Gezondheid in ruimtelijke initiatieven

Vanaf 1 januari 2024 raadplegen overheden de GGD over gezondheidsaspecten in ruimtelijke initiatieven naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Voor de GGD is dit een nieuwe taak die in eerste instantie onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Milieu & Gezondheid valt. Op deze pagina leggen we uit op welke manier je ons om advies kan vragen en hoe we te werk gaan.

Waarover adviseert de GGD? 

De ketenpartners hebben een zogenaamde matrix opgesteld waarin je kunt vinden welke ketenpartner(s) nodig zijn voor welk onderwerp. De GGD richt zich altijd op gezondheidsaspecten van ruimtelijke plannen en ontwikkelingen, zoals de aanleg van nieuwe infrastructuur, grootschalige woningbouw of de vestiging of uitbreiding van bedrijfsmatige activiteiten. De matrix is te raadplegen in de regionale samenwerkingsafspraken tussen gemeenten, omgevingsdienst en andere ketenpartners, waaronder de GGD.

Naast deze nieuwe vorm van advisering blijven we ook onze wettelijke taken op het gebied van Medische Milieukunde (MMK) uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het beantwoorden van milieu-gezondheidsvragen van inwoners en het behandelen van vragen van gemeenten over bestaande situaties waarin milieu en gezondheid een rol spelen.

Hoe vraag je advies bij de GGD?

Via de Samenwerkingsfunctionaliteit (SWF) van het DSO kun je een officiële adviesvraag indienen. Vermeld daarbij de naam en de gegevens van de contactpersoon van de gemeente. Daarnaast zijn we ook telefonisch tijdens kantooruren en via het e-mailadres van de afdeling bereikbaar. Deze opties zijn handig voor informeel of oriënterend vooroverleg om te bepalen of een vraag geschikt is voor de GGD. We staan ook open voor deelname aan omgevingstafels.

Wat kun je van ons verwachten?

In de regio zijn samenwerkingsafspraken gemaakt tussen gemeenten en ketenpartners die ons uitgangspunt vormen. Na het vaststellen van de ontvankelijkheid gaan we aan de slag om binnen de afgesproken termijn een advies op te leveren.

Aangezien de Omgevingswet nieuw is voor ons allen zullen we samen moeten ontdekken wat het beste werkt. Hoewel het team Milieu & Gezondheid van de GGD NOG is voorbereid op extra werkzaamheden, kunnen we tegen (tijdelijke) grenzen aanlopen. In dat geval zoeken we samen naar een werkbare oplossing.

Zijn er kosten verbonden aan het GGD-advies? 

Het Algemeen Bestuur van de GGD NOG, waarin elke gemeente is vertegenwoordigd, heeft een financiële regeling vastgesteld. Hierin heeft elke gemeente jaarlijks 24 uur tegoed voor werkzaamheden voortkomend uit de Omgevingswet vanuit de basisdienstverlening. Deze uren worden gefinancierd vanuit de gemeenschappelijke regeling. Overschrijding hiervan resulteert in een plustaak, waarvoor per kwartaal een factuur wordt verstuurd. De intake (het eerste uur van een adviesvraag) staat los van deze 24 uur en wordt niet in rekening gebracht.

Contact

Team Milieu & Gezondheid, bel: 088 443 30 00 of stuur een e-mail naar: mmk@ggdnog.nl