Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Wat doen wij voor de maatschappelijke zorg in Zutphen?

Het Vangnet

Het Vangnet - Zutphen probeert door middel van ketensamenwerking de kwaliteit van leven van sociaal kwetsbare mensen met zorg mijdend gedrag én van hun omgeving te verbeteren.

Deze doelstelling wordt gerealiseerd door afstemming tussen de verschillende ketenpartners over waar een cliënt al in beeld of in zorg is en door de acties van de verschillende partners te coördineren. Ketensamenwerking voorkomt dat er allerlei verschillende instanties bij een cliënt of gezin betrokken zijn, zonder dat iemand overzicht heeft of de regie voert.

Waar doen we dit?
In de gemeente Zutphen.

Voor wie doen we dit?
In principe voor 18+ cliënten waar sprake is van een multiprobleem situatie. Er zijn vaak indirect minderjarige kinderen betrokken.

Wat is onze werkwijze?
De GGD verzorgt de coördinatie en secretariële ondersteuning van het Vangnet. Het Vangnet komt om de week bij elkaar en wordt voorgezeten door de procesregisseur Vangnet. Ketenpartners kunnen (ook buiten het vangnetoverleg) casussen inbrengen of om advies vragen. De procesregisseur organiseert MDO’s met betrokkenen ketenpartners en vaak ook samen met cliënten.

Met wie werken we samen?
Vaste ketenpartners (die in Zutphen deelnemen aan het vangnetoverleg) zijn GGNet, Bijzonder Zorgteam Deventer, Tactus, Perspectief, Woningcorporatie Ieder1, Politie, Het Plein, Trajectum en het CJG.

Privacy
Met de samenwerkingspartners zijn afspraken gemaakt over de gegevensuitwisseling voorafgaand en gedurende het bemoeizorg- of hulpverleningstraject. Lees het Procotol

Hoe kunt u een aanmelding doen?
Ketenpartners kunnen een casus inbrengen in het vangnetoverleg. Zij kunnen daarnaast telefonisch of per e-mail om advies vragen aan de coördinator, of tussentijds een acute casus voorleggen.

Hoe kunt u ons bereiken?
U kunt ons telefonisch en per e-mail bereiken tijdens kantooruren.
Telefoon : 088 – 443 31 27
E-mail: maatschappelijkezorg@ggdnog.nl 

Procesregie in complexe casussen

In complexe casussen waarbij veel hulpverleners betrokken zijn, ontbreekt vaak de regie. Hierdoor kan de situatie onnodig escaleren. De procesregisseur bewaakt het proces en zal indien nodig opschalen.

Waar doen we dit?
In de gemeente Zutphen.

Voor wie doen we dit?
Voor complexe multiprobleem cliënten (in principe 18+) waar de situatie dreigt te escaleren. Er zijn vaak indirect minderjarige kinderen betrokken.

Wat is onze werkwijze?
In een complexe casus wordt (al dan niet binnen het vangnet) een casusregisseur benoemd. De casusregisseur is inhoudelijk verantwoordelijk en staat in direct contact met de cliënt. De procesregisseur ondersteunt de casusregisseur in het betrekken van andere professionals en organisaties. Zij is bevoegd om in overleg met de casusregisseur betrokken partijen bijeen te roepen voor overleg en afstemming (bijvoorbeeld in een MDO).

Met wie werken we samen?
Ketenpartners waaronder die in het vangnet maar ook breder binnen de gemeente en de regio.

Hoe kunt u een aanmelding doen?
Binnen het vangnetoverleg of via de e-mail of telefoon.

Hoe kunt u ons bereiken?
U kunt ons telefonisch en per e-mail bereiken tijdens kantooruren.
Telefoon : 088 – 443 31 27
E-mail: maatschappelijkezorg@ggdnog.nl