Beleid en financiën

Beleid en financiën

De deelnemende gemeenten bepalen de beleidsprioriteiten en de financiële kaders voor GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Bestuursagenda
Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 hebben de gemeenten nieuwe colleges van B&W gevormd. De samenstelling van het GGD-bestuur is ook vernieuwd. Het nieuwe bestuur gaat dit najaar aan de slag met de Bestuurrsagenda 2018-2022. Hierin bepalen de gemeenten de koers voor de GGD in deze bestuursperiode.

Uitgangspuntennota
Ieder jaar stelt het Dagelijks Bestuur een uitgangspuntennota op. Deze nota is min of meer vergelijkbaar met de voorjaarsnota of kadernota zoals de meeste gemeenten die kennen. De uitgangspunten en de reacties van de gemeenten daarop worden uitgewerkt in de programmabegroting. 

De gemeenten hebben op 15 december 2017 de Uitgangspuntennota 2019 van GGD NOG ontvangen. Gemeenten die dit wilden, konden hun zienswijze tot 1 maart 2018 indienen.

Programmabegroting
De gemeenteraden hebben half april 2018 de concept-Programmabegroting 2019 van GGD NOG ontvangen. De raden konden desgewenst tot 12 juni 2018 hun zienswijzen aan het Dagelijks Bestuur sturen.

Op 5 juli heeft het Algemeen Bestuur de Programmabegroting 2019 vastgesteld. Ook stemde het AB in met drie voorstellen “nieuw beleid”:

 • de financiën voor het rijksvaccinatieprogramma (gemeenten betalen dit vanaf 2019)
 • extra geld voor jeugdgezondheidszorg en gezondheidsbevordering voor statushouders en
 • uitbreiding van de gezondheidsmonitor E-MOVO in het praktijkonderwijs en mbo.

U vindt in het voorstel aan het Algemeen Bestuur de hoofdlijnen van de zienswijzen van de gemeenten en de reactie van het Dagelijks Bestuur hierop. In het overzicht per gemeente staan de ontvangen zienswijzen en de de reactie van het Dagelijks Bestuur hierop. 

Het Algemeen Bestuur heeft de Programmabegroting 2018 op 6 juli 2017 vastgesteld.
Voorafgaand aan de programmabegroting heeft het Dagelijks Bestuur de uitgangspuntennota 2018 opgesteld.

Indeling GGD-taken
Het GGD-bestuur heeft de GGD-taken ingedeeld A-, B-, C-, en D-taken. Deze indeling laat zien wat de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor de verschillende GGD-taken is. In het kort is de indeling:

 1. Wettelijke GGD-taken
  die gemeenten wettelijk verplicht laten uitvoeren door de GGD
 2. Wettelijke gemeentelijke taken
  die de GGD kán uitvoeren in opdracht van gemeenten
 3. Autonome gemeentelijke taken
  die de GGD kán uitvoeren in opdracht van gemeenten
 4. Externe taken
  die de GGD uitvoert in opdracht van derden

U vindt meer informatie over lokaal maatwerk en intensieve samenwerking in deze infographic.

Rapportages
Over de uitvoering van beleid en activiteiten legt het Dagelijks Bestuur verantwoording af aan het Algemeen Bestuur. Het DB biedt twee tussentijdse rapportages aan: over de periode januari t/m april en januari t/m augustus van het lopende begrotingsjaar. Zie de AB-stukken van juli en van november.

Jaarstukken
Na afloop van het jaar legt het Dagelijks Bestuur verantwoording af in de jaarstukken. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het Algemeen Bestuur heeft op 12 april 2018 de jaarstukken 2017 vastgesteld. De hoofdlijnen vindt u in het AB-voorstel over de jaarstukken 2017.

De gemeenteraden ontvingen half april 2018 de jaarstukken 2017. Zij kunnen de jaarstukken betrekken in hun afweging over de GGD-begroting 2019.