Maatschappelijke zorg

Veel mensen zijn gezond en vinden de juiste hulp als dat nodig is. Helaas geldt dat niet voor iedereen. Loop je soms vast? Of denk je dat een ander problemen heeft? Bijvoorbeeld psychische problemen, lichamelijke klachten, een verslaving of sociaal isolement? Denk dan aan de GGD, wij bieden je graag onze hulp!

Coördinatie Vangnet - Zutphen en Lochem

Het Vangnet probeert door middel van ketensamenwerking de kwaliteit van leven van sociaal kwetsbare mensen met zorg mijdend gedrag én van hun omgeving te verbeteren. Deze doelstelling wordt gerealiseerd door afstemming tussen de verschillende ketenpartners over waar een cliënt al in beeld of in zorg is en door de acties van de verschillende partners te coördineren. Ketensamenwerking voorkomt dat er allerlei verschillende instanties bij een cliënt of gezin betrokken zijn, zonder dat iemand overzicht heeft of de regie voert.

Procesregie in complexe casussen – Zutphen en Lochem

In complexe casussen waarbij veel hulpverleners betrokken zijn, ontbreekt vaak de regie. Hierdoor kan de situatie onnodig escaleren. De procesregisseur bewaakt het proces en zal indien nodig opschalen.

Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang – Noord-Veluwe

Dak- en thuislozen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen die beperkt zelfredzaam zijn, krijgen in de maatschappelijke opvang een persoonlijk traject dat hen helpt een stabieler bestaan op te bouwen, met inkomen, zorg en een dak boven het hoofd. Het traject is gericht op zoveel mogelijk zelfstandigheid en indien mogelijk uitstroom uit de maatschappelijke opvang naar zelfstandig wonen, al dan niet met begeleiding.

Centrale toegang Beschermd wonen – Noord-Veluwe

Er is een groep psychiatrisch patiënten die niet zelfstandig/zelfredzaam genoeg is om zelfstandig te kunnen wonen. Deze mensen kunnen terecht in een Beschermde woonvorm waar ze 24 uur per dag begeleid en ondersteund worden, waardoor zij mogelijk in de toekomst wel weer zelfstandig kunnen gaan wonen. Een deel van de cliënten heeft daarnaast behoefte aan begeleide dagbesteding. De centrale toegang van GGD NOG beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor een indicatie voor Beschermd Wonen al dan niet aangevuld met een indicatie voor dagbesteding.

Bemoeizorgteam – Noord-Veluwe

Er zijn mensen waarvan de omgeving (familie, vrienden, buren, betrokken hulpverleners) vindt dat zij hulp nodig hebben, terwijl zij zelf vinden dat ze geen hulp nodig hebben. Het doel is om zowel de situatie van de zorgmijder, als die van zijn/haar omgeving te verbeteren.

LVB-adviestafel – Noord-Veluwe

De LVB-adviestafel geeft instanties consultatie of advies over ondersteuning van mensen met een (vermoeden van) een licht verstandelijke beperking LVB en problemen op één of meerdere levensgebieden. De organisaties in dit multidisciplinaire samenwerkingsverband beschikken over veel ervaring en expertise, kijken mee en adviseren u graag over de juiste ondersteuning.