Een gezonde buitenomgeving

Een gezond buitenmilieu wordt bepaald door bijvoorbeeld luchtkwaliteit, geluid, bodemkwaliteit en externe veiligheid. Deze worden vooral beïnvloed door wegen, spoor en bedrijven. Zoveel mogelijk beperken van de blootstelling levert gezondheidswinst op. Dit kan door al in een vroeg stadium rekening te houden met de plaats waar kwetsbare bestemmingen zoals scholen, kinderdagverblijven en zorgcentra worden geplaatst. Vooral voor gevoelige groepen als kinderen en ouderen kan dit gezondheidswinst opleveren.

Gezonde leefomgeving

Op deze pagina vindt u meer informatie over onderwerpen die te maken hebben met een gezonde buitenomgeving. Zoals binnenmilieu, buitenmilieu, bewegingsbevordering en beleving van de omgeving.

Gezonde planvorming en ruimtelijke ordening

Het is van belang om een goede analyse te maken om te weten welke problemen er spelen in de omgeving en welke instrumenten u kunt inzetten om deze gezonder te maken. Daarvoor zijn diverse kaders, instrumenten en methodieken voor. In de onderstaande links zijn een aantal daarvan beschreven.

Gezondheids Effect Screening (GES)

Vaak worden de effecten van veranderingen in de leefomgeving voor de gezondheid van bewoners pas duidelijk nadat een project is uitgevoerd. Met de Gezondheidseffectscreening (GES) krijgt een gemeente vooraf inzicht in de factoren die van invloed zijn op de gezondheid van de (toekomstige) bewoners.

Health Impact assessment (HIA)

Wat is HIA? HIA is een methode die geschikt is voor het onderzoeken en beoordelen van beleidsdoelstellingen. Het is een kwantitatieve methode om een beleidsvoorstel, programma of project te beoordelen op de mogelijke effecten voor de gezondheid. De HIA is te gebruiken op allerlei niveaus: lokaal (in gemeenten of zelfs wijken), landelijk en internationaal. HIA is een jonge discipline die de komende jaren steeds vaker toegepast zal worden om de gezondheid van de bevolking mee te wegen in de besluitvorming over toekomstig beleid en binnen programma’s en projecten.

Luchtkwaliteit

Een goede luchtkwaliteit draagt bij aan de gezondheid. Blootstelling aan luchtverontreiniging door wegen of industrie is nadelig voor de gezondheid, ook als aan de Europese normen wordt voldaan. Er is bovendien geen ondergrens voor de schadelijke effecten van fijnstof.

Geluid

Geluiden zijn een onderdeel van onze leefomgeving. Maar soms kan geluid door verkeer en bedrijven, maar ook door buren, tot gezondheidsklachten leiden.

Geur

Een frisse geur geeft een goed gevoel. Geur afkomstig van industrie, wegverkeer en veehouderij wordt vaak als negatief ervaren. Dit kan leiden tot verschillende gezondheidseffecten.