Kindermishandeling

Kindermishandeling

Kindermishandeling komt in Nederland vaak voor. Zeker één op de dertig kinderen is slachtoffer van één of meerdere vormen van kindermishandeling. Dat is minimaal één kind per schoolklas. Veel slachtoffers krijgen geen hulp, omdat niemand aan de bel trekt.

Het is daarom belangrijk dat de omgeving let op mogelijke signalen van kindermishandeling en iets met deze signalen doet. Op watkanikdoen.nl lees je hoe je deze signalen kunt herkennen en wat je kunt doen bij signalen van kindermishandeling.

Vormen van kindermishandeling
De volgende vormen van kindermishandeling kunnen voorkomen:

  • Lichamelijke mishandeling
  • Lichamelijke verwaarlozing
  • Psychische mishandeling
  • Psychische verwaarlozing
  • Seksueel misbruik

Wat kun je doen?
Vind je het moeilijk om iemand aan te spreken die je verdenkt van het plegen van kindermishandeling? Neem dan contact op met 'Veilig Thuis' voor advies. Je kunt ook (anoniem) bellen om melding te doen.

Meldcode kindermishandeling
De meldcode kindermishandeling verplicht organisaties om al het mogelijke te doen om kindermishandeling te voorkomen en bij signalen in te grijpen. GGD Noord- en Oost-Gelderland onderschrijft deze meldcode kindermishandeling en zorgt ervoor dat medewerkers volgens deze meldcode kunnen werken.

Wat doet de GGD?
De afdeling jeugdgezondheidszorg wil kindermishandeling voorkomen, signaleren, stoppen en beperken. Daarom helpen JGZ-medewerkers professionals en vrijwilligers om goed om te gaan met (vermoedens van) kindermishandeling. Bijvoorbeeld door het gebruik van de meldcode. Ook tijdens schoolonderzoeken letten JGZ-medewerkers op signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling. Bij vermoedens van kindermishandeling zullen zij dit altijd met de ouders/verzorgers bespreken. JGZ wijkt hiervan af als dat in het belang van het kind is.