Gezonde planvorming en ruimtelijke ordening

Gezonde planvorming en ruimtelijke ordening

Het is van belang om een goede analyse te maken om te weten welke problemen er spelen in de omgeving en welke instrumenten u kunt inzetten om deze gezonder te maken. Daarvoor zijn diverse kaders, instrumenten en methodieken voor. In de onderstaande links zijn een aantal daarvan beschreven.

 • RIVM rapport 'Ruimte en gezondheid, een vanzelfsprekende combinatie?'
  Rapport waarin de domeinen ruimtelijke ordening, milieu en volksgezondheid bij elkaar worden gebracht. Het rapport beschrijft op welke wijze vanuit elk van deze domeinen afzonderlijk wordt gewerkt aan een gezonde leefomgeving. Aan het eind wordt besproken op welke wijze instelingen en professionals vanuit verschillende velden kunnen samenwerken. In feite is het rapport een pleidooi voor een meer integrale benadering. Ook interessant is de onderzoeksagenda die in het afsluitende hoofdstuk wordt geformuleerd.

 • Gezond ontwerp Wijzer
  Voor iedereen die de leefomgeving gezond wil ontwerpen en inrichten. De GOW geeft informatie die samenhangt met het ontwerpen van een locatie of met fysieke ingrepen.
  Bijvoorbeeld als een wijk, straat, plein of park opnieuw gestructureerd wordt, als een nieuwe wijk of groene ruimte ontworpen wordt, als lokaal verkeers-, milieu-, groen- of sportbeleid wordt opgesteld of als een bedrijf, school of woning wordt aangepast.
 • GGD Haaglanden ‘Gezondheid in planvorming’
  De afdeling Leefomgeving van de GGD Haaglanden heeft themabladen ontwikkeld die professionals kunnen gebruiken bij het ontwerpen van woongebieden. Deze themabladen zijn ontwikkeld voor planologen en ontwerpers, architecten en ontwikkelaars die actief zijn in de regio Haaglanden. De informatie kan professionals helpen om, bij het maken van plannen, in een vroeg stadium naar gezondheid te kijken. Er zit een checklist bij.
 • Academische werkplaats website inrichten gezonde buitenruimte
  Door de gemeenten Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Zwolle en hun GGD’en zijn instrumenten ontwikkeld die gemeenten ondersteunen bij het ontwerpen van prettige, gezonde buitenruimtes. Door gebruik te maken van de instrumenten kunnen gemeenten de vinger aan de pols houden wat betreft het gebruik van de buitenruimtes.