Vergaderingen

Het algemeen bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland vergadert in 2023 op de volgende dagen:

  • donderdag 23 februari
  • donderdag 6 april
  • donderdag 6 juli
  • donderdag 7 september
  • donderdag 30 november

Plaats: GGD Noord- en Oost-Gelderland (vergaderruimte Engelenburg)
Start: 14.15 uur

De vergaderingen zijn openbaar. 

Vergaderingen algemeen bestuur

Het algemeen bestuur (AB) bepaalt de hoofdlijnen van het financiële en inhoudelijke beleid van de GGD. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en de activiteiten door de GGD. Hierover legt het dagelijks bestuur verantwoording af aan het algemeen bestuur. In de AB-vergaderingen wisselen de gemeenten en GGD ook informatie uit (bijvoorbeeld door presentaties).

Het algemeen bestuur heeft een Reglement van Orde vastgesteld. Toehoorders op de publieke tribune kunnen in een vergadering het woord voeren over agendapunten (spreekrecht). Meer informatie hierover kun je krijgen bij de directiesecretaris.

Datum: 23-2-2023 
Tijd: 14.30 uur NB gewijzigd tijdstip
Plaats: GGD-kantoor (vergaderruimte Engelenburg) Rijksstraatweg 65, 7231 AC Warnsveld 

1.       Opening en vaststelling agenda

2.       Verslag vergadering d.d. 17 november 2022

Bijlagen: concept-verslag en samenvatting (eerder toegezonden bij e-mail d.d. 29 november 2022)

3.       Ingekomen stukken en mededelingen

Lijst
Bijlage: brief provincie

 4.       Voortgang GGD NOG Robuust 

Informatienota
Bijlage: rapportage

5.       Uitgangspuntenbrief 2024

Adviesnota
Bijlage: concept-brief

6.       GGD NOG als centrum-GGD bovenregionale samenwerking forensische geneeskunde

Adviesnota

7.       Vragen volgend uit IZA en GALA 

Informatienota
Bijlage: hand-out

8.       Rondvraag en sluiting

 

Samenvatting (concept)verslag vergadering algemeen bestuur

Datum: 23 februari 2023
Locatie: GGD-kantoor, Warnsveld
Volgende vergadering: 6 april 2023

1. Opening en vaststelling agenda –

2. Verslag vergadering d.d. 17 november 2022

· Het algemeen bestuur (AB) heeft het verslag ongewijzigd vastgesteld.

3. Ingekomen stukken en mededelingen

· In reactie op de toegezonden Programmabegroting 2023 heeft de provincie Gelderland meegedeeld dat GGD NOG voor het jaar 2023 onder repressief toezicht staat, de lichtste vorm van financieel toezicht.

· Op 26 januari 2023 hebben de wethouders en ambtenaren publieke gezondheid deelgenomen aan de bijeenkomst over de Bestuursagenda 2023-2027. Deze komt in de komende AB-vergaderingen aan de orde. In de periode april t/m juni 2023 kunnen de raden hun zienswijze geven.

 · In de vergadering van 17 november 2022 is het AB kort geïnformeerd over capaciteitsproblemen bij team Infectieziektebestrijding. Op verzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de GGD een onderzoek met een onafhankelijk voorzitter uitgevoerd. Daarop heeft de IGJ verzocht om een maandelijkse rapportages. Een interne taskforce werkt aan de continuïteit en kwaliteit. In een besloten deel van de vergadering is de actuele stand van zaken toegelicht.

4. Voortgang GGD NOG Robuust

· Eind 2021 heeft het AB de zogenoemde takendiscussie GGD NOG afgesloten. Het AB heeft besloten om op acht aandachtspunten actie te ondernemen. Daarnaast gaat de GGD intensiever samenwerken met de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) en met Het Service Centrum (HSC, samenwerking voor bedrijfsondersteuning met Brabantse GGD’en). De uitvoering van de besluiten is ondergebracht in het programma GGD NOG Robuust.

· Het AB heeft kennisgenomen van de rapportage over de voortgang van programma.

5. Uitgangspuntenbrief 2024 GGD NOG

· Voorafgaand aan het opstellen van de begroting moet het dagelijks bestuur (DB) jaarlijks de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de gemeenten sturen.

· Het AB heeft de concept-Uitgangspuntenbrief 2024 besproken. In de brief staan een schets van relevante ontwikkelingen, de aankondiging van voorstellen voor begrotings[1]aanpassingen en de indexering van de inwonerbijdrage voor de deelnemende gemeenten

· Het AB heeft een aantal opmerkingen gemaakt over de concept-Uitgangspuntenbrief 2024 en deze in overweging gegeven aan het DB.

6. GGD NOG als centrum-GGD bovenregionale samenwerking forensische geneeskunde

· Sinds 2021 werken de vijf GGD’en in Oost-Nederland aan bovenregionale samenwerking voor de forensische geneeskunde. De redenen hiervoor worden steeds urgenter: de krapte aan professionals, een te hoge werkdruk en de constante dreiging van “code zwart” (geen bezetting).

· Het AB heeft ingestemd met de voorbereiding van het fungeren van GGD NOG als centrum-GGD in de bovenregionale samenwerking forensische geneeskunde. Daarmee kan het transitieproces starten. Op 6 juli 2023 besluit het AB definitief op basis van een op te stellen businesscase en de uitwerking van andere randvoorwaarden.

7. Vragen volgend uit Integraal Zorg Akkoord (IZA) en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

· Landelijk zijn met verschillende landelijke twee aanvullende akkoorden opgesteld: - GALA (Gezonde en Actief Leven Akkoord), dat zich richt op gezondheidsbevordering en een gezonde samenleving. VWS en - het Integraal Zorgakkoord (IZA) dat zich richt op een houdbaar zorglandschap, waarin de nadruk verschuift van ‘zorg’ naar ‘gezond leven’

· Bij het GALA loopt een deel van de financiering van de gemeentelijke taken via een Specifieke Uitkering van het rijk. Hiervoor moeten gemeenten aanvragen indienen. In beide akkoorden ligt grote nadruk op regionale samenwerking. Bij GALA is het wenselijk op korte termijn te bekijken hoe in de regio NOG invulling wordt gegeven aan het akkoord

· GGD NOG kan verschillende rollen vervullen en wil zoveel mogelijk aansluiten bij de situatie in de drie subregio’s Achterhoek, Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Noord-Veluwe.

8. Rondvraag en sluiting

Verslag vergadering Algemeen Bestuur
 
Datum: 23 februari 2023 om 14.15 uur, 

Locatie: GGD-kantoor, 

Rijksstraatweg 65, 7231 AC Warnsveld
Volgende vergadering: 

6 april 2023

Aanwezig: 
J.C. Wikkerink (Aalten), A. Prins (Apeldoorn), E. Blaauw (Bronckhorst), G.I. Timmer (Brummen), C.M. de Waard-Oudesluijs (Epe, voorzitter), S. Hamstra (Ermelo), M. Reckman (Harderwijk), W. Goodin (Lochem), I.J.T.M. Wolsing (Montferland), J.M. Elskamp (Nunspeet), A.H. Bronsvoort (plv. Oost Gelre), M. Bennink (plv. Oude IJsselstreek), J. van den Hoorn (Putten), W.T. Wassink (Winterswijk), J. Bloem (Zutphen)

namens GGD Noord- en Oost-Gelderland: J.J. Baardman (directeur publieke gezondheid), R. Schwebke (controller), T. Nijland (directiesecretaris)

 Afwezig: 
W.A. Wormgoor (Berkelland), E.J. Huizinga (Doetinchem), S.W. Krooneman (Elburg), T.E. Siderius (Hattem), W. van Ommen (Heerde), E.G. Vos-van de Weg (Oldebroek), P. Wormskamp (Voorst), M. Besselink (dagelijks bestuur GGD NOG vanuit Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland / Bronckhorst)

 
Verzendlijst: 
AB-leden, ambtenaren publieke gezondheid, managers/beleidsadviseurs GGD 
 

1.      Opening en vaststelling agenda
Mevrouw De Waard opent de vergadering. Zij heet in het bijzonder welkom burgemeester Bronsvoort van Oost Gelre, die wethouder Dusseldorp in het AB vervangt tijdens diens zwanger­schaps- en bevallingsverlof tot juli 2023, en wethouder Bennink van Oude IJsselstreek, die deze keer wethouder Ankersmit vervangt.

Mevrouw De Waard kondigt aan dat zij bij een mededeling zal voorstellen een deel van de AB-vergadering besloten te houden.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.      Verslag vergadering d.d. 17 november 2022
De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd. 

Het AB stelt het verslag ongewijzigd vast.

3.      Ingekomen stukken en mededelingen 

a.      In reactie op de toegezonden Programmabegroting 2023 heeft de provincie Gelderland meegedeeld dat GGD NOG voor het jaar 2023 onder repressief toezicht staat, de lichtste vorm van financieel toezicht. 

b.      Op 26 januari 2023 hebben de wethouders en ambtenaren publieke gezondheid deelgenomen aan de bijeenkomst ter voorbereiding van de Bestuursagenda 2023-2027, onder leiding van Huis van Vernieuwing. De Bestuursagenda komt in de komende AB-vergaderingen aan de orde. 
Mevrouw De Waard meldt dat de ambtenaren publieke gezondheid enthousiast gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om feedback te geven op het toegezonden concept.
Mevrouw Elskamp geeft aan dat in het concept niet alles herkenbaar leek als uitkomst van de bijeenkomst van 26 januari.
De heer Nijland licht toe dat dit wel de bedoeling is. 

c.      In uw vergadering van 17 november 2022 bent u geïnformeerd over capaciteitsproblemen bij team Infectieziektebestrijding en over het verzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) om een “eigen onderzoek” uit te voeren met een onafhankelijk voorzitter. De GGD heeft deze onderzoeksrapportage op 29 december 2022 ingediend. In vervolgcontacten heeft de IGJ verzocht om een maandelijkse voortgangsrapportage. Een interne taskforce werkt aan de borging van continuïteit en kwaliteit op de korte en langere termijn bij deze teams.
In een besloten deel van de vergadering wordt de actuele stand van zaken toegelicht. 

Het AB neemt kennis van de mededelingen a. t/m c.

4.      Voortgang GGD NOG Robuust
Mevrouw De Waard licht de beslispunten kort toe.

De heer Schwebke licht de totstandkoming van het programma GGD NOG Robuust toe. Een deel is gerealiseerd en een deel wordt nog verder uitgewerkt. De participatie van GGD NOG in het HSC (de samenwerking voor bedrijfsondersteuning met Brabantse GGD’en) komt in de AB-vergadering van 6 april 2023 aan de orde.

De heer Bennink vindt dat de rapportage weinig aanknopingspunten biedt voor monitoring van de bereikte effecten.

De heer Schwebke geeft aan dat de GGD nu werkt aan de eerste fase van inrichting. De effecten volgen later en hierover wordt straks gerapporteerd.

De heer Bloem vraagt of er een businesscase komt als onderbouwing van de wenselijkheid van de investering.

De heer Schwebke licht toe dat het oude GGD-bestuur bij afronding takendiscussie in november 2021 een besluit heeft genomen over de investering.

De heer Hamstra vraagt of de GGD doelstellingen in de tijd heeft vastgelegd.

De heer Schwebke geeft aan dat er nog geen harde afspraken zijn. Mede door de aandacht voor de covidbestrijding is de GGD nog niet zo ver. De komende tijd wordt het AB meegenomen in de verdere voortgang.

Mevrouw Prins vraagt of dit traject inmiddels niet is ingehaald door de tijd. Inmiddels kan de GGD ook een beroep doen op extra gelden van het rijk voor versterking, o.a. op het gebied van data en preventie. Zij vraagt of er een aanvulling hierop komt.

De heer Schwebke licht toe dat de besluiten in 2020-2021 zijn genomen met de kennis van toen. Inderdaad zijn er nu nieuwe ontwikkelingen. De GGD probeert nieuwe kosten zoveel mogelijk binnen de bestaande begroting op te lossen.

Mevrouw Baardman vult aan dat de GGD met de gemeenten in de drie subregio’s in gesprek is over de uitvoering van het GALA en de mogelijke rol GGD van de GGD hierbij.

Het AB besluit kennis te nemen van de rapportage over de voortgang van programma GGD NOG Robuust.

5.      Uitgangspuntenbrief 2024 GGD NOG
Mevrouw De Waard licht de beslispunten kort toe.

De heer Blaauw kan instemmen met de punten bij a., b. en d., maar verwacht bij het onder c. genoemde nieuw beleid nog vervolgvoorstellen.

Mevrouw De Waard bevestigt dit. Nieuw beleid komt terug in de programmabegroting. Nu wil het DB de uitgangspunten voor de begroting met het AB bespreken.

Mevrouw Elskamp maakt een voorbehoud bij punt d., de indexering, gezien het standpunt hierover van de raad van Nunspeet.

De heer Bennink stelt vast dat er nieuwe voorstellen met financiële gevolgen worden gedaan, terwijl met GGD NOG Robuust een goede basis was gelegd. Hij verzoekt alert te zijn op kosten die er allemaal weer bijkomen.

Mevrouw De Waard zegt dat het voorstel over een hogere post onvoorzien ook op verzoek van het AB is, om tot minder begrotingswijzigingen te komen.

De heer Schwebke vult aan dat de meerkosten van de functiewaardering HR21 eerder zijn aangekondigd. Bij de Wet open overheid (Woo) gaat het om nieuwe eisen, waaraan de GGD net als de gemeenten moet voldoen.

Mevrouw Timmer stelt dat verhoging van de post onvoorzien een ander punt is dan het terugbrengen van het aantal begrotingswijzigingen.

De heer Schwebke licht toe dat het de bedoeling is hierover nadere afspraken te maken. Het DB beslist over de inzet van de verhoogde post onvoorzien, als extra waarborg voor een goed onderbouwd voorstel. Als het niet nodig is, wordt het geld niet besteed.

Mevrouw Timmer zegt dat de raad van Brummen de lijn volgt dat geen posten onvoorzien worden opgenomen, maar dat er reëel en gericht wordt geraamd.

Mevrouw Goodin zegt dat Lochem ook deze lijn volgt. Zij verzoekt om goed te kijken wat past bij de gemeentelijke systematiek.

Mevrouw Prins vindt het verstandig om te anticiperen op de te verwachten zienswijzen van de raden.

De heer Schwebke is graag bereid te zoeken naar de juiste weg en neemt dit mee bij de voorbereiding van de begroting, waar de GGD al aan werkt.

De heer Wassink verzoekt de opmerkingen over het bij c. aangekondigde nieuw beleid mee te nemen. Met de andere punten gaat hij akkoord.

Mevrouw De Waard stelt vast dat het DB op 6 maart 2023 de gemaakte opmerkingen bespreekt bij de behandeling van de concept-Programmabegroting 2024.

Het AB besluit:

1.      de gemaakte opmerkingen bij de Uitgangspuntenbrief 2024 in overweging te geven aan het dagelijks bestuur en 

2.      verder kennis te nemen van de Uitgangspuntenbrief 2024 met als belangrijkste punten:

a.      een schets van relevante inhoudelijke ontwikkelingen rond gezond leven en preventie, pandemische paraatheid, samenwerking forensische geneeskunde en borging Wmo-toezicht;

b.      een schets van relevante bestuurlijke ontwikkelingen rond GGD NOG Robuust, bestuursagenda 2023-2027, wijziging GR GGD NOG en wijzigingen Wet publieke gezondheid;

c.      de aankondiging van voorstellen nieuw beleid en verhoging inwonerbijdrage voor invoering Wet open overheid, invoering functiewaardering HR21 en een verhoging bedrag voorzien van1% naar 1,5% ;

d.      vaststelling van de indexering van de inwonerbijdrage voor de deelnemende gemeenten voor het jaar 2024 op 5,99%. 

6.      GGD NOG als centrum-GGD bovenregionale samenwerking forensische geneeskunde
Mevrouw De Waard licht de beslispunten kort toe.

mevrouw Baardman licht toe dat het nu gaat om het starten van het transitieproces. Er moet nog een businesscase komen en dan kan ook nog “nee” worden gezegd. Bij alle vijf GGD’en in Overijssel en Gelderland wordt nu de bestuurlijke besluitvorming in gang gezet. Inhoudelijk zoeken de GGD’en oplossingen voor de acute roosterproblemen, zodat er minder artsen nodig zijn. Samenwerken met vijf GGD’en blijkt nog best een uitdaging, maar de wil is er wel.

De heer Wassink vraagt of samenwerking het probleem kan oplossen.

Mevrouw Baardman geeft aan dat samenwerking meer mogelijkheden biedt. Op korte termijn willen de vijf GGD’en van zes naar vier roosters in het gezamenlijke werkgebied. Daardoor hoeven minder artsen te worden ingezet. Ook zijn de GGD’en gestart met het inzetten van verpleegkundigen die een deel van de forensische taken overnemen. Op landelijk niveau is er overleg over extra geld van het ministerie van J&V voor de basisinfrastructuur van forensische medische taken. 

De heer Schwebke meldt dat het AB de businesscase waarschijnlijk in de AB-vergadering van 6 juli 2023 bespreekt. 

De heer Bennink stelt voor om de beslispunten iets aan te passen en nu voorlopig in te stemmen. 

Hierop vindt discussie plaats over wijziging van het te nemen besluit. 

Mevrouw De Waard stelt vast dat er bestuurlijke instemming moet zijn voordat de GGD’en verder stappen kunnen zetten en bijvoorbeeld dienstverleningsovereenkomsten kunnen worden gesloten. 

Het AB besluit:

1.      in te stemmen met de voorbereiding van het fungeren van GGD NOG als centrum-GGD in de bovenregionale samenwerking forensische geneeskunde en daarmee het transitieproces te starten;

2.      in de AB-vergadering van 6 juli 2023 definitief te besluiten op basis van een op te stellen businesscase en de uitwerking van andere randvoorwaarden. 

7.      Vragen volgend uit Integraal Zorg Akkoord (IZA) en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)
Mevrouw De Waard licht de beslispunten kort toe. Kort samengevat zijn de subregio’s Achterhoek en Noord-Veluwe al behoorlijk op stoom, en begint de subregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe op gang te komen.

Mevrouw Baardman zegt dat zij vorige week in een bijeenkomst met directeuren publieke gezondheid en GGD-voorzitters uit de Bestuurlijke adviescommissie Publieke gezondheid een presentatie over het GALA in deze regio heeft gegeven. Daarbij heeft zij gemerkt dat de regio Noord- en Oost-Gelderland een ingewikkelde regio is, met veel partijen met verschillende regio-indelingen. Belangrijk is dat gemeenten de middelen krijgen om in te zetten op preventie. GGD NOG heeft een interne GALA-werkgroep ingesteld die de ontwikkelingen volgt en voorstellen ontwikkelt. Het doel is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de situatie in de drie subregio’s en om van toegevoegde waarde te zijn. Sommige taken voor de GGD liggen al vast, zoals rond data en monitoring. 

De heer Wikkerink begrijpt dat de GGD verschillende rollen kan krijgen in de drie subregio’s, maar bepleit wel dat de GGD rol heeft in uitwisseling van informatie, op eenvoudige manier. 

Mevrouw Baardman ondersteunt dit. De GGD sluit aan bij de ambtelijke overleggen in de subregio’s en wil graag zijn expertise delen.

Mevrouw Prins ziet kansen om academische werkplaats Agora in te schakelen om de effectiviteit van maatregelen te onderzoeken. Belangrijk is verbinding te zoeken. 

Mevrouw Baardman ziet in verbinden de grote uitdaging, op de goede plek en het goede moment.

Het AB besluit kennis te nemen van de toegezonden korte schets van de stand van zaken met betrekking tot IZA en GALA en de regio NOG.

8.      Rondvraag en sluiting
Mevrouw Elskamp vraagt of het AB ook digitaal kan vergaderen. Dit scheelt veel reistijd. 

Mevrouw De Waard en de heer Nijland lichten toe dat de AB-vergaderingen openbaar moeten zijn, volgens dezelfde regels voor de gemeenteraden gelden. Digitaal vergaderen is niet meer toegestaan. Het ministerie van BZK werkt aan een nieuwe wet hiervoor. 

Mevrouw De Waard sluit de vergadering. 

 Actiepuntenlijst
 

Nr.
Onderwerp
Wie
Gereed
2021-07/03
Grip op samenwerking: voorstel dashboard voor gemeenteraden uitwerken en daarbij de in het AB van 8 juli 2021 gemaakte opmer­kingen meenemen:

·        mogelijkheid bekijken van Achterhoek-monitor en het Datalab Go Achterhoekse gemeenten;

·        eenvoudige en heldere communicatie naar gemeenten;

·        wijziging van de Wet gemeenschappelijke regeling.
DB
2023
 
 Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland op 6 april 2023, 

 

……………………………………..                                                          ……………………………………..

namens de directeur,

de directiesecretaris,                                                                 de voorzitter.

Datum: 6-4-2023 
Tijd: 14.15 uur 
Plaats: GGD-kantoor (vergaderruimte Engelenburg) Rijksstraatweg 65, 7231 AC Warnsveld 

1.       Opening en vaststelling agenda

 
2.       Verslag vergadering d.d. 23 februari 2023 en verslag vergadering besloten deel d.d. 23 februari 2023 (vaststelling in besloten vergadering)

Bijlagen: concept-verslag en samenvatting (eerder toegezonden bij e-mail d.d. 6 maart 2023)
Verslag besloten deel persoonlijk aan AB-leden toegezonden bij e-mail d.d. 24 februari 2023, desgewenst op te vragen bij directiesecretaris

3.       Ingekomen stukken en mededelingen

Lijst 

4.       Jaarrekening 2022 (adviesnota wordt nagezonden)

Adviesnota / mondeling terugkoppeling auditcommissie d.d. 29 maart 2023
Bijlage: Jaarstukken 2020 / accountantsverslag / controleverklaring

5.       Programmabegroting 2024 

Adviesnota
Bijlage: concept-programmabegroting 2024

6.       Bestuursagenda 2023-2027

Adviesnota
Bijlage: concept-bestuursagenda

7.       Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD NOG

Adviesnota
Bijlagen: model-besluit / toelichting / gewijzigde GR

8.       Participatie in Hét Service Centrum (HSC)

Informatienota
Bijlagen: businesscase (vertrouwelijk toegezonden) / advies Lysias

9.       Informatie-uitwisseling IZA/GALA in regio NOG

Mondeling

10.   Presentatie academische werkplaats Agora 

Presentatie

11.   Rondvraag en sluiting
 

CONCEPT-Verslag vergadering Algemeen Bestuur
 
Datum: 6 april 2023 om 14.15 uur, 

Locatie: GGD-kantoor, 

Rijksstraatweg 65, 7231 AC Warnsveld
Volgende vergadering: 

6 juli 2023

Aanwezig: 
J.C. Wikkerink (Aalten), A.J. Prins (Apeldoorn), W.A. Wormgoor (Berkelland), E. Blaauw (Bronckhorst, vanaf halverwege agendapunt 5), G.I. Timmer (Brummen), E.J. Huizinga (Doetinchem, plv. voorzitter vanaf agendapunt 8), S.W. Krooneman (Elburg), C.M. de Waard-Oudesluijs (Epe, voorzitter t/m agendapunt 7), S. Hamstra (Ermelo), TW. van Ommen (Heerde), W. Goodin (Lochem), I.J.T.M. Wolsing (Montferland), J.M. Elskamp (Nunspeet), E.G. Vos-van de Weg (Oldebroek), A.H. Bronsvoort (plv. Oost Gelre), H.W. Ankersmit (Oude IJsselstreek), J. van den Hoorn (Putten), P. Wormskamp (Voorst), W.T. Wassink (Winterswijk), J. Bloem (Zutphen)

namens GGD Noord- en Oost-Gelderland: J.J. Baardman (directeur publieke gezondheid), R. Schwebke (controller), T. Nijland (directiesecretaris)

bij agendapunt 10: A. Haveman, coördinator academische werkplaats Agora (WUR/GGD NOG)

 Afwezig: 
M. Reckman (Harderwijk), T.E. Siderius (Hattem), M. Besselink (dagelijks bestuur GGD NOG vanuit Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland / Bronckhorst)

Verzendlijst: 
AB-leden, ambtenaren publieke gezondheid, managers/beleidsadviseurs GGD 
 

1.      Opening en vaststelling agenda
Mevrouw De Waard opent de vergadering. Zij deelt mee dat zij om 16.00 uur vertrekt, omdat ze zal spreken bij een corona-herdenkingsdienst. De heer Huizinga neemt dan het voorzitterschap over.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.      Verslag vergadering d.d. 23 februari 2023 en verslag vergadering besloten deel d.d. 23 februari 2023 (vaststelling in besloten vergadering)
Over de verslagen zijn geen opmerkingen. 

Het AB stelt de verslagen ongewijzigd vast.

3.      Ingekomen stukken en mededelingen 
a.      Het is gebruikelijk dat vlak voor of aan het begin van het begrotingsjaar wordt nagegaan of de prioriteiten in de vastgestelde programmabegroting (in dit geval voor 2023) nog actueel zijn en of er aanvullende actuele prioriteiten zijn. De prioriteiten in de Programmabegroting 2023 zijn nog steeds onderwerpen die van belang zijn voor de GGD. Om die reden is er geen aanleiding de prioriteiten aan te passen in een (inhoudelijke) begrotingswijzing.

b.      Mevrouw Baardman licht mondeling de stand van zaken toe bij infectieziekenbestrijding. De GGD heeft input geleverd voor beantwoording van raadsvragen bij 11 gemeenten, met de volgende hoofdpunten:

-        Het algemeen bestuur is op 23 februari 2023 geïnformeerd over verwachte berichtgeving in de Stentor. Vanuit bestuurdersperspectief hebben het algemeen en dagelijks bestuur erop toegezien dat de organisatie adequaat heeft gereageerd; verder lag bestuurlijk de prioriteit vooral bij de continuïteit van de zorg voor inwoners. Het is een verantwoordelijkheid van de organisatie om met de medewerkers tot een goede analyse van en oplossing voor de ontstane situatie te komen.

-        Over de capaciteitsproblemen bij team Infectieziektebestrijding heeft de GGD in september 2022 bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) melding gemaakt. De GGD rapporteert maandelijks aan de IGJ over de voortgang. Verder worden gesprekken gevoerd tussen de IGJ, medewerkers infectieziektebestrijding en management van de GGD. De GGD heeft afspraken gemaakt over samenwerking met andere GGD’en en andere netwerkpartners, om de continuïteit van zorg te borgen. 

-        Daarnaast werkt de GGD aan een structurele inrichting van de infectieziektebestrijding. .

-        Op landelijk niveau is een traject gestart voor een nieuwe normering van de personeels­formatie voor de infectieziektebestrijding. GGD NOG wil hierop aansluiten.

-        Tot slot heeft VWS aan GGD NOG een subsidie toegekend voor de versterking van de infectieziektebestrijding en de pandemische paraatheid bij GGD’en.

Mevrouw Timmer vraagt wanneer het team Infectieziektenbestrijding weer volledig bezet is. 

Mevrouw Baardman licht toe dat de GGD tijdelijk werkt met o.a. vier gepensioneerde artsen / specialisten die worden bijgeschoold. Daarnaast is er een vast kernteam met verpleegkundigen en andere disciplines. De GGD werkt aan de werving van artsen, maar daarbij moet zij een voorbehoud maken vanwege de schaarste op de arbeidsmarkt. Mevrouw Baardman hoopt dat binnen enkele maanden nieuwe artsen zijn aangetrokken. 

c.      Mevrouw Baardman deelt mee dat - zoals bekend - de covidmaatregelen zijn vervallen. GGD NOG werkt aan afschaling van de covidorganisatie en heeft de testlocaties gesloten. Vorige week zijn twee afscheidsbijeenkomsten gehouden voor de covid-medewerkers, die de afgelopen tijd ongelooflijk hebben geholpen. Het waren mooie bijeenkomsten met verdrietig randje, al is het uiteindelijk goed dat we kunnen afschalen. De GGD behoudt wel een basisbezetting voor de covid-bestrijding die VWS bekostigt. 

d.      Mevrouw Baardman deelt mee dat GGD NOG – evenals de staat (VWS), GGD GHOR Nederland en andere GGD’en - een dagvaarding van Stichting ICAM heeft ontvangen. Het gaat om een massaclaim voor de datadiefstal uit de covid-systemen begin 2021. Eerder heeft ICAM Woo-verzoeken ingediend, ook bij GGD NOG, om informatie boven water te krijgen. Via GGD GHOR Nederland stemmen GGD’en af. Nu volgen de fases van het beoordelen van de ontvankelijkheid en het formuleren van verweer (3 tot 4,5 maand). Via de verzekeraar Centraal Beheer is een advocaat ingeschakeld die meerdere GGD en ook GGD NOG vertegenwoordigt. GGD NOG is niet verzekerd tegen dit soort claims (vermogensschade). VWS heeft ondersteuning bij eventuele schadevergoeding toegezegd. 
Mevrouw De Waard vult aan dat GGD-bestuurders in andere regio’s ook persoonlijk zijn benaderd. In voorkomende gevallen verzoekt zij te verwijzen naar de GGD. 

e.      Mevrouw Baardman deelt mee dat GGD NOG - net als de andere GGD’en – positief heeft besloten op een Woo-verzoek over risicoprofielen kinderopvang. Dit heeft inmiddels geleid tot een artikel in Algemeen Dagblad en daaraan verbonden regionale media op 31 maart 2023. Dit artikel gaat over het toezicht op het vier-ogenprincipe. In de verstrekte informatie zijn specifieke locaties voor kinderopvang niet herkenbaar. 

f.       Ter informatie is aan de AB-leden op 5 april 2023 de nieuwe missie/visie van GGD GHOR Nederland, de brancheorganisatie van GGD’en, toegezonden. 

g.      De heer Van den Hoorn zegt dat de Noord-Veluwse AB-leden in een bestuurlijk overleg volksgezondheid op 5 april 2023 deze AB-vergadering hebben voorbereid. Zij vinden het lastig om bestuurlijk grip te krijgen op de GGD. Wellicht speelt mee dat een deel van hen nieuw is als wethouder. Ook is samenwerking met 22 gemeenten ingewikkeld. Informatie komt echter vaak laat en is omvangrijk. Er is weinig tijd voor interne advisering en voorbereiding. De heren Krooneman en Reckman zullen dit als Noord-Veluwse leden van het dagelijks bestuur aan de orde stellen in het DB. De heer Van den Hoorn wil echter ook in het AB-vergadering aandacht voor de vraag hoe je je rol als AB-lid kunt pakken. 
Mevrouw Elskamp, mevrouw Vos en de heer Hamstra vullen aan dat bij deze AB-vergadering een aantal zaken samen kwam, waardoor het gevoel van weinig grip ontstond. Zo willen de Noord-Veluwse AB-leden graag ruimte voor bestuurlijke inbreng bij de Bestuursagenda en meer ruimte voor de raden bij de wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Zij willen graag in gesprek om dit gevoel weg te nemen.

Mevrouw De Waard stelt voor dat de Noord-Veluwse DB-leden dit onderwerp inbrengen in het DB. Verder geeft zij aan dat het DB niet beslist over het GGD-beleid. De taak van het DB is om als een soort agendacommissie de AB-vergaderingen voor te bereiden en om het dagelijks beheer van de GGD-organisatie uit te voeren. In het DB werken de leden niet zozeer vanuit het belang van de eigen gemeenten, maar meer vanuit het belang van het geheel van de GGD. In het AB kunnen de leden de pet van de eigen gemeente opzetten.
Mevrouw Timmer herkent het gevoel dat wordt benoemd. Zij wil graag het gesprek hierover voeren. 

Mevrouw De Waard concludeert dat het DB verder in gesprek gaat en de bespreking in het AB voorbereidt.

Het AB besluit:

1.      kennis te nemen van de mededelingen a. t/m f;

2.      naar aanleiding van g. de bespreking van het onderwerp “bestuurlijke grip op de GGD” in de volgende AB-vergadering af te wachten.

4.      Jaarrekening 2022
Mevrouw De Waard licht de beslispunten kort toe. Zij verzoekt de auditcommissie om verslag uit te brengen van de bespreking met de accountant op 29 maart 2023. De auditcommissie bestaat uit de AB-leden Ankersmit (Oude IJsselstreek), Bloem (Zutphen), Wormskamp (Voorst), Van den Hoorn (Putten) en Prins (DB-portefeuille financiën / Apeldoorn).

Namens de auditcommissie doet de heer Wormskamp verslag. De commissie heeft een aantal opmerkingen gemaakt over het verslag van de accountant. Er zijn twee goedkeurende oordelen van de accountant. De oorzaak van het tekort over 2022 is toegelicht. De GGD heeft veel geld uitgegeven voor de covid-bestrijding, maar VWS compenseert dit. De interne beheersing is op orde, wat belangrijk is gezien de grootte van de bedragen, totaal € 70.000.000. De accountant heeft een “onzekerheid” vastgesteld bij een factuur van € 34.000, wat omgerekend naar het totaal tot een onzekerheid van € 140.000 zou leiden. Het eigen vermogen is ook op orde, met dien verstande dat het DB voorstelt om het tekort over 2022 nu ten laste van het weerstandvermogen te brengen. Het weerstandvermogen komt daarmee op 70% van het gewenste niveau, maar de accountant ziet dit als een acceptabel risico en verwacht dat dit de komende jaren kan worden aangevuld. De accountant heeft een uitgebreid verslag opgesteld, maar hierin zitten geen gekke punten. 
Samenvattend sluit de GGD het jaar 2022 af met een tekort als gevolg van de situatie rondom het Hoffmann-rapport. Door dit tekort te dekken uit de algemene reserve zakt het weerstandvermogen onder het gewenste niveau. De heer Wormskamp bedankt tot slot de organisatie voor de geleverde inzet.

De heer Hamstra bedankt de auditcommissie voor de terugkoppeling. Hij vraagt naar de mogelijkheden om het weerstandsvermogen weer op het gewenste niveau te krijgen.

De heer Wormskamp antwoordt dat de accountant het realistisch vindt te verwachten dat er de komende jaren ruimte komt om de algemene reserve aan te vullen. De accountant wijst hierbij op de uitkomsten van eerdere rapportages en op de constatering dat de organisatie voldoende in control is.

Mevrouw De Waard sluit zich aan bij het dankwoord van de heer Hamstra voor de inspanningen en de heldere terugkoppeling van de auditcommissie.

Het AB besluit:

1.      het Jaarverslag en de Jaarrekening 2022 vast te stellen;

2.      het saldo van € 487.000 negatief te dekken uit de algemene reserve;

3.      kennis te nemen van het accountantsverslag 2022 en de uitkomsten van de bespreking hiervan op 29 maart 2023 met de auditcommissie van het AB. 

5.      Programmabegroting 2024
Mevrouw De Waard licht de beslispunten kort toe.

Mevrouw Prins zegt dat de raad van Apeldoorn eraan hecht dat de uitgangspunten voor de begroting ook jaarlijks voor een zienswijze aan de raden worden voorgelegd.

De heer Van Ommen geeft aan dat de raad van Heerde dit ook wil. Raadsleden waren verbaasd dat zij dit jaar niet meer een zienswijze konden indienen.

Mevrouw Timmer meldt dat ook de raad van Brummen de uitgangspunten voor een zienswijze wil bespreken.

Mevrouw De Waard wijst erop dat gemeenten hier tot nu toe verschillend mee omgaan. In Epe bijvoorbeeld wordt de raad via een raadsmededeling geïnformeerd.

De heer Schwebke zegt in een toelichting op de concept-Programmabegroting 2024 dat de index van de Uitgangspuntenbrief is aangehouden. Voor vier onderwerpen worden begrotingsaanpassingen voorgesteld: Wet open overheid, functiewaarderingssystematiek HR21 voor de verpleegkundigen, informatieveiligheid en verhoging van de post onvoorzien in de begroting. Het DB heeft verzocht om ter vergelijking bij de gemeenten navraag te doen naar de omvang van de functies privacy officer en CISO (Chief Information Security Officer). Hierop heeft een aantal gemeenten gereageerd.

De heer Wormskamp vraagt of de genoemde bedragen voldoende zijn voor een goede invulling van de informatieveiligheid.

De heer Schwebke denkt dat dit voldoende is. Deels is ook dekking gezocht in de bestaande begroting. Voor de informatieveiligheid werkt GGD NOG ook samen met andere GGD’en in Het Servicecentrum om de continuïteit en kwaliteit beter te borgen.  

De heer Schwebke licht verder het voorstel toe om de post onvoorzien te verhogen. De doelen hiervan zijn de slagkracht van de GGD te vergroten en het aantal begrotingswijzigingen terug te dringen. Het voorstel is dat het DB besluit over de inzet van de extra gelden en dat deze apart wordt verantwoord. Als inzet niet nodig is, gaan de middelen terug naar de gemeenten. 

Mevrouw Timmer vindt dat het uitgangspunt moet zijn dat een reële begroting wordt opgesteld. In de praktijk wordt in dit soort gevallen het geld altijd ingezet.  Zij heeft moeite met de ophoging van de post onvoorzien en wil een vergelijkbare aanpak als bij gemeenten.

Mevrouw Ankersmit zegt dat de gemeente Oude IJsselstreek wel posten onvoorzien kent, maar die worden alleen besteed als is voldaan aan de drie O’s: onvoorzienbaar, onomkoombaar en onuitstelbaar.

De heer Schwebke licht toe dat een verantwoorde inzet van de verhoogde post onvoorzien wordt geborgd door het besluit bij het DB te leggen. De huidige post onvoorzien van 1% van de begroting wordt voor een groot deel ingezet voor langdurig ziekteverzuim. De GGD heeft één post onvoorzien voor ziekteverzuim en kleine incidenten. In de Financiële verordening is geregeld dat een post onvoorzien van tenminste 1% wordt opgenomen in de begroting.

Mevrouw Elskamp vraagt of in het geval het DB beslist over de inzet van de verhoogde post onvoorzien, het AB hiervan op hoogte wordt gesteld.

De heer Schwebke bevestigt dat dit de bedoeling is.

De heer Van Ommen vraagt of de incidentele kosten voor GGD NOG Robuust ook in voorgaande jaren waren opgenomen in de begroting. Ook wil hij graag inzicht in de financiële gevolgen van de verschillende begrotingsaanpassingen per gemeente.

De heer Schwebke licht toe dat het AB in november 2021 heeft besloten tot incidentele bijdragen GGD Robuust over de periode 2022-2025. Daarnaast is besloten tot een structurele verhoging van de inwonerbijdrage vanaf 2022. De GGD stuurt binnenkort het gevraagde overzicht aan de ambtenaren financiën.

Mevrouw Prins vraagt hoe de vergoeding voor de covid-bestrijding is opgenomen in de begroting.

De heer Schwebke licht toe dat in begroting 2024 nog geen covidgelden zijn opgenomen. In een recent landelijk overleg met GGD’en heeft VWS meegedeeld dat de covid-vaccinaties doorgaan en de GGD een basisbezetting moet houden. De bekostiging voor de tweede helft van 2023 en 2024 loopt via een SPUK (specifieke uitkering). De GGD’en moeten klaar zijn voor minimaal 10.000 vaccinaties en bij opschaling tot maximaal 300.000. Binnenkort komt VWS met de opdracht voor de GGD’en. De heer Schwebke wil het DB voorstellen om de covidgelden op te nemen in een begrotingswijziging 2024 die standaard in het najaar wordt opgesteld naar aanleiding van de productraming. Voor gemeenten is dit een budgettair neutrale wijziging.

Mevrouw Wormgoor stelt dat er een best wel forse lastenstijging wordt voorgesteld, waarover de raden kritisch zullen zijn. Zij mist een afweging met andere oplossingen dan een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

De heer Schwebke licht toe dat de voorstellen nodig zijn en dat reële bedragen zijn geraamd. Bij de post onvoorzien is discussie mogelijk.

De heer Blaauw ziet in de verhoogde post onvoorzien een oplossing voor het terugdringen van het aantal begrotingswijzigingen.

Mevrouw De Waard zegt dat als de verhoging van de post onvoorzien niet in de concept-begroting komt, de kans op begrotingswijzigingen toeneemt.

Mevrouw Timmer geeft aan dat de verhogingen voor nieuw beleid nu al in de begroting zijn opgenomen, zodat er al minder begrotingswijzigingen zijn. Zij is tegen ophoging van de post onvoorzien en neemt het risico van meer begrotingswijzigingen dan voor lief.

De heer Huizinga is vanuit Doetinchem wel blij met het terugdringen van het aantal begrotings­wijzigingen. Hij vindt het voorstel voor ophoging van de post onvoorzien een goede keuze, rekening houdend met de lijn van Oude IJsselstreek. Hij stelt voor om na afloop van het jaar te evalueren hoe het is gelopen.

Mevrouw Prins stelt voor om de verhoging van de post onvoorzien in stemming te brengen.

Mevrouw De Waard neemt dit voorstel over. Zij stelt vast dat uit het handen opsteken blijkt dat de overgrote meerderheid het eens is met het voorstel tot verhoging van de post onvoorzien.

Mevrouw Elskamp wil de aanscherping van Oude IJsselstreek toevoegen aan het voorstel.

De heer Huizinga stelt voor de aanscherping in het verslag op te nemen.

Mevrouw De Waard concludeert dat het DB de zienswijzen zal beoordelen en de besluitvorming in het AB zal voorbereiden, met inachtneming van de drie O’s.

Mevrouw Bronsvoort vraagt of de formulering van het besluit wel overeenkomt met hetgeen is besproken.

Mevrouw Timmer zegt dat zij niet instemt met de Programmabegroting, maar wel met het doorzetten ervan naar de raad voor een zienswijze.

Na enige discussie concludeert mevrouw De Waard dat de formulering van het voorgestelde besluit wordt aangepast.

Het AB besluit in te stemmen met:

1.       het voor zienswijzen voorleggen aan de raden van de concept-Programmabegroting 2024 en 

2.      de verdere procedure tot vaststelling.

6.      Bestuursagenda 2023-2027
Mevrouw De Waard licht de beslispunten kort toe.

Mevrouw Baardman zegt in een toelichting dat de Bestuursagenda van het bestuur is. Het was een hele klus om alle input van de 22 gemeenten te verwerken. Het voorstel is dat de concept-Bestuursagenda tegelijk met de concept-Programmabegroting naar de raden gaat met de mogelijkheid een zienswijze te geven. Daardoor ontstaat er ook wel tijdsdruk.

Mevrouw Ankersmit hoopt dat bij de uitwerkingsplannen in de subregio’s, genoemd bij beslispunt 4, in de Achterhoek wordt aangesloten bij de thematafels van de Gezondste Regio.

Mevrouw Baardman zegt dat dit zeker de bedoeling is, en ook wil ze aansluiten bij de uitwerking van IZA/GALA. Wat haar betreft staat een eenduidige governance hoog op de agenda.

De heer Wassink heeft geen bezwaren tegen de concept-tekst en snapt dat iedereen recht gedaan moet worden, maar deze Bestuursagenda is wel heel hoog over. Hij mist de band met de uitvoering.

Mevrouw Baardman licht toe dat de Bestuursagenda voor vier jaar geldt en dat juist vanwege de overwegingen die de heer Wassink noemt wordt gekozen voor uitwerking in de subregio’s.

Mevrouw Prins begrijpt de hooflijnen, maar vraagt zich af hoe het proces van vertaling gaat lopen en hoe daarbij wordt meegenomen dat Apeldoorn jeugdgezondheidszorg niet afneemt van de GGD. Zij heeft voor Apeldoorn prioriteiten voor ogen, maar zij zoekt nog hoe de verdeling over basis- en plusproducten moet worden. In de uitwerkingsplannen wil mevrouw Prins aandacht voor de invulling van gebruikte termen en van de rollen van partijen, in samenhang met IZA/GALA.

Mevrouw Baardman wil recht doen aan de prioriteiten in de subregio’s. Per subregio richt de GGD een multidisciplinair team, om beter aan te kunnen sluiten bij de couleur locale. Zij verwacht dat de gemeenten en de GGD er in de uitwerking wel uitkomen wat basis en wat plus is.  

De heer Bloem pleit voor meer aandacht voor preventie-activiteiten en het bereiken van doelgroepen. Hij heeft minder behoefte aan generiek landelijk onderzoek, maar wel aan specifiek onderzoek op interventies. Hij vraagt om meer ruimte te maken voor preventie-activiteiten in het basisaanbod en ook in het plusaanbod.

Mevrouw Baardman zegt dat dit pleidooi aansluit op de vraag naar de toegevoegde waarde van de GGD in de uitvoering en in de organisatie. Ook in het ambtelijk overleg is deze discussie gevoerd en de vrees uitgesproken dat er te weinig uitvoering in de basis blijft. Zij stelt voor in de subregio’s dit thema te bespreken. Het blijkt dat gemeenten hier verschillend in staan.

De heer Van den Hoorn ondersteunt de woorden van mevrouw Prins.

De heer Wikkerink vraagt aandacht voor de communicatie over het geheel, niet zozeer voor de inwoners als wel voor de gemeenteraden. Hij stelt voor om op NOG-niveau iets te organiseren om de gemeenteraden te informeren.

Mevrouw Baardman neemt dit voorstel mee voor de uitwerking.

De heer Van Ommen ziet in de Bestuursagenda geen indicatoren staan. Mogelijk komen deze nog in de uitwerkingsplannen, maar dan nog zal het een behoorlijke klus zijn, zeker als IZA/GALA hierin wordt gevlochten.

Mevrouw Baardman vindt de Bestuursagenda te hoog over om indicatoren in op te nemen. In subregionale uitwerkingsplannen en de regioplannen bij IZA/GALA horen wel indicatoren. Het is een opdracht voor de GGD om inzicht te geven in de bijdrage van de GGD met juiste en concrete indicatoren.

Mevrouw Elskamp wijst erop dat in de bijeenkomst op 26 januari 2023 samenkracht, het verstevigen van de samenleving, uitdagingen samen aangaan, best wel hoog scoorde. Dit ziet zij niet terug in de concept-Bestuursagenda.

Mevrouw Baardman geeft aan dat de bestuursagenda herkenbaar moet zijn voor de AB-leden, anders is het concept nog niet rijp voor de vervolgprocedure.

Mevrouw Prins stelt voor in het komende proces deze opmerkingen mee te nemen en daarna met elkaar te besluiten.

Mevrouw De Waard ziet de bestuursagenda als de stip op de horizon voor het GGD-bestuur in de komende vier jaar, die ook leidend is voor de uitwerking in subregio’s. Dan onderschrijft zij de woorden van mevrouw Elskamp dat er wel een helder gezamenlijk beeld moet zijn.

Mevrouw Timmer mist ook aandacht voor de jeugd als topprioriteit.

Mevrouw Vos ondersteunt dit. Zij wijst op onderzoeken die een minder psychische weerbaarheid van de jeugd laten zien. Mevrouw Vos vindt het te vroeg om nu in te stemmen op inhoud. Het stuk is nog niet rijp voor bespreking in de raden.

Vervolgens vindt enige discussie plaats over het vervolg van besluitvorming. Aan de ene kant is er in de voorgestelde procedure nog ruimte om opvattingen op te halen, aan de andere kant missen verscheidene AB-leden cruciale thema’s.

Mevrouw De Waard stelt vast dat uit het handen opsteken blijkt dat een minderheid van het AB het voorstel ondersteunt om de concept-Bestuursagenda ongewijzigd aan de raden voor te leggen voor zienswijzen. Het DB neemt het voorstel terug en legt een aangepast voorstel voor in de volgende AB-vergadering.

Mevrouw Prins vraagt om hierbij ook oog te hebben voor de speciale positie van Apeldoorn bij jeugdgezondheidszorg.

Het AB besluit:

1.      de besluitvorming over de concept bestuursagenda 2023 – 2027 aan te houden;

2.      het dagelijks bestuur op te dragen om een gewijzigd concept voor te leggen aan het algemeen bestuur, rekening houdend met de inbreng van de AB-leden in deze vergadering.

7.      Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD NOG
Mevrouw De Waard licht de beslispunten kort toe. In het DB is al gesproken over de krappe tijdspanne voor de besluitvorming in de gemeenten. Het DB wil graag gelijk oplopen met de besluitvorming over de GR van de VNOG en zo mogelijk andere GR’en. Het AB VNOG heeft op 30 maart 2023 besloten de reactietermijn voor de gemeenteraden op te rekken van 8 juni tot 1 augustus 2023. Verder heeft de heer Van Ommen namens Heerde in een brief verzocht om het voorstel aan te houden. Deze brief is op zijn verzoek doorgezonden aan de AB-leden op 5 april 2023.

De heer Wassink zegt dat uitstel tot 1 augustus weinig extra tijd oplevert voor de gemeenten.

Mevrouw De Waard verwacht dat hiermee nog de laatste raadsvergadering in juli wordt gehaald.

De heren Van den Hoorn en Wassink merken dat de stukken nu al te laat zijn voor de vergadering van hun raden in juni.

Mevrouw Bronsvoort zegt dat in het AB VNOG weliswaar de krappe tijd is besproken, maar niet is ingebracht dat de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie niet kan worden gehaald.

De heer Blaauw wijst erop dat bij de wijziging van de gemeenschappelijke regeling van de Stadsbank Oost Nederland de reactietermijn tot 1 oktober loopt. Dan zou dit zeker moeten bij de GGD als een beleidsrijkere GR dan de Stadsbank.

De heer Krooneman stelt dat je de raad het maximale moet gunnen,  gezien het doel van de wijziging: versterking van de positie van de raad.

De heer Nijland licht de te volgen procedure toe. Eerst heeft de raad 8 weken voor een zienswijze over de ontwerp-wijziging. Daarna start de vaststellingsprocedure, waarin de raad 13 weken heeft om te besluiten over toestemming aan het college. De raad kan deze termijn een keer met 13 weken verlengen. Bij een verlenging van de termijn tot 1 oktober ziet hij geen grote risico’s dat de wettelijke ingangsdatum van de wijziging per van 1 juli 2024 niet wordt gehaald.

Mevrouw Bronsvoort merkt op dat in de brief die de VNOG inmiddels over de GR-wijziging heeft verstuurd, nog de oude termijn tot 8 juni staat, terwijl het AB VNOG tot verlenging tot 1 augustus heeft besloten.

Mevrouw Prins zegt dat Apeldoorn graag de wijzigingsprocedures van alle GR’en wil afstemmen. Verder heeft de raad van Apeldoorn zich uitgesproken voor een gemeenschappelijke adviescommissie met raadsleden bij twee andere GR’en en voor de mogelijkheid dat raden een zienswijze geven op de uitgangspunten van de begroting.

De heer Van Ommen verzoekt om de mogelijke verlenging iets op te rekken, zodat de raad in Heerde op 2 oktober zijn zienswijze kan bepalen.

Mevrouw Ankersmit zegt dat de overgangsbepalingen in de artikelen 29, 30 en in ieder geval 31 achterhaald lijken.

De heer Nijland licht toe dat het juridisch adviesbureau dat bij de vorige wijziging is ingeschakeld, indertijd adviseerde de overgangsbepalingen in art. 29 en 30 te laten staan, omdat hierop rechten van werknemers zijn gebaseerd. Artikel 31, dat toen is opgenomen voor het terugnemen van jeugdgezondheidszorg door Apeldoorn, lijkt inmiddels niet meer nodig.

Mevrouw Prins en de heer Van den Hoorn vinden het juist dat de mogelijkheid van een gemeenschappelijke adviescommissie met raadsleden is opgenomen, maar geen voorstel tot instelling ervan wordt gedaan.

De heer Nijland vraagt of moet worden voorgesteld dat de uitgangspunten voor de begroting aan de raden worden gezonden voor een zienswijze. Enkele gemeenteraden hebben immers deze wens al uitgesproken.

Mevrouw De Waard stelt vast dat de AB-leden instemmen met het opnemen van de uitgangspuntenbrief als onderwerp voor een zienswijze van de raden en met het schrappen van de overgangsbepaling art. 31 van de GR GGD NOG.

Daarnaast stelt zij voor dat het DB zich beraadt op de termijn voor de zienswijze van de raad op de wijziging van de GR en hierover binnen een, maximaal twee weken een besluit neemt.

De heer Wassink vraagt hoe de raden worden geïnformeerd.

De heer Nijland heeft begrepen dat er voor de Achterhoekse raden op 5 juni een informatie­bijeenkomst is. Apeldoorn organiseert een bijeenkomst voor raadsleden in de gehele regio Noord- en Oost-Gelderland (15 mei). Tot deze laatste bijeenkomst heeft de raadsgriffie van Apeldoorn het initiatief genomen, in overleg met vertegenwoordigers van de griffiers in de regio NOG, Veiligheidsregio NOG en GGD NOG.

Het AB besluit:

1.      in te stemmen met het toegezonden ontwerp van de 7e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD NOG, aangevuld met de in de vergadering besproken aanpassing inzake het vervallen van overgangsbepalingen;

2.      in te stemmen met toezending van het aangepaste ontwerp aan de deelnemende colleges van burgemeester en wethouders, met het verzoek: 

a.      het ontwerp toe te zenden aan hun gemeenteraad met de mogelijkheid desgewenst zijn zienswijze bij het college naar voren te brengen;

b.      de eventuele zienswijze op het ontwerp aan het dagelijks bestuur te sturen vóór een datum die het dagelijks bestuur bepaalt in afstemming met raadsgriffiers en de VNOG;

3.      de colleges en raden te verzoeken om in hun eventuele zienswijze met name in te gaan op bepaalde voorgestelde wijzigingen in de GR, de opzet van de begrotingscyclus en de mogelijkheid van gemeenschappelijke adviescommissie met raadsleden voor de GGD.

8.      Participatie in Hét Service Centrum (HSC)
De heer Huizinga licht de beslispunten kort toe.

Op een vraag van mevrouw Goodin licht de heer Schwebke toe dat inmiddels een projectplan is opgesteld voor de uitvoering. De budgetten liggen vast en de tarieven zijn gemaximeerd. Hij ziet alleen risico’s als de GGD en HSC hun werk niet goed doen. In de praktijk ziet hij echter al de voordelen die de hulp vanuit HSC voor GGD NOG oplevert.

De heer Huizinga concludeert dat de samenwerking goed werkt en dat GGD NOG de voordelen ervan plukt.

Het AB neemt kennis van het besluit van het dagelijks bestuur tot volledige participatie van GGD NOG in Hét Service Centrum met ingang van 1 januari 2024 en van de onderliggende businesscase.

9.      Informatie-uitwisseling IZA/GALA in regio NOG
De heer Huizinga licht toe dat gemeenten in de subregio’s druk bezig zijn met de uitwerking van de akkoorden IZA en GALA en dat zij de inbreng van de GGD daarbij waarderen.

Mevrouw Baardman licht toe dat in de drie subregio’s de gemeenten en andere betrokken partijen werken aan het aanwijzen van gemandateerde gemeenten, regioplannen en een regionale preventie-infrastructuur. GGD NOG richt intern drie multidisciplinaire teams in voor de drie subregio’s, om goed te kunnen aansluiten. Wekelijks worden beelden en ervaringen uitgewisseld, ook om de subregio’s van elkaar te laten leren. De uitwerking van het GALA ligt wel redelijk op schema: hier hebben de gemeenten het voortouw en loopt het aanvragen van de specifieke uitkeringen (SPUK). Bij de uitwerking van het IZA ziet mevrouw Baardman links en rechts strubbelingen. Zij bepleit goed in het oog te houden dat preventie voldoende aandacht krijgt en het geld naar de voorkant gaat. Er is nog veel onduidelijk, zodat voorlopig de beste werkwijze agile werken lijkt. Per onderwerp in de subregio’s bekijkt de GGD wat hij kan toevoegen.

De heer Huizinga vindt het belangrijk om ook op de GGD-schaal goed af te stemmen.

Het AB besluit neemt kennis van de informatie over de uitwerking van IZA/GALA in de regio NOG. 

10.  Presentatie academische werkplaats Agora
Mevrouw Prins leidt de presentatie kort in als verantwoordelijk DB-portefeuillehouder. De academische werkplaats Agora kan bijdragen aan het gemeentelijk gezondheidsbeleid, en ook aan de activiteiten van gemeenten voor IZA/GALA.

Mevrouw Haveman geeft in een presentatie een toelichting op de opzet en activiteiten van Agora. Dit is een structureel samenwerkingsverband tussen GGD NOG, Wageningen Universiteit & Research. Doel is met innovatief en toegepast onderzoek gemeenten te ondersteunen bij het effectief vormgeven van gezondheidsbeleid dat bijdraagt aan de grote maatschappelijke opgaven die er voor hen liggen. Zie de toegezonden hand-out.

Na de presentatie nodigt de heer Huizinga de AB-leden uit om contact te zoeken met mevrouw Haveman (a.haveman@ggdnog.nl) over de mogelijke bijdragen van Agora in hun gemeente.

Het AB neemt kennis van de presentatie over academische werkplaats Agora.

11.  Rondvraag en sluiting
De heer Blaauw wijst op de belangrijke rol die het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) heeft in de acute zorg. De gemeente Bronckhorst heeft te maken met twee ROAZ’en de regio Achterhoek met drie. De GGD neemt deel aan het ROAZ en de heer Blaauw bepleit dat de inbreng vanuit het AB en de publieke gezondheid wordt doorgegeven. Zo wil hij ook de gemeenten een stem geven in het ROAZ.

Mevrouw Baardman licht toe dat zij als directeur publieke gezondheid (DPG) twee rollen heeft: leiding geven aan de GGD en aan de GHOR, die onderdeel is van de Veiligheidsregio NOG. Bij de GGD gaat het om de publieke gezondheid en bij de GHOR om de zorgcontinuïteit en opgeschaalde zorg. Mevrouw Baardman heeft met de burgemeesters in de Veiligheidsregio en met de heer Bloem de problematiek rond Gelre ziekenhuizen besproken. Er komt een memo om de governance voor veranderingen in de acute zorg te duiden. 

De heer Blaauw mist antwoord op de vraag hoe gemeenten invloed kunnen uitoefenen. Het lijkt nu een black box.

Mevrouw Baardman vult aan dat het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio dit op 6 april 2023 heeft besproken. Formeel heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio een rol. In een AMvB staat een stappenplan voor aanpassingen in de acute zorg. Hierin hebben de gemeenten inderdaad geen besluitvormende rol. 

De heer Bloem heeft begrepen dat het ROAZ Zwolle al formele stappen heeft gezet. Hij vraagt of dit in het ROAZ Nijmegen al is gebeurd. 

Mevrouw Baardman licht toe dat de ROAZ’en moeten afstemmen als wijzigingen de acute zorg buiten hun grenzen beïnvloeden. aan de hand van de adherentiegebieden van de ziekenhuizen is te zien welke gemeenten het raakt. Mevrouw Baardman zal het genoemde delen met de AB-leden en verzoekt hen om contact met haar te zoeken als er vragen zijn.

De heer Huizinga sluit de vergadering. 

Actiepuntenlijst
 

Nr.
Onderwerp
Wie
Gereed
2021-07/03
Grip op samenwerking: voorstel dashboard voor gemeenteraden uitwerken en daarbij de in het AB van 8 juli 2021 gemaakte opmer­kingen meenemen:

·        mogelijkheid bekijken van Achterhoek-monitor en het Datalab Go Achterhoekse gemeenten;

·        eenvoudige en heldere communicatie naar gemeenten;

·        wijziging van de Wet gemeenschappelijke regeling.
DB
2023
2023-04/01
op verzoek van Noord-Veluwse AB-leden “bestuurlijke grip op de GGD” agenderen in volgende AB-vergadering
DB
6 juli 2023
2023-04/02
concept-Programmabegroting 2024:

·        overzicht financiële gevolgen verschillen­de begrotingsaanpassingen per gemeente toezenden aan financiële ambtenaren.

·        bij de beoordeling van de zienswijzen voor verhoging van post onvoorzien 3 O’s (onvoorzienbaar, onomkoombaar en onuitstelbaar) meenemen
 

GGD

DB

april 2023

 
2023-04/03
Bestuursagenda 2023-2027:

·        gewijzigd concept voorleggen aan AB, rekening houdend met inbreng AB-leden in AB-vergadering 6 april 2023
DB
6 juli 2023
2023-04/04
7e wijziging GR GGD NOG:

·        in ontwerpbesluit toevoegen van uitgangspuntenbrief als onderwerp voor zienswijze raden en schrappen overgangsbepalingen

·        zich beraden op termijn voor zienswijze raad op GR-wijziging binnen twee weken, in afstemming met raadsgriffiers en de VNOG
DB
20 april 2023
2023-04/05
ontwikkelingen in acute zorg en inbreng gemeenten in Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ):

·        memo over governance en rol Veilig­heidsregio (GHOR) aan AB-leden zenden
GGD
april 2023
 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland op 6 juli 2023, 

 

 

……………………………………..                                                          ……………………………………..

namens de directeur,

de directiesecretaris,                                                                 de voorzitter.

 

thn/20230418

Datum: 6 april 2023
Locatie: GGD-kantoor, Warnsveld
Volgende vergadering: 6 juli 2023
 
1.     Opening en vaststelling agenda
 
-
 
2.     Verslag vergadering d.d. 23 februari 2023
 
·        Het algemeen bestuur (AB) heeft het verslag ongewijzigd vastgesteld.
 
3.     Ingekomen stukken en mededelingen
 
·        Het is gebruikelijk vlak voor of aan het begin van het begrotingsjaar na te gaan of de prioriteiten in de vastgestelde programmabegroting nog actueel zijn. Bij de vastgestelde Programmabegroting 2023 is er geen aanleiding de prioriteiten aan te passen in een (inhoudelijke) begrotingswijzing.

·        Over de stand van zaken bij infectieziekenbestrijding is toegelicht dat de GGD input heeft geleverd voor beantwoording van raadsvragen bij 11 gemeenten. Bestuurlijk lag de prioriteit vooral bij de continuïteit van de zorg voor inwoners. Over de capaciteits­problemen bij team Infectieziektebestrijding heeft de GGD in september 2022 bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) melding gemaakt. De GGD rapporteert maandelijks aan de IGJ over de voortgang en voert gesprekken met de IGJ. VWS heeft aan GGD NOG een subsidie toegekend voor de versterking van de infectieziekte­bestrijding en de pandemische paraatheid bij GGD’en.

·        Zoals bekend zijn de covidmaatregelen vervallen. GGD NOG werkt aan afschaling van de covidorganisatie, maar behoudt een basisbezetting die VWS bekostigt. 

·        GGD NOG heeft – evenals de staat (VWS), GGD GHOR Nederland en andere GGD’en - een dagvaarding van Stichting ICAM ontvangen. Het gaat om een massaclaim voor de data­diefstal uit de covid-systemen begin 2021. Via GGD GHOR Nederland stemmen GGD’en af. VWS heeft ondersteuning bij eventuele schadevergoeding toegezegd. 

·        GGD NOG heeft - net als de andere GGD’en – positief besloten op een Woo-verzoek over risicoprofielen kinderopvang. Dit heeft geleid tot een artikel in Algemeen Dagblad en daaraan verbonden regionale media over het toezicht op het vier-ogenprincipe. 

·        De Noord-Veluwse AB-leden geven aan het lastig te vinden om bestuurlijk grip te krijgen op de GGD. Bij deze AB-vergadering kwam een aantal zaken samen, waardoor dit gevoel ontstond. De Noord-Veluwse leden van het dagelijks bestuur (DB) brengen dit in in het DB, om de bespreking ervan in de volgende AB-vergadering voor te bereiden.

4.     Jaarrekening 2022
·        AB-lid Wormskamp (Voorst) heeft namens de financiële auditcommissie uit het AB de uitkomsten van de bespreking met de accountant teruggekoppeld. Door het tekort over 2022 komt het weerstandvermogen onder het gewenste niveau, maar de accountant ziet dit als een acceptabel risico en verwacht dat dit de komende jaren kan worden aangevuld. Het AB heeft kennis genomen van het accountantsverslag 2022.

·        Het AB heeft het Jaarverslag en de Jaarrekening 2022 vastgesteld. Het saldo van € 487.000 negatief wordt gedekt uit de algemene reserve. 

·        Na de vaststelling ontvangen de gemeenteraden de jaarstukken 2022. De raden kunnen de uitkomsten van de jaarstukken betrekken bij de beoordeling van de concept-Programmabegroting 2024 van de GGD.

5.     Programmabegroting 2024
·        In de concept-Programmabegroting 2024 is de index van de Uitgangspuntenbrief 2024 aangehouden. Voor vier onderwerpen worden begrotingsaanpassingen voorgesteld: Wet open overheid, functiewaarderingssystematiek HR21 voor de verpleegkundigen, informatieveiligheid en verhoging van de post onvoorzien in de begroting.

·        Het AB heeft ingestemd met het voor zienswijzen voorleggen aan de raden van de concept-Programmabegroting 2024 en met de verdere procedure tot vaststelling. De raden kunnen tot 4 juli 2023 een zienswijze indienen.

6.     Bestuursagenda 2023-2027
·        In een bijeenkomst op 26 januari 2023 hebben wethouders en ambtenaren publieke gezondheid de thema’s op het vlak van publieke gezondheid geformuleerd waarmee gemeenten en GGD de komende vier jaar aan de slag gaan. Aan de hand van input van de bijeenkomst en meerdere gesprekken met wethouders en ambtenaren is een concept Bestuursagenda 2023-2027 opgesteld.

·        In de AB-vergadering is vastgesteld dat de concept-Bestuursagenda nog onvoldoende een gezamenlijk beeld van de prioriteiten in deze bestuursperiode weergeeft. Het AB heeft de besluitvorming over de concept bestuursagenda 2023 – 2027 aangehouden.

·        Het dagelijks bestuur stelt nu een gewijzigd concept op, rekening houdend met de inbreng van de AB-leden in deze vergadering.

7.     Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD NOG
·        Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd, met als doel de positie van de gemeenteraden te versterken. De gemeenschappelijke regeling (GR) van GGD NOG moet op enkele onderdelen worden aangepast aan de gewijzigde Wgr.

·        Het AB heeft ingestemd met het toegezonden ontwerp van de 7e wijziging van de GR GGD NOG, aangevuld met aanpassingen inzake de zienswijzen van de raden op de uitgangspunten voor de begroting en het vervallen van overgangsbepalingen.

·        Het DB zendt het aangepaste ontwerp aan de colleges van B&W, met het verzoek dit aan hun gemeenteraad voor te leggen. De raden kunnen een zienswijze bij het college naar voren brengen. De termijn waarbinnen dit moet gebeuren bepaalt het DB nog nader, in afstemming met raadsgriffiers en de Veiligheidsregio NOG.

8.     Participatie in Hét Service Centrum (HSC)
·        In november 2021 heeft het (vorige) AB de zogenoemde Takendiscussie afgerond. Dit AB-besluit wordt uitgevoerd in het programma GGD NOG Robuust tot en met 2026. Een onderdeel hiervan is de voorbereiding van volledige participatie in Het Service Centrum (HSC), de samenwerking voor bedrijfsvoering met Brabantse GGD’en.

·        Het AB neemt kennis van het DB-besluit tot volledige participatie van GGD NOG in Hét Service Centrum met ingang van 1 januari 2024 en van de onderliggende businesscase.

9.     Informatie-uitwisseling IZA/GALA in regio NOG
·        Toegelicht is dat de gemeenten en andere betrokken partijen in de drie subregio’s Noord-Veluwe, Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Achterhoek werken aan de uitvoering van de akkoorden IZA en GALA. GGD NOG richt intern drie multidisciplinaire teams in voor de drie subregio’s, om goed te kunnen aansluiten. 

10.  Presentatie academische werkplaats Agora
·        De academische werkplaats Agora kan bijdragen aan het gemeentelijk gezondheidsbeleid, en ook aan de activiteiten van gemeenten voor IZA/GALA. Agora is een structureel samenwerkingsverband tussen GGD NOG, Wageningen Universiteit & Research. Doel is met innovatief en toegepast onderzoek gemeenten te ondersteunen bij het effectief vormgeven van gezondheidsbeleid.

11.  Rondvraag en sluiting
·        AB-lid Blaauw (Bronckhorst) heeft aandacht gevraagd voor de inbreng namens de gemeenten in het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Aanleiding hiervoor is het voorgenomen besluit van Gelre ziekenhuizen tot wijziging van de acute zorg. 
Toegelicht is dat de directeur publieke gezondheid (DPG) hierin een rol heeft vanuit de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR, onderdeel van de Veiligheidsregio NOG). Hierover is contact met burgemeesters in de Veiligheidsregio en met AB-lid Bloem (Zutphen). De AB-leden ontvangen een memo, dat is opgesteld voor de burgemeesters, om de governance voor veranderingen in de acute zorg te duiden.
 
 
U kunt de agenda en stukken voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland vinden op de website van de GGD).