Centrale Toegang Beschermd Wonen – Noord-Veluwe

Er is een groep psychiatrisch patiënten die niet zelfstandig/zelfredzaam genoeg is om zelfstandig te kunnen wonen. Deze mensen kunnen terecht in een Beschermde woonvorm waar ze 24 uur per dag begeleid en ondersteund worden, waardoor zij mogelijk in de toekomst wel weer zelfstandig kunnen gaan wonen. Een deel van de cliënten heeft daarnaast behoefte aan begeleide dagbesteding. De centrale toegang van GGD NOG beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor een indicatie voor Beschermd Wonen al dan niet aangevuld met een indicatie voor dagbesteding.

Waar doen we dit?
In de 6 Noord-Veluwse gemeenten in de regio Noord- en Oost-Gelderland: Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten.

Voor wie doen we dit?
Voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen en waar sprake is psychiatrische problematiek en/of verslaving waarbij 24 uurs toezicht en nabijheid noodzakelijk is. Daarnaast zijn er vaak problemen op het gebied van financiën, vervuiling, overlast of gevaar voor zichzelf of anderen. Er bestaat overlap met de doelgroep die in de maatschappelijke opvang verblijft. Beschermd wonen is bedoeld voor volwassenen (18+). Indicaties voor jeugd worden afgegeven door het Centrum voor Jeugd en Gezin. Mensen met een verstandelijke beperking (IQ onder de 70) hebben intensieve en langdurige zorg nodig. Indicaties voor verstandelijk beperkten worden afgegeven door het CIZ. 

Wat is onze werkwijze?
De cliënt doet samen met behandelaar of begeleider een aanmelding. Dit kan bijvoorbeeld een WMO-consulent zijn, de betrokken behandelaar van een GGZ instelling, of als de cliënt net 18 is geworden een begeleider vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin. Nadat de aanmelding is ontvangen heeft de GGD acht weken de tijd om tot een besluit te komen. Binnen deze termijn wordt de cliënt en indien nodig de betrokken hulpverlener uitgenodigd voor en gesprek. De GGD neemt haar besluit in samenspraak met ketenpartners. Mocht de GGD besluiten om de aanvraag af te wijzen, komt zij met een onderbouwing en advies over wat wel een goede vorm van begeleiding zou kunnen zijn. Als er wel een beschikking wordt afgegeven, mag de cliënt kiezen waar hij - binnen de 6 Noord-Veluwse gemeenten - beschermd wil gaan wonen. De GGD geeft hierover wel advies.

Beschermd wonen wordt gefinancierd vanuit de WMO. Dit kan op twee manieren worden geregeld. Door een plek die direct wordt gefinancierd vanuit de WMO-gelden van de gemeente, of door middel van een PGB. De GGD beoordeeld of de cliënt al dan niet in staat is om een PGB te beheren en toetst of de kwaliteit van zorg voldoende is.

De Centrale toegang van de GGD heeft ook een signalerende functie. Als er sprake is van (een vermoeden van) misstanden in een Beschermd wonen vorm of een opvallende trend in de problematiek van de doelgroep, overlegt de GGD met de gemeenten.

Met wie werken we samen?
We werken samen met de aanvragende hulpverleners, zorgaanbieders, politie, woningcorporaties, de eigen GGD-collega’s van Team VIA en Beschermd Wonen en de Noord-Veluwse gemeenten. Daarnaast beslissen we in overleg met ketenpartners over het wel/niet toekennen van de indicatie.

Hoe kunt u een aanmelding doen?
Aanmeldingen worden gedaan door een hulpverlener samen met de cliënt. U kunt een aanmelding doen door dit aanmeldformulier in te vullen en ondertekend aan ons op te sturen. Wanneer de aanvraag compleet is, ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging. 

  button aanmeldformulier

Hoe kunt u ons bereiken?
U kunt ons telefonisch en per e-mail bereiken tijdens kantooruren.
Telefoon: 088 – 443 31 27
E-mail: centraletoegang@ggdnog.nl