Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Aanbieders die in het kader van de Wmo2015 ondersteuning bieden in Nederland zijn wettelijk verantwoordelijk voor kwalitatief goede en veilige ondersteuning. Aanbieders zijn op grond van artikel 3.4 Wmo 2015 verplicht om calamiteiten en geweldsincidenten te melden aan de toezichthouder Wmo. Alle calamiteiten en geweldsincidenten moeten na constatering binnen 3 werkdagen gemeld worden bij de toezichthouder Wmo.

De GGD Noord- en Oost-Gelderland voert deze toezichthoudende taak uit voor de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen, Oldebroek, Putten, Elburg, Nunspeet, Harderwijk en Ermelo.

Download hier de factsheet voor een praktisch overzicht

Waarom melden?

Wmo toezicht is gericht op kwaliteitsverbetering. Naar aanleiding van de melding kan de toezichthouder Wmo u adviseren of stimuleren tot het nemen van verbetermaatregelen. Dit levert een bijdragen aan de kwaliteit voor in de toekomst.

Wat is een calamiteit?

Calamiteit: een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van een voorziening, en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt of de dood van een cliënt heeft geleid.

Wat is een geweldsincident?

Geweldsincident: Lichamelijk of geestelijk geweld of ontucht jegens een cliënt door een beroepskracht of een vrijwilliger die werkzaam is onder verantwoordelijkheid van een professional dan wel door een cliënt met wie de cliënt gedurende het etmaal of een dagdeel in een accommodatie van de aanbieder verblijft of daar buiten (bijvoorbeeld bij ondersteuning in de thuissituatie).

Wat melden?

Omdat direct na het plaatsvinden van de gebeurtenis niet altijd duidelijk is of dit betrekking heeft op de kwaliteit van zorg, dienen de volgende gebeurtenissen altijd gemeld te worden:

  • Elk onverwacht en onbedoeld overlijden van een cliënt;
  • Elke suïcide(poging) van een client;
  • Een gebeurtenis die heeft geleid of kan leiden tot ernstig en/of blijvend letsel bij een cliënt;
  • Een gebeurtenis die heeft geleid of kan leiden tot ernstig geestelijk lijden van een cliënt;
  • Ernstig grensoverschrijdend gedrag: fysiek, psychisch en/of seksueel door hulpverleners of andere cliënten.

Het meldprotocol Wmo

Download hier het protocol voor meer informatie over de werkwijze.

Calamiteit of geweldsincident melden

Na ontvangst van de melding nemen wij contact op met de melder en met de betreffende gemeente. Afhankelijk van de ernst van de situatie kunnen wij in opdracht van de gemeente de aanbieder vragen onderzoek naar de calamiteit te doen of doen wij zelf onderzoek. Van het onderzoek maken wij vervolgens een rapport. In het rapport staat of en zo ja welke verbetermaatregelen er genomen moeten worden. 


Andere toezichthoudende instanties

Heeft u als Wmo aanbieder cliënten onder uw hoede vanuit een andere financieringsvorm (bijvoorbeeld de jeugdwet, de wet langdurige zorg of de zorgverzekeringswet)? Is er sprake van betrokkenheid van één of meerdere van deze cliënten? Doe dan ook een melding bij de relevante toezichthoudende instantie (bijvoorbeeld de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Heeft u nog vragen?

Wij helpen u graag verder. Bel ons op 088 – 443 30 15 of stuur een e-mail naar wmo@ggdnog.nl.