Geluid

Geluid

Geluiden zijn een onderdeel van onze leefomgeving. Maar soms kan geluid door verkeer en bedrijven, maar ook door buren, tot gezondheidsklachten leiden.

De belangrijkste gezondheidseffecten zijn:

  • (ernstige) hinder en slaapverstoring (ook onder de voorkeursgrenswaarde);
  • negatieve invloed op het leervermogen (ook bij lagere geluidsniveaus);
  • verhoogde bloeddruk en ischemische hart- en vaatziekten (bij hogere geluidsniveaus).
Ook hier geldt dat er individuele verschillen zijn in gevoeligheid en effecten maar dat een grote groep last kan hebben. De mate van hinder wordt niet alleen bepaald door de geluidbelasting. Ook zogenaamde nietakoestische factoren zoals de mening over het lokale geluidbeleid, het onnodig geacht zijn van de geluidsproductie, ergernis over het gedrag van degene die het geluid produceert of angst zijn belangrijk.
De bron van het geluid is ook van belang. Bij stijgende geluidbelasting neemt de hinder van vliegverkeer het sterkst toe, vervolgens die van bedrijven, van wegverkeer en tenslotte die van railverkeer.

Meer informatie