welk doel verwerken wij je gegevens?

Wij verwerken gegevens van personen die risico lopen op, of die vragen hebben over een seksueel overdraagbare aandoening (soa) en andere onderwerpen die te maken hebben met de seksuele gezondheid. Dit doen we voor de volgende doelen:

 • De opsporing van de bron van soa.
 • Surveillance: verzamelen van gegevens over vragen die er zijn op het gebied van seksualiteit en seksuele gezondheid.
 • Anonieme waarschuwing contacten door de GGD of waarschuwing contacten door patiënt zelf, zodat die getest kunnen worden. Testen en waarschuwen van contacten en partners gaan in overleg met de cliënt.
 • Voorlichting aan de cliënt.
 • Voldoen aan de wettelijke meldingsplicht bij het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu).
 • Begeleiden van cliënt en mogelijke partners/contacten.
 • Diagnostiek en behandeling van soa.

Hoelang bewaren we je gegevens?

Wij houden ons aan de archiveringsvereisten zoals die zijn vastgelegd op basis van de Archiefwet en Archiefregeling en overige wettelijke bepalingen. Voor het bewaren van het medisch dossier geldt de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Het dossier wordt tenminste 20 jaar bewaard.

Delen we je gegevens met derden?

Dat doen we niet standaard en we delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn. We delen je gegevens (geboortedatum en geslacht) met laboratoria. Afhankelijk van de melding of een diagnose delen we je gegevens met andere behandelaren of de GGD-organisaties waar we mee samenwerken. In principe gebeurt dit met toestemming van jou, tenzij het een wettelijke verplichting is gegevens door te geven in het kader van meldingsplicht infectieziekten. We doen dit in het belang van je gezondheid, vervolgonderzoek en mogelijke behandeling.

Verpleegkundigen en artsen hebben een medisch beroepsgeheim.

Welke gegevens krijgen we van derden?

We krijgen gegevens over de uitslag van soa testen, van daarvoor gecontracteerde laboratoria.

Waarom verwerken we je gegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van onze taken uit de Wet publieke gezondheid, art. 6 en de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

Met welk doel verwerken wij je gegevens?

Wij verwerken gegevens van personen die lijden aan of risico lopen op bepaalde ernstige infectieziekten of die vragen hebben over infectieziekten. Dit doen we voor de volgende doelen:

 • De opsporing van de bron van ziekte(n)
 • Surveillance: verzamelen van gegevens over het vóórkomen van infectieziekten
 • Onderzoek naar contacten van de patiënt
 • Voorlichting aan de patiënt
 • Voldoen aan de wettelijke meldingsplicht bij Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Begeleiden van patiënt en familie
 • Diagnostiek en behandeling

Hoelang bewaren we je gegevens?

Binnen GGD NOG houden wij ons aan de archiveringsvereisten zoals die zijn vastgelegd op basis van de Archiefwet en Archiefregeling en de Wet op de Geneeskundige Behandeling (WGBO).

De bewaartermijn verschilt per taak die wij uitvoeren:

 • Hepatitis B-vaccinatie: tenminste 20 jaar
 • Meldingen infectieziekten: meldingen 5 jaar, behandelingsgegevens tenminste 20 jaar

Voor Tuberculose volgen we de richtlijnen van het RIVM. Zie hiervoor de website van het RIVM: Tuberculose | RIVM en 6.2 Richtlijn archivering tuberculosegegevens PDF.pdf (rivm.nl)

Delen we je gegevens met derden?

Wij delen alleen met toestemming van de cliënt gegevens met anderen, tenzij het een wettelijke verplichting is om gegevens door te geven in het kader van meldingsplicht infectieziekten.

Afhankelijk van de melding of diagnose delen we jouw gegevens bijvoorbeeld met medebehandelaars, laboratoria, RIVM, NVWA, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en andere betrokken GGD-en.

Artsen en verpleegkundigen hebben een medisch beroepsgeheim.

Welke gegevens krijgen we van derden?

We krijgen gegevens over (meldingsplichtige) infectieziekten van meldingsplichtige instanties.

Waarom verwerken we je gegevens?

We verwerken gegevens op basis van opdracht en afspraken met politie en justitie voor de uitvoering van hun taken en onze taken op grond van wettelijke verantwoordelijkheden en de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

Welke gegevens verwerken wij?

Naast de gewone persoonsgegevens verwerken we bijzondere persoonsgegevens zoals medische gegevens, lichaamsmateriaal, beeldmateriaal (foto’s) en strafrechtelijke gegevens.

Met welk doel verwerken we je gegevens?

De doelen van de gegevensverwerking zijn:

 • Onderzoek doen naar de aard van het overlijden en doodsoorzaak (lijkschouw regulier).
 • Toetsen of de procedure voor euthanasie volgens wettelijke regels is uitgevoerd (lijkschouw, euthanasie).
 • Het verlenen van medische zorg aan arrestanten (arrestantenzorg).
 • Het verrichten van medisch forensisch onderzoek voor politie en justitie (bloedafname, sporenonderzoek, letselonderzoek) Wij verwerken jouw gegevens voor medische advisering in het kader van arrestantenzorg, letsel-en zedenzaken en het melden van een (niet natuurlijk) overlijden. En ook waar nodig voor de uitvoering van bloedproeven en DNA-afnamen.

Hoelang bewaren we je gegevens?

Wij houden ons aan de archiveringsvereisten zoals die zijn vastgelegd op basis van de Archiefwet en Archiefregeling en overige wettelijke bepalingen. Voor het bewaren van het medisch dossier is de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) van toepassing. Het dossier wordt tenminste 20 jaar bewaard.

Delen we je gegevens met derden?

We delen je gegevens (beperkt) met jouw toestemming met politie en justitie. De arts zal je bij aanvang van een gesprek informeren dat hij/zij komt in opdracht van politie of justitie. De artsen hebben een medisch beroepsgeheim.

Welke gegevens krijgen we van derden?

We vragen, wanneer noodzakelijk, medische informatie op van derden (zoals behandelaars), maar alleen met jouw toestemming. Deze informatie is bijvoorbeeld nodig om de juiste medicatie te kunnen verstrekken bij medische arrestantenzorg of om letselrapportages op te kunnen stellen.

De sector maatschappelijke Zorg bestaat uit de afdelingen:

 • Centrale Toegang Noord-Veluwe
 • Team VIA Noord-Veluwe
 • Maatschappelijke Zorg Zutphen (Vangnet)

Waarom verwerken we je gegevens?

We verwerken jouw gegevens om onze taak op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning goed te kunnen uitvoeren.

Met welk doel verwerken we je gegevens?

Het doel van de gegevensverwerking is:

 • Met ketensamenwerking de kwaliteit van leven van sociaal kwetsbare mensen met zorg mijdend gedrag én die van hun omgeving te verbeteren.
 • Aanmelding en verwerking van gegevens van mensen die een beroep willen doen op of gebruik maken van de Maatschappelijke Opvang of Beschermd Wonen (Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen– Noord-Veluwe).
 • Het bezoeken en monitoren van mensen die zijn gemeld door hun omgeving of een instantie waarbij sprake is van zorgwekkend en zorg mijdend gedrag.

Welke gegevens verwerken wij?

Bij een aanmelding krijgen we gegevens van de melder of betrokken hulpverleners. Welke gegevens we krijgen is afhankelijk van de situatie. Denk hierbij aan gegevens als:

 • Voor- en achternaam
 • Contactgegevens
 • Verblijfsplaats
 • Geboortedatum
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Geslacht
 • Huisarts
 • Voor- en achternaam melder en relatie tot cliënt
 • Contactgegevens melder
 • Gegevens over de zorgen die de melder heeft. Daarbij kan het gaan om (vermoedens van): psychiatrie, verslaving, verstandelijke beperking, lichamelijke klachten (somatiek), vervuiling, huisvestingsproblematiek, financiële situatie, familie-/gezinsproblemen, geweld/agressie, justitie en ervaren overlast.

Hoelang bewaren we je gegevens?

Wij houden ons aan de archiveringsvereisten zoals die zijn vastgelegd op basis van de Archiefwet en Archiefregeling en overige wettelijke bepalingen. Voor het bewaren van het medisch dossier is de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) van toepassing. Het dossier wordt tenminste 20 jaar bewaard. Dossiers waarbij er alleen sprake is van een screening, vernietigen we 5 jaar na de laatste correspondentie.

Delen we je gegevens met derden?

We delen je gegevens met derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze taak of met toestemming van jou.

Bij de Maatschappelijke Zorg Zutphen zijn afspraken gemaakt over de gegevensuitwisseling voorafgaand en tijdens een bemoeizorg- of hulpverleningstraject. 

Toezicht Wmo

Waarom verwerken we je gegevens?

Wij voeren toezichthoudende werkzaamheden uit in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Om goed te kunnen beoordelen of een zorgaanbieder de juiste zorg biedt aan inwoners, mag de toezichthouder dossiers inzien. Aan de hand van de cliëntdossiers toetst deze of een zorgaanbieder voldoet aan de kwaliteitseisen die de gemeente stelt. Hiervoor is inzage in de cliëntdossiers nodig. Bij het vaststellen of een aanbieder voldoet, gebruiken we geen individuele cliëntgegevens.

Hoelang bewaren we je gegevens?

Bij afronding van een onderzoek verwijderen of anonimiseren we documenten met persoonsgegevens. Documenten en rapporten (zonder persoonsgegevens) worden maximaal vijftien jaar bewaard door GGD Noord- en Oost-Gelderland (op grond van artikel 5.3.4 lid 1 Wmo) 2015). Bij alles wat de toezichthouder doet, moet worden gezorgd dat (bijzondere) persoonsgegevens niet zichtbaar worden voor anderen.

Delen we je gegevens met derden?

In het kader van het Toezicht Wmo delen we geen persoonsgegevens met derden. Als de toezichthouder Wmo 2015 bij de vervulling van zijn taak persoonsgegevens heeft gekregen waarover de beroepskracht een beroepsgeheim heeft, geldt deze geheimhoudingsplicht ook voor de toezichthouder, tenzij de wet anders bepaalt.

Welke gegevens krijgen we van derden?

In het kader van het Toezicht Wmo 2015 krijgen we gegevens over medewerkers en hebben wij inzage in cliëntendossiers.

Toezicht Wet Kinderopvang

Waarom verwerken we je gegevens?

Wij voeren toezichthoudende werkzaamheden uit in het kader van de Wet Kinderopvang,

Met welk doel verwerken wij je gegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor het toezicht op de Wet Kinderopvang om te controleren of er een juiste ‘Verklaring omtrent het gedrag’ (VOG) van de beroepskrachten/gastouders is overlegd, een inschrijving in het personenregister kinderopvang en een koppeling is geweest aan de houder van de kinderopvangorganisatie of het gastouderbureau.

We vragen ook documenten op zoals

 • kopie beroepskwalificaties
 • kopie EHBO-diploma
 • kopie certificaten
 • bewijs van behaalde toetsen (zoals een VVE certificaat en de 3F taaltoets).

Naast deze controlerende taak onderzoeken we klachten en signalen over kinderopvangorganisaties.

Hoelang bewaren we je gegevens?

Binnen GGD NOG houden wij ons aan de archiveringsvereisten zoals die zijn vastgelegd op basis van de Archiefwet en Archiefregeling en landelijk geldende selectielijsten.

Dit betekent dat wij stukken over de kwaliteit van de kinderopvang 7 jaar bewaren en daarna vernietigen.

Delen we je gegevens met derden?

Als toezichthouder Wet Kinderopvang delen we persoonsgegevens in het kader van afhandeling van klachten en signalen zo nodig met betrokken Kinderopvangorganisaties, Gastouderbureaus en gemeentes.

Welke gegevens krijgen we van derden?

In het kader van het Toezicht Wet Kinderopvang krijgen we van Dienst Uitvoeringsorganisatie en Justitie en/of gemeentes gegevens over (ingetrokken) VOG en gedrag van betrokkenen. Ook krijgen we gegevens over gedrag van betrokkenen van degenen die een klacht of signaal doorgeven.

Toezicht Tatoeëren en piercen

Waarom verwerken we je gegevens?

Wij voeren toezichthoudende werkzaamheden uit in het kader van het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen.

Met welk doel verwerken wij je gegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor het in kaart brengen van vergunning plichtige bedrijven in het kader van vergunningverlening voor tatoeage, piercing en permanente make up.

Hoelang bewaren we je gegevens?

Binnen GGD NOG houden wij ons aan de archiveringsvereisten zoals die zijn vastgelegd op basis van de Archiefwet en Archiefregeling en landelijk geldende selectielijsten.

Dit betekent dat wij stukken over hygiënezorg en het behandelen van aanvragen voor een vergunning voor tattoo- en piercingshop en permanente make-up 5 jaar bewaren en daarna vernietigen.

Delen we je gegevens met derden?

In het kader van de vergunningplicht op het gebied van tatoeage, piercing en permanente make up delen we je gegevens met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit. Het RIVM en andere GGD’en hebben ook toegang tot vergunningsgegevens.

Welke gegevens krijgen we van derden?

De aanvrager van een vergunning vult een aanvraagformulier in:  Vergunningsaanvraag | Veilig tatoeëren en piercen

Incidenteel ontvangen we een signaal of een klacht over een bedrijf. Deze informatie wordt opgeslagen bij de desbetreffende registratie. We onderzoeken of de klacht gegrond is of niet. Als hiertoe aanleiding is, gaan we onaangekondigd op inspectiebezoek. De bevindingen worden vastgelegd.

Waarom verwerken we je gegevens?

We verwerken jouw gegevens omdat je hebt gesolliciteerd naar een baan of stageplek bij GGD NOG.

Welke gegevens verzamelen we?

Wij verwerken onder andere de volgende gegevens van jou:

 • Naam, voornamen, roep- en geboortenaam, voorletters, eventuele titel, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s) en andere gegevens die wij nodig hebben om met jou te communiceren, zoals jouw e-mailadres.
 • Sollicitatiebrief en cv.
 • Gegevens over de functie waarnaar je solliciteert.

Om jou als sollicitant uitgebreid te informeren over de gegevens die we verzamelen en waarom we die verwerken, verwijzen we je graag naar onze pagina: Werken bij GGD Noord- en Oost-Gelderland

Met welk doel verwerken wij je gegevens?

We willen jouw sollicitatie kunnen verwerken en beoordelen. Bovendien willen we je kunnen uitnodigen voor een gesprek en/of kennismaking.

Hoelang bewaren we je gegevens?

Wij bewaren de meeste persoonsgegevens van jou tot vier weken na de afronding van de sollicitatieprocedure, tenzij je ons toestemming hebt gegeven om jouw persoonsgegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld om je te kunnen benaderen voor eventuele toekomstige vacatures. In dat geval bewaren wij jouw persoonsgegevens tot maximaal een half jaar vanaf het moment dat je toestemming hebt gegeven.

Leidt jouw sollicitatie tot het sluiten van een arbeidsovereenkomst? Dan worden je persoonsgegevens bewaard in overeenstemming met het bewaartermijnenbeleid voor persoonsgegevens van werknemers.

Delen we je gegevens met derden?

Wij delen je gegevens niet met derden zonder jouw toestemming.

Welke gegevens krijgen we van derden?

Wij krijgen geen gegevens van derden zonder je toestemming.