Health Impact assessment (HIA)

Health Impact assessment (HIA)

Wat is HIA? HIA is een methode die geschikt is voor het onderzoeken en beoordelen van beleidsdoelstellingen. Het is een kwantitatieve methode om een beleidsvoorstel, programma of project te beoordelen op de mogelijke effecten voor de gezondheid. De HIA is te gebruiken op allerlei niveaus: lokaal (in gemeenten of zelfs wijken), landelijk en internationaal. HIA is een jonge discipline die de komende jaren steeds vaker toegepast zal worden om de gezondheid van de bevolking mee te wegen in de besluitvorming over toekomstig beleid en binnen programma’s en projecten.

Wat zijn de kernelementen van de HIA?

  1. analyse van de bewijslast voor een associatie tussen een milieufactor en gezondheidsrisico’s; 
  2. berekening van de blootstellingsverdeling van de populatie (vaak met behulp van Geografische Informatie Systemen); 
  3. afleiding van de blootstellingsresponsrelatie (RR) op basis van een (meta-)analyse van de literatuur; 
  4. schatting van het aantal extra ziektegevallen toe te schrijven aan de onderzochte milieufactor op basis van de prevalentie van de aandoening in de onderzoekspopulatie, de blootstellingsverdeling en de blootstellingsresponsrelatie;
  5. berekening van de totale ziektelast (bijvoorbeeld uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years, DALY's) en kosten van alle milieufactoren samen om verschillende beleidsopties met elkaar te kunnen vergelijken.

Rol van de GGD bij HIA

GGD’en adviseren gemeenten en provincies onder andere op het gebied van luchtverontreiniging en geluid. Met een gezondheidseffectschatting of ‘Health Impact assessment’ (HIA) kunnen GGD’en beleid beoordelen op mogelijke gezondheidseffecten. Zo kunnen gezondheidseffecten meegewogen worden in besluitvorming. Daarnaast kan een gezondheidseffectschatting van milieubeleid beleidsmakers bewust maken van de relatie tussen gezondheid en omgeving.

Meer informatie