Inspecties

Inspecties
Kindercentra moeten zich houden aan wettelijke eisen op het gebied van:
  • personeel
  • veiligheid en gezondheid
  • accommodatie en inrichting
  • groepsgrootte
  • pedagogisch beleid
  • inspraak en klachten

Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen
Per 1 januari 2016 zijn kinderopvanghouders verplicht zich aan te sluiten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

De gemeente houdt toezicht en schakelt voor inspecties de GGD in.

Het inspectierapport
De bevindingen van het inspectiebezoek komen in een inspectierapport. Het doel van dit rapport is:

  • rapporteren of een kindercentrum, peuterspeelzaal of gastouderbureau zich houdt aan de kwaliteitseisen
  • een advies uitbrengen over eventuele vervolgstappen
  • ouders informeren

Als een kindercentrum, peuterspeelzaal of gastouderbureau zich niet houdt aan de wettelijke eisen, heeft dat gevolgen. De maatregelen kunnen per gemeente anders zijn.

Risicogestuurd toezicht
De GGD heeft de afgelopen twee jaar ingezet op minder toezicht waar dat mogelijk is en meer waar dat moet. Kortom: minder inspecties bij bewezen kwaliteit. Deze aanpak heet risicogestuurd toezicht.

Aanmelden nieuwsbrief
Twee keer per jaar geven wij een nieuwsbrief uit, speciaal voor houders van een kinderopvangorganisatie of een gastouderbureau en pedagogisch medewerkers. Deze nieuwsbrief voortaan ook ontvangen? Via deze link kunt u zich aanmelden: http://eepurl.com/b8D4KP