Vergaderingen

Het algemeen bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland vergadert in 2024 op de volgende dagen:

 • woensdag 28 februari, 15:00 uur
 • donderdag 4 april, 14:15 uur
 • donderdag 11 juli, 14:15 uur
 • donderdag 12 september, 14:15 uur
 • woensdag 21 november, 15:00 uur

Plaats: GGD Noord- en Oost-Gelderland (vergaderruimte Engelenburg), Rijksstraatweg 65, 7231 AC Warnsveld. De vergaderingen zijn openbaar. 

Vergaderingen algemeen bestuur

Het algemeen bestuur (AB) bepaalt de hoofdlijnen van het financiële en inhoudelijke beleid van de GGD. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en de activiteiten door de GGD. Hierover legt het dagelijks bestuur verantwoording af aan het algemeen bestuur. In de AB-vergaderingen wisselen de gemeenten en GGD ook informatie uit (bijvoorbeeld door presentaties).

Het algemeen bestuur heeft een Reglement van Orde vastgesteld. Toehoorders op de publieke tribune kunnen in een vergadering het woord voeren over agendapunten (spreekrecht). Voor meer informatie kun je de directiesecretaris mailen.

Drie weken voor elke AB-vergadering vind je op deze pagina de agenda. Ongeveer twee weken na de vergadering publiceren we hier het concept-verslag en een samenvatting ervan. Wil je de volledige stukken inzien? Vul dan onderaan deze pagina je gegevens in en ontvang de bestuursstukken automatisch in je mailbox.

Datum: 28 februari 2024 om 15.00 uur, 

Locatie: GGD-kantoor, Warnsveld

Volgende vergadering: 4 april

Aanwezig: J.C. Wikkerink (Aalten), A.J. Prins (Apeldoorn, voorzitter), W.A. Wormgoor (Berkelland), E. Blaauw (Bronckhorst), G.I. Timmer (Brummen), E.J. Huizinga (Doetinchem), S.W. Krooneman (Elburg), G. van den Berg (Epe, t/m agendapunt 4), S. Hamstra (Ermelo), T.E. Siderius (Hattem), W. van Ommen (Heerde), W. Goodin (Lochem), M. Eleveld (Montferland), J. van den Hoorn (Putten), P. Wormskamp (Voorst), J. Bloem (Zutphen); bij agendapunt 9: A. van Maanen (Elburg / Noord-Veluwe), B. Ulfman (Apeldoorn / Midden-IJssel/Oost-Veluwe), L. van Leeuwe (Doetinchem / Achterhoek); namens GGD Noord- en Oost-Gelderland: J.J. Baardman (directeur publieke gezondheid), R. Schwebke (controller), T. Thasing (strategisch adviseur), T. Nijland (directiesecretaris);

Afwezig: M. Reckman (Harderwijk), J.M. Elskamp (Nunspeet), E.G. Vos-van de Weg (Oldebroek), E.E.M. Dusseldorp (Oost Gelre), M. Bennink (Oude IJsselstreek), S.G.P. Fleuren (Winterswijk); vacature (dagelijks bestuur GGD NOG vanuit Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland)

1. Opening en vaststelling agenda

Mevrouw Prins opent de vergadering. Zij staat er bij stil dat dit voor de heer Krooneman de laatste AB-vergadering is. De heer Krooneman is 14 jaar wethouder van Elburg en lid van het AB GGD geweest, en sinds 2018 lid van het dagelijks bestuur GGD. Mevrouw Prins bedankt de heer Krooneman voor zijn inbreng in de samenwerking voor de GGD en wenst hem succes in zijn nieuwe functie.

De heer Krooneman zegt dat hij het aan de ene kant jammer vindt om een fijne samenwerking achter zich te laten, maar aan de andere kant ziet hij uit naar de uitdagingen van zijn nieuwe functie bij een scholenvereniging. Hij bedankt allen voor de samenwerking. 

Mevrouw Prins vraagt of de AB-leden van de Noord-Veluwse gemeenten al tot een aanbeveling voor de opvolging van de heer Krooneman zijn gekomen.

De heer Krooneman deelt mee dat de Noord-Veluwse AB-leden die ochtend in hun overleg hebben besloten om de heer Van den Hoorn aan te bevelen als DB-lid.

Het AB stemt bij acclamatie in met deze aanbeveling.

Het AB besluit om conform de aanbeveling uit de subregio Noord-Veluwe de heer J. van den Hoorn (Putten) per 1 april 2024 aan te wijzen als lid van het dagelijks bestuur.

Mevrouw Prins heet vervolgens mevrouw Eleveld welkom. Zij is per 1 februari 2024 aangetreden als wethouder van Montferland en neemt voor het eerst deel aan een vergadering van dit AB. 

Agendapunt 9. Informatie-uitwisseling IZA/GALA wordt in de vergadering na agendapunt 2 (verslag) behandeld. De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld.

2. Verslag vergadering d.d. 30 november 2023

De heer Bloem geeft aan dat hij ten onrechte als aanwezig is vermeld. 

Het AB stelt het verslag vast met de correctie dat de heer Bloem afwezig was.

3. Ingekomen stukken en mededelingen

 • a. In een massaclaimprocedure stelt de Stichting ICAM o.a. VWS en de GGD’en aansprakelijk voor schade als gevolg van de datadiefstal uit de covidsystemen begin 2021. In deze procedure vindt op 22 april 2024 een zitting van de rechtbank in Amsterdam plaats over de ontvankelijkheid van de eis. De gezamenlijke GGD’en worden vertegenwoordigd door advocatenkantoor AKD.
 • b. Op 11 januari 2024 hebben de dagelijkse besturen van de Veiligheidsregio NOG en GGD NOG een gezamenlijke bijeenkomst gehouden over de vraag hoe de samenwerking tussen beide organisaties de komende jaren verder vormgegeven kan worden. Het komende jaar wordt een aantal gezamenlijke bijeenkomsten georganiseerd om voort te borduren op dit eerste gesprek. Op den duur wordt een gezamenlijke bijeenkomst voor beide algemene besturen georganiseerd.
 • c. In hun brief van 19 december 2023 vragen burgemeester en B&W van Apeldoorn of het dagelijks bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland bereid is mee te werken aan een onderzoek om de GGD of onderdelen daarvan in het te bouwen Veiligheidscentrum in Apeldoorn te huisvesten. In dit centrum komt onder andere het hoofdkantoor van de Veiligheidsregio NOG.
  Het dagelijks bestuur heeft de brief besproken op 2 en 14 februari 2024 en een antwoord verzonden in de brief d.d. 22 februari 2023. Deze brief is ook aan de AB-leden toegezonden. 

De heer Bloem vraagt hoe dit proces verder gaat en hoe het algemeen bestuur hierin wordt meegenomen. Ook vraagt hij naar de omvang van de werkzaamheden die samenhangen met de samenwerking tussen VNOG en GGD.
De heer Huizinga zegt dat dergelijke vragen ook leven bij het dagelijks bestuur. In de brief aan het college van Apeldoorn heeft het DB aangegeven dat het de afwegingen vanuit de GGD voorop stelt. De heer Huizinga en de heer Reckman zijn binnen het DB verantwoordelijk voor de portefeuille Samenwerking VNOG en GGD. Met vragen kunnen de AB-leden bij hen terecht.

Mevrouw Siderius vraagt of dit huisvestingsvraagstuk al bestond voordat Apeldoorn de brief stuurde. 
De heer Huizinga geeft aan dat verkenning van mogelijke samenwerking tussen VNOG en GGD rond huisvesting ook eerder is besproken. In het overleg tussen de DB’en van VNOG en GGD op 11 januari 2024 is gewisseld dat de timing van de brief onhandig was. 

De heer Blaauw wijst op het eerder genomen besluit over intensivering van de samenwerking in de backoffice met Brabantse GGD’en. Ook daarom is het belangrijk de voor- en nadelen goed te bespreken. 
De heer Huizinga zegt dat het DB de brief ook in die lijn heeft besproken. 

 • d. Mevrouw Timmer geeft een toelichting op de stand van zaken van de Jaarrekening 2023. Met het oog op de financiële rechtmatigheid informeert zij het algemeen bestuur over enkele onderwerpen. 

Toelichting resultaat 2023

De accountantscontrole van de jaarstukken 2023 zit in de afrondende fase. Op 20 maart 2024 bespreekt de auditcommissie de jaarstukken 2023. De GGD verwacht over 2023 een positief saldo van ruim € 980.000. Dit saldo is opgebouwd uit een aantal incidentele factoren.

Het positieve saldo wordt veroorzaakt door

 • de hogere renteopbrengsten, 
 • het niet volledig hoeven inzetten van de indexatie, 
 • lagere lasten door het niet kunnen inhalen van de achterstanden bij de bedrijfsvoering. 

Ook in 2023 heeft de GGD extra inzet moeten leveren voor de COVID-bestrijding, waaronder de najaarscampagne 2023.Door de late opdrachtverstrekking door het ministerie van VWS kon de GGD geen medewerkers werven en is het werk door medewerkers uitgevoerd die waren aangenomen om de achterstanden in te halen. 

Om deze achterstanden in te halen is € 657.000 onttrokken uit de reserve GGD NOG Robuust. Dit hebben we niet volledig voor dit doel kunnen inzetten. 

Bij de bestemming van het resultaat van 2023 overweegt het DB een voorstel om het niet ingezette bedrag van de indexatie uit te keren aan de gemeenten en een deel terug te storten in de reserve GGD NOG Robuust, zodat deze gelden in 2024 ingezet kunnen worden om de achterstanden bij bedrijfsvoering in te halen. Dit is een denkrichting, het voorstel aan het algemeen bestuur volgt nog.

Rechtmatigheid

Het dagelijks bestuur verwacht een goedkeurende verklaring af te geven voor de rechtmatigheid. Voor de rechtmatigheid is van belang om te melden dat:

 • Van het ministerie van VWS heeft GGD NOG een voorschot voor de najaarscampagne covid-vaccinaties ontvangen van ruim € 10,6 miljoen, terwijl de gerealiseerde kosten ruim € 4,1 miljoen zijn. Per saldo is dit € 6,5 miljoen aan lagere baten. Dit betreft lagere lasten van € 2,9 miljoen bij het programma overhead en € 3,6 miljoen bij het programma Algemene gezondheidszorg. Het verschil betaalt de GGD in 2024 terug aan VWS. Tot die tijd staat het geld op de rekening van de GGD en ontvangen wij daar rente over. 
 • Hierdoor zijn de renteopbrengsten ruim € 200.000 hoger dan bij de 6e begrotingswijziging zijn opgenomen. 
 • Verder zijn in de 6e begrotingswijziging de baten en lasten van een ingehuurde medewerker voor IZA/GALA gesaldeerd. Deze moeten afzonderlijk als baten en lasten worden gepresenteerd. Hier door zijn zowel de baten als de lasten € 100.000 hoger.
 • Voor de frictiebijdrage van de meerkosten COVID-19 ontvangt de GGD € 246.000 meer dan in de 6e begrotingswijziging is opgenomen. 
 • De lasten bij het programma overhead zijn € 300.000 lager door het niet kunnen inhalen van de achterstanden bij de bedrijfsvoering. Voor de najaarscampagne werd extra inzet van bedrijfsvoering gevraagd. Door de late opdrachtverstrekking door het ministerie van VWS kon de GGD geen medewerkers werven en is het werk door medewerkers uitgevoerd die waren aangenomen om de achterstanden in te halen.
 • Van het bedrag dat in de inwonerbijdrage 2023 is gereserveerd voor de hogere indexering is € 219.000 niet ingezet.
 • Bij de reguliere producten die vallen onder het programma algemene gezondheidszorg zijn de baten € 120.000 en de lasten € 275.000 hoger. Bij forensische geneeskunde zijn er meer lijkschouwen uitgevoerd. Hierdoor stijgen zowel de baten als de lasten. Bij Reizigers­vaccinatie blijven de baten achter bij de prognose. De spreekuren zijn minder bezocht. Hierdoor blijven de lasten gelijk maar dalen de baten. Bij Toezicht Kinderopvang is door ziekteverzuim en het inwerken van collega’s de productie niet gehaald. Hierover zijn met de gemeenten afspraken gemaakt, zodat de belangrijkste taken wel uitgevoerd zijn. 

Mevrouw Timmer zegt dat er een wijziging van de regelgeving kan komen, zodat de mededeling zoals deze mogelijk eenmalig is.
De heer Van den Berg vraagt wat wordt verwacht van de AB-leden naar aanleiding van deze mededelingen. 
Mevrouw Timmer antwoordt dat volgens het advies van de accountant het DB het AB moet informeren over deze onderwerpen.
De heer Schwebke licht toe dat het melden aan het AB en het opnemen in het verslag volstaat om straks te komen tot een verklaring van financiële rechtmatigheid bij de jaarrekening 2023.

 • De GGD heeft een fout gemaakt bij de facturen aan de gemeenten voor de jeugdgezond­heidszorg voor Oekraïense kinderen. Per abuis is uitgegaan van de geplande aantallen en niet van de gerealiseerde aantallen. De GGD zet deze fout op korte termijn recht. Het verschil is totaal ongeveer € 70.000. De grootste verschillen zitten bij de Achterhoekse gemeenten.

Aanwijzing accountant

Tenslotte heeft het AB in de vergadering van 17 november 2022 Stolwijk Kelderman aangewezen als accountant voor de periode 2023-2025. Om tot deze keuze te komen is een aanbestedings­procedure doorlopen. Nu is het probleem boven tafel gekomen dat in de aanbestedings­procedure is uitgegaan van de periode 2023-2026. Hierop hebben de betrokken accountants­kantoren ook een offerte op geschreven.

De aangewezen accountant Stolwijk Kelderman geeft nu aan te hebben ingeschreven voor een periode van 4 jaar en daarop ook de offerte te hebben gebaseerd. Mede op advies van de geraadpleegde leden van de auditcommissie uit het AB wil het DB voorstellen om Stolwijk Kelderman aan te wijzen als accountant voor de periode 2023-2026.

Mevrouw Prins vraagt of hierover nu zo kan worden besloten. Zij geeft er de voorkeur aan dit in de volgende AB-vergadering aan het AB voor te leggen.

De heer Blaauw onderschrijft deze lijn, al gaat hij materieel gezien wel akkoord. 

Het AB besluit:

 1. de ingekomen stukken en mededelingen a t/m c voor kennisgeving aan te nemen;
 2. kennis te nemen van:
  • toelichting op de stand van zaken van de Jaarrekening 2023 en het resultaat 2023;
  • de mededelingen van het DB met het oog op de financiële rechtmatigheid;
 3. voor de volgende AB-vergadering een voorstel van het dagelijks bestuur af te wachten om Stolwijk Kelderman aan te wijzen als accountant voor de periode 2023-2026.

4. Bestuursagenda 2023-2027

Mevrouw Baardman licht toe, ook naar aanleiding van de zienswijzen, dat de GGD bij de uitwerking van de Bestuursagenda zoveel mogelijk aansluit bij de IZA/GALA-plannen in de drie subregio’s. Als er thema’s uit de Bestuursagenda blijven liggen, dan kijkt de GGD samen met de gemeenten hoe deze thema’s alsnog worden uitgewerkt. Daarnaast zijn er vaak vragen naar de concrete rol van de GGD in de gemeente. Hiervoor wijst mevrouw Baardman op de Producten- en dienstcatalogus van GGD NOG die sinds januari 2024 online is. Hieraan wil de GGD de komende tijd in overleg met de gemeenten indicatoren voor realisatie van de producten en diensten toevoegen. Zo ontstaat een betere basis om te meten wat GGD doet in de gemeenten.

De heer Van Ommen vraagt naar de zelfredzaamheidskaart die in de Bestuursagenda wordt genoemd. Verder wil de raad van Heerde graag indicatoren om de uitvoering van de Bestuursagenda te kunnen monitoren.

Mevrouw Baardman licht toe dat de zelfredzaamheidskaart is genoemd als een mogelijk voorbeeld en niet als concreet actiepunt. Aan de indicatoren wordt op verschillende manieren gewerkt. De gemeenten bepalen indicatoren in het kader van de IZA/GALA-plannen, waarbij de GGD aansluit. Daarnaast willen gemeenten graag inzicht in de uitvoering van de taken van de GGD in de gemeenten. Hiervoor wil de GGD de komende tijd in overleg met de gemeenten indicatoren koppelen aan de Producten- en dienstcatalogus.

De heer Thasing vult aan dat de uitwerking van de Bestuursagenda ook ambtelijk met de gemeenten is besproken. Dit voorjaar gaat de aandacht eerst uit naar de IZA/GALA-plannen. Daarna loopt de GGD met de gemeenten in de subregio’s de thema’s van de Bestuursagenda langs om de kijken waar hiaten zitten. Het streven is dit in de herfst 2024 af te ronden.

Het AB besluit:

 1. kennis te nemen van de reacties van gemeenteraden op de concept-Bestuursagenda 2023-2027;
 2. de Bestuursagenda 2023 – 2027 definitief vast te stellen.

5. Voortgang GGD NOG Robuust in 2023

Mevrouw Siderius mist de financiële effecten in de rapportage. Waarom is hiervoor gekozen?

Mevrouw Prins vult aan dat de ambtenaren publieke gezondheid hebben gevraagd deze aparte rapportage over GGD NOG Robuust in de reguliere rapportages op te nemen.

De heer Schwebke licht toe dat de inzet van de structurele middelen voor GGD NOG Robuust wordt verantwoord in de begroting en de reguliere bestuursrapportages. Het is lastig om de inzet van de incidentele middelen voor GGD NOG Robuust op detailniveau inzichtelijk te maken, aangezien tegelijkertijd de covid-bestrijding liep met aanzienlijke financiële effecten. Wel is er een verantwoording op hoofdlijnen. Ook is de besteding van middelen voor de in GGD NOG Robuust opgenomen functies, zoals de CISO, duidelijk aan te geven.

Mevrouw Timmer wijst op de beoogde besparing op termijn als effect van de samenwerking voor de bedrijfsvoering met andere GGD’en in Het Servicecentrum (HSC). Zij zegt een overzicht toe van de inzet van financiële middelen op de zeven aandachtspunten in het kader van GGD NOG Robuust.

De heer Bloem vraagt of de situatie bij team Infectieziektebestrijding nu op orde is.

Mevrouw Baardman licht toe dat inderdaad de basis op orde is: functies zijn ingevuld, deels met hybride (op afstand) en ook in samenwerking met andere GGD’en. De GGD ontvangt extra middelen voor de versterking van infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft zich positief uitgelaten over de ontwikkelingen bij het team Infectieziektebestrijding. Verder zijn er ook bij jeugdgezondheid positieve ontwikkelingen: er is op dit moment geen tekort meer aan jeugdartsen. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is van de toegenomen belangstelling voor de artsenfuncties.

Het AB neemt kennis:

 1. van de rapportage over de voortgang van het programma GGD NOG Robuust over 2023 en
 2. de toezegging dat er een overzicht komt van de inzet van financiële middelen op de zeven aandachtspunten in het kader van GGD NOG Robuust.

6. Actualisering speerpunten en ontwikkelingen Programmabegroting 2024

Hierover zijn geen opmerkingen of vragen.

Het AB besluit de tweede wijziging van de Programmabegroting 2024 vast te stellen. 

7. Stand van zaken Uitgangspuntennota 2025

Mevrouw Baardman licht toe dat de gemeenteraden nog tot 1 maart kunnen reageren op de Uitgangspuntennota. De zienswijzen worden verwerkt in de Programmabegroting 2025. De onderwerpen die in de Uitgangspuntennota zijn opgenomen, komen terug in de Programma­begroting.

Mevrouw Baardman is inmiddels bij vijf gemeenteraden geweest om een toelichting te geven op de Uitgangspuntennota. Zij heeft de bezoeken als leuk en nuttig ervaren en gaat graag op bezoek bij andere raden om toe te lichten wat GGD doet.

De heer Wormskamp heeft van meerdere raadsfracties signalen gekregen over de voortdurend stijgende inwonerbijdrage van GGD. Hij doet een oproep om hiernaar kritisch te kijken, ook met het oog op financiële ravijnjaar 2026. Verhoging van de efficiency is wellicht moeilijk, maar er ligt wel een signaal van de raad.

Mevrouw Prins ziet dit signaal terug bij meer raden. Zij wil wel dat voor de GGD geoormerkt geld behouden blijft voor de GGD.

Mevrouw Timmer zegt dat het dagelijks bestuur dit voorjaar samen met het MT van de GGD een heisessie houdt om de toekomstvisie te bespreken. Daar zijn de financiële ontwikkelingen ook onderwerp van gesprek. Mevrouw Timmer is zich bewust van de komende financiële problemen bij de gemeenten, maar heeft nog geen oplossing.

De heer Van Ommen bevestigt dat de raad van Heerde het bezoek van mevrouw Baardman heeft gewaardeerd. De raad heeft echter ook behoefte aan concrete informatie over wat de GGD doet in de gemeente. In het kader van de actieve informatieplicht wil hij graag kijken wat hij met de raad kan delen, bijvoorbeeld de nieuwsbrief van de GGD.

Mevrouw Baardman geeft aan dat de nieuwsbrief zeker kan worden gedeeld en wijst verder op de Producten- en dienstcatalogus van GGD NOG.

De heer Van den Hoorn en mevrouw Timmer melden dat de zienswijzen van Putten respectievelijk Brummen iets later dan 1 maart 2024 komen.

Het AB neemt kennis van de stand van zaken van de Uitgangspuntennota 2025.

8. Stand van zaken 7e Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD NOG

De heer Nijland licht toe dat de ambtenaren publieke gezondheid aangeven dat de formele procedures voor de wijziging gemeenschappelijke regeling tijdig in gang worden gezet. Als de wijziging tot stand is gekomen, lijkt het een goed idee om de invulling van de aangescherpte informatieplicht naar de raden in het AB te bespreken.

Het AB neemt kennis van de stand van zaken van de 7e Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD NOG.

9. Informatie-uitwisseling IZA/GALA

Mevrouw Prins geeft aan dat de drie subregio’s binnen Noord- en Oost-Gelderland hun aanpak van de gezondheidsakkoorden IZA/GALA presenteren. De presentaties worden verzorgd door Alma van Maanen (Noord-Veluwe), Barbara Ulfman (Apeldoorn/Zutphen of Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Liesbeth van Leeuwe (Achterhoek). Zie de hand-outs van de presentaties.

Opmerkingen en vragen:

 • Noord-Veluwe
  • De gemeenten willen de governance van de samenwerking nog bekijken.
  • Tot nu toe werken de partijen vooral aan optimalisatie, maar dat moet richting transformatie.
  • De meerwaarde van de rol van de Gelderse academie voor het organiseren van participatie van inwoners is vooral dat de Gelderse academie zich hiervoor hard maakt. Er waren bijeenkomsten met adviesraden sociaal domein en ook individuele inwoners.
 • Midden-IJssel/Oost-Veluwe
  • Anders dan in de twee andere subregio’s konden de partijen hier niet voortbouwen op bestaande samenwerking. De samenwerking in deze regio moest worden opgebouwd.
  • Deze regio maakt een tussenstap tussen het Regioplan en de Werkagenda.
  • De gemeente Apeldoorn werkt aan een communicatieplan, inclusief participatie. Differentiatie per gemeente is mogelijk. Er komt ook een voor inwoners begrijpelijke versie van het plan.
  • Zorgverzekeraar Zilveren Kruis heeft de organisatie en systemen op orde om het IZA te kunnen uitvoeren.
 • Achterhoek
  • -        De samenwerking met zorgverzekeraars Menzis is goed, maar heeft wel grenzen, bijvoorbeeld in de vorm van systemen en regels.

Mevrouw Prins vindt het inspirerend om de verhalen uit de verschillende subregio’s zo te horen. Alle partijen mogen trots zijn op de bereikte resultaten. Fijn is ook dat de GGD volop wordt ingezet.

Mevrouw Baardman voegt toe dat de GGD in de volgende AB-vergadering op 4 april 2024 een presentatie houdt over de rol van de GGD in de drie subregio’s, over de ontwikkelde methodiek om verzoeken vanuit de gemeente op te pakken en over hoe om te gaan met capaciteit en prioriteitstelling.

De heer Hamstra bepleit dat er in de AB-vergadering ook ruimte is voor inspiratie, naast besluitvorming. Bij de Bestuursagenda is hij zoekende naar de uitwerking van de speerpunten en een uitwisseling tussen de gemeenten en het AB met de benen op tafel kan hieraan bijdragen.

Mevrouw Baardman wil dit punt graag meenemen. Vanuit de GGD wil zij graag verduidelijken wat de gemeenten kunnen verwachten van de GGD.

Het AB neemt kennis van de presentaties vanuit de drie subregio’s Achterhoek, Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Noord-Veluwe over hun aanpak van de gezondheidsakkoorden IZA/GALA.

10. Rondvraag en sluiting

Mevrouw Prins sluit de vergadering. 

Actiepuntenlijst

2023-11/01 Gewenste weerstandcapaciteit en de aanvulling algemene reserve:

 • met auditcommissie bespreken;
 • na vaststelling jaarrekening 2023 opnieuw bespreken. DB 4-4-2024

2024-02/01 Toezegging DB: overzicht inzet van financiële middelen op de zeven aandachtspunten GGD NOG Robuust. DB

2024-02 Presentatie in volgende AB-vergadering over rol GGD in de drie subregio’s, over de ontwikkelde methodiek om verzoeken vanuit de gemeente op te pakken en over hoe om te gaan met capaciteit en prioriteitstelling. GGD 4-4-2024

Datum: 28 februari 2024

Locatie: GGD-kantoor Warnsveld

Volgende vergadering: 4 april 2024

1. Opening en vaststelling agenda

 • De heer Krooneman vertrekt in april 2024 als wethouder van Elburg en daarmee als lid van het algemeen bestuur (AB) en dagelijks bestuur (DB) van GGD NOG.
 • Het AB besluit conform de aanbeveling uit de subregio Noord-Veluwe om de heer J. van den Hoorn (Putten) per 1 april 2024 aan te wijzen als DB-lid.

2. Verslag vergadering d.d. 30 november 2023

 • Het algemeen bestuur (AB) heeft het verslag met een correctie vastgesteld.

3. Ingekomen stukken en mededelingen

 • In een massaclaimprocedure stelt de Stichting ICAM o.a. VWS en de GGD’en aansprakelijk voor schade als gevolg van de datadiefstal uit de covidsystemen begin 2021. In deze procedure vindt op 22 april 2024 een zitting van de rechtbank in Amsterdam plaats over de ontvankelijkheid van de eis.
 • Op 11 januari 2024 hebben de dagelijkse besturen van de Veiligheidsregio NOG en GGD NOG een gezamenlijke bijeenkomst gehouden over de vraag hoe de samenwerking tussen beide organisaties de komende jaren verder vormgegeven kan worden.
 • In hun brief van 19 december 2023 vragen B&W van Apeldoorn of het DB van GGD Noord- en Oost-Gelderland bereid is mee te werken aan een onderzoek om de GGD of onderdelen daarvan in het te bouwen Veiligheidscentrum in Apeldoorn te huisvesten. Het DB heeft in zijn antwoord d.d. 22 februari 2024 aangegeven dat het de afwegingen vanuit de GGD voorop stelt.
 • Met het oog op de financiële rechtmatigheid heeft het DB het AB geïnformeerd over het verwachte resultaat 2023, de denkrichting voor de bestemming van het resultaat, de rechtmatigheid van enkele onderdelen van de jaarrekening en het voorgenomen voorstel om de termijn voor de aanwijzing van de accountant aan te passen.

4. Bestuursagenda 2023-2027

 • Het AB heeft kennisgenomen van de reacties van gemeenteraden op de concept-Bestuursagenda 2023-2027 en de Bestuursagenda definitief vastgesteld.

5. Voortgang GGD NOG Robuust in 2023

 • Bij de afsluiting in november 2021 van de zogenoemde takendiscussie heeft het AB besloten om op acht aandachtspunten van de GGD NOG actie te ondernemen. Ook is er voor gekozen om samenwerkingsrelaties met de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) en met Het Service Centrum (HSC, samenwerking met Brabantse GGD’en voor bedrijfsvoering) te intensiveren. Deze besluiten zijn ondergebracht in het programma GGD NOG Robuust.
 • Het AB heeft kennisgenomen van de rapportage over de voortgang van het programma GGD NOG Robuust over 2023. Het DB heeft toegezegd een overzicht te geven van de inzet van financiële middelen op de aandachtspunten in het kader van GGD NOG Robuust.

6. Actualisering speerpunten en ontwikkelingen Programmabegroting 2024

 • Jaarlijks beziet het DB aan het begin van het begrotingsjaar of de speerpunten en ontwikkelingen in de Programmabegroting nog actueel zijn. In de wijziging zijn de speerpunten geactualiseerd.
 • Het AB heeft de tweede wijziging van de Programmabegroting 2024 vastgesteld.

7. Stand van zaken Uitgangspuntennota 2025

 • De gemeenteraden kunnen tot 1 maart een zienswijze indienen op de Uitgangspunten­nota 2025 voor GGD NOG. Besproken zijn de kritische signalen in een aantal raden over de stijging van de inwonerbijdrage voor de GGD.

8. Stand van zaken 7e Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD NOG

 • De colleges van B&W is verzocht om voor 1 mei 2024 te beslissen over de wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Het beeld is dat de procedures hiervoor, waarvan toestemming van de gemeenteraden onderdeel is, tijdig in gang zijn gezet.

9. Informatie-uitwisseling IZA/GALA

 • De drie subregio’s binnen Noord- en Oost-Gelderland (Noord-Veluwe, Apeldoorn / Zutphen of Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Achterhoek) hebben hun aanpak van de gezondheidsakkoorden IZA/GALA gepresenteerd. .
 • In de volgende AB-vergadering op 4 april 2024 komt de rol van de GGD in de drie subregio’s aan de orde.

10. Rondvraag en sluiting

 

Velden gemarkeerd met een sterretje ( * ) zijn verplicht

Welke Pdf’s wil je toegestuurd krijgen? *