Maatschappelijke zorg: wat doen wij op de Noord Veluwe?

Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang

Dak- en thuislozen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen die beperkt zelfredzaam zijn, krijgen in de maatschappelijke opvang een persoonlijk traject dat hen helpt een stabieler bestaan op te bouwen, met inkomen, zorg en een dak boven het hoofd.

Het traject is gericht op zoveel mogelijk zelfstandigheid en indien mogelijk uitstroom uit de maatschappelijke opvang naar zelfstandig wonen, al dan niet met begeleiding.

Waar doen we dit?
In de 6 Noord-Veluwse gemeenten in de regio Noord- en Oost-Gelderland: Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten

Voor wie doen we dit?
Voor mensen die dakloos zijn of dakloos dreigen te raken. Daarnaast spelen vaak tegelijkertijd problemen zoals verslaving, psychiatrische problematiek, gebrek aan sociale contacten, schuldenproblematiek, huiselijk geweld, vervuiling of zorgmijding.

Wat is onze werkwijze?
GGD Noord- en Oost-Gelderland beoordeelt aanvragen voor begeleiding vanuit de Maatschappelijk Opvang. Aanvragen worden gedaan door betrokken hulpverleners die bijvoorbeeld werkzaam zijn bij de nachtopvang. Het besluit over het wel of niet afgeven van een indicatie voor begeleiding vanuit de Maatschappelijke Opvang wordt genomen in een twee wekelijks overleg met ketenpartners. Als er sprake is van spoed of een herindicatie, beslist de GGD zelf over het afgeven van een indicatie. Het besluit wordt teruggekoppeld aan de aanvrager en de cliënt. Als er een indicatie wordt afgegeven, worden de beschikking en het onderzoeksverslag verstuurd naar de cliënt en de instelling waar de beschikking verzilverd gaat worden. 

Daarnaast heeft de centrale toegang een signalerende functie. Als er bijvoorbeeld sprake is van een opvallende toename van aanvragen door adolescenten, of een gebrek aan beschikbare plekken in de nachtopvang, gaat de GGD in gesprek met de opdracht gevende gemeenten.

Met wie werken we samen?
We werken samen met de aanvragende hulpverleners, opvanginstellingen, politie, woningcorporaties, de eigen GGD-collega’s van Team VIA en Maatschappelijke Opvang en de Noord-Veluwse gemeenten. Daarnaast beslissen we in overleg met ketenpartners over het wel of niet toekennen van de indicatie. 

Hoe kunt u een aanmelding doen?
Aanmeldingen worden gedaan door een hulpverlener samen met de cliënt. U kunt een aanmelding doen door het aanmeldformulier in te vullen en ondertekend aan ons op te sturen. Als er vragen zijn, nemen wij contact met u op. 

Hoe kunt u ons bereiken?  
U kunt ons telefonisch en per e-mail bereiken tijdens kantooruren.
Telefoon: 088 – 443 31 27
E-mail: centraletoegang@ggdnog.nl

Centrale Toegang Beschermd Wonen

Er is een groep psychiatrisch patiënten die niet zelfstandig/zelfredzaam genoeg is om zelfstandig te kunnen wonen. Deze mensen kunnen terecht in een Beschermde woonvorm waar ze 24 uur per dag begeleid en ondersteund worden, waardoor zij mogelijk in de toekomst wel weer zelfstandig kunnen gaan wonen.

Een deel van de cliënten heeft daarnaast behoefte aan begeleide dagbesteding. De centrale toegang van GGD NOG beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor een indicatie voor Beschermd Wonen al dan niet aangevuld met een indicatie voor dagbesteding.

Waar doen we dit?
In de 6 Noord-Veluwse gemeenten in de regio Noord- en Oost-Gelderland: Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten.

Voor wie doen we dit?
Voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen en waar sprake is psychiatrische problematiek en/of verslaving waarbij 24 uurs toezicht en nabijheid noodzakelijk is. Daarnaast zijn er vaak problemen op het gebied van financiën, vervuiling, overlast of gevaar voor zichzelf of anderen. Er bestaat overlap met de doelgroep die in de maatschappelijke opvang verblijft. Beschermd wonen is bedoeld voor volwassenen (18+). Indicaties voor jeugd worden afgegeven door het Centrum voor Jeugd en Gezin. Mensen met een verstandelijke beperking (IQ onder de 70) hebben intensieve en langdurige zorg nodig. Indicaties voor verstandelijk beperkten worden afgegeven door het CIZ. 

Wat is onze werkwijze?
De cliënt doet samen met behandelaar of begeleider een aanmelding. Dit kan bijvoorbeeld een WMO-consulent zijn, de betrokken behandelaar van een GGZ instelling, of als de cliënt net 18 is geworden een begeleider vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin. Nadat de aanmelding is ontvangen heeft de GGD acht weken de tijd om tot een besluit te komen. Binnen deze termijn wordt de cliënt en indien nodig de betrokken hulpverlener uitgenodigd voor en gesprek. De GGD neemt haar besluit in samenspraak met ketenpartners. Mocht de GGD besluiten om de aanvraag af te wijzen, komt zij met een onderbouwing en advies over wat wel een goede vorm van begeleiding zou kunnen zijn. Als er wel een beschikking wordt afgegeven, mag de cliënt kiezen waar hij - binnen de 6 Noord-Veluwse gemeenten - beschermd wil gaan wonen. De GGD geeft hierover wel advies.

Beschermd wonen wordt gefinancierd vanuit de WMO. Dit kan op twee manieren worden geregeld. Door een plek die direct wordt gefinancierd vanuit de WMO-gelden van de gemeente, of door middel van een PGB. De GGD beoordeeld of de cliënt al dan niet in staat is om een PGB te beheren en toetst of de kwaliteit van zorg voldoende is.

De Centrale toegang van de GGD heeft ook een signalerende functie. Als er sprake is van (een vermoeden van) misstanden in een Beschermd wonen vorm of een opvallende trend in de problematiek van de doelgroep, overlegt de GGD met de gemeenten.

Met wie werken we samen?
We werken samen met de aanvragende hulpverleners, zorgaanbieders, politie, woningcorporaties, de eigen GGD-collega’s van Team VIA en Beschermd Wonen en de Noord-Veluwse gemeenten. Daarnaast beslissen we in overleg met ketenpartners over het wel/niet toekennen van de indicatie.

Hoe kunt u een aanmelding doen?
Aanmeldingen worden gedaan door een hulpverlener samen met de cliënt. U kunt een aanmelding doen door het aanmeldformulier in te vullen en ondertekend aan ons op te sturen. Wanneer de aanvraag compleet is, ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging. 

U kunt ons telefonisch en per e-mail bereiken tijdens kantooruren.
Telefoon: 088 – 443 31 27
E-mail: centraletoegang@ggdnog.nl

Centrale Uitgang

De Centrale Uitgang is bedoeld voor inwoners in de gemeente Harderwijk, Ermelo, Putten, Oldebroek, Elburg en Nunspeet die verblijven in een beschermde woonvorm of in de maatschappelijke opvang.

Bij de Centrale Uitgang kan men een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een woning via bijzondere toewijzing om uitstroom uit de maatschappelijke opvang en de beschermde woonvorm te bevorderen en de zelfredzaamheid van mensen te vergroten.

Waar doen we dit?
In de 6 Noord-Veluwse gemeenten in de regio Noord- en Oost-Gelderland: Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten

Voor wie doen we dit?
Voor mensen die verblijven in een voorziening voor beschermd wonen of de maatschappelijke opvang die uit kunnen stromen naar zelfstandig wonen, maar waarbij het niet lukt om huisvesting te vinden.

Wat is onze werkwijze?
GGD Noord- en Oost-Gelderland, Centrale uitgang, beoordeelt aanvragen om in aanmerking te komen voor een woning via bijzondere toewijzing. Elke 4 weken worden de aanvragen besproken binnen een overleg met een afgevaardigde vanuit de woningcorporaties en vanuit de zorgorganisaties. Na dit overleg wordt er een terugkoppeling gegeven van het genomen besluit. Bij een akkoord worden de documenten verzonden naar Uwoon, vervolgens zet Uwoon de zoekopdracht onder de andere woningcorporaties uit. De Woningcorporatie neemt contact op met de aanvrager zodra er een passende woning wordt aangeboden. Bij afwijzing van de woning, zonder gegronde redenen, kan de aanvrager niet meer gebruik maken van de Centrale Uitgang. Bij een afwijzing worden er andere opties meegegeven.

Voorwaarden waaraan moet worden voldoen voor het indienen van een aanvraag:

  • Ingeschreven staan in de gemeente Harderwijk, Ermelo, Putten, Nunspeet, Oldebroek of Elburg
  • Wonen in een voorziening voor beschermd wonen of maatschappelijke opvang
  • Ingeschreven zijn vanaf datum in zorg bij de zorgorganisatie bij hurennoordveluwe
  • Actief reageren op woningen via hurennoordveluwe
  • Actief zoeken via andere woningaanbieders (kamerverhuur, particuliere aanbieders, antikraakwonen en dergelijke)
  • Voldoende inkomen hebben voor het huren van een woning en de daarbij komende vaste lasten.
  • Traject bij beschermd wonen of de maatschappelijke opvang te hebben doorlopen en toe te zijn aan zelfstandig wonen eventueel met ambulante begeleiding.

Met wie werken we samen?
We werken samen met de aangesloten zorgorganisaties en de woningcorporaties.

Hoe kunt u een aanmelding doen?
Aanmeldingen worden gedaan door een hulpverlener samen met de cliënt. De aangesloten zorgorganisaties zijn op de hoogte van de procedure en in het bezit van het aanmeldformulier.

Hoe kunt u ons bereiken? 
U kunt ons telefonisch en per e-mail bereiken tijdens kantooruren.
Telefoon: 088 – 443 31 27
E-mail: centraleuitgang@ggdnog.nl

Team Vangnet Informatie en Advies

Er zijn mensen waarvan de omgeving (familie, vrienden, buren, betrokken hulpverleners) vindt dat zij hulp nodig hebben, terwijl zij zelf vinden dat ze geen hulp nodig hebben. Het doel is om zowel de situatie van de zorgmijder, als die van zijn/haar omgeving te verbeteren.

Waar doen we dit? 
In de 6 Noord-Veluwse gemeenten in de regio Noord- en Oost-Gelderland: Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten.

Voor wie doen we dit?
Het team VIA richt zich op kwetsbare volwassenen (18+), die op meerdere leefgebieden problemen ervaren en zelf geen hulpvraag willen of kunnen stellen. Er is bijvoorbeeld sprake van financiële problemen, psychische problemen, eenzaamheid, vervuiling of overlast voor de omgeving.

Wat is onze werkwijze?
Een cliënt kan worden aangemeld door een betrokken hulpverlener, buurman, familielid, politie, of woningcorporatie. Na de melding wordt eerst geïnventariseerd bij welke zorg en/of ondersteuning de persoon al bekend is. Vervolgens wordt de situatie van de persoon en directe omgeving in kaart gebracht. Als er al een zorgverlener betrokken is, kan het team VIA ondersteunen, of in geval van een vastgelopen traject de casus (tijdelijk) overnemen. Het team VIA focust in eerste instantie op het maken van contact met de cliënt. Als er contact is gemaakt, worden er vervolgens samen met de cliënt doelen opgesteld om de situatie te stabiliseren. De omgeving van de cliënt en ketenpartners worden hierbij betrokken. Het team VIA zet zich daarnaast in om de cliënt over te dragen naar reguliere zorg.

Met wie werken we samen?
Het team VIA bestaat uit gedetacheerde medewerkers van verschillende zorgaanbieders uit de regio onder coördinatie van de GGD. Hierdoor is expertise vanuit verslavingszorg, geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke zorg binnen het team vertegenwoordigd. Dit bevordert daarnaast de samenwerking met lokale zorgaanbieders. Daarnaast wordt samengewerkt met de veiligheidskamer, de politie, woningbouwcorporaties en de lokale sociale wijkteams.

Hoe kunt u een aanmelding doen?
U kunt een aanmelding doen door team VIA een e-mail te sturen of telefonisch contact met hen op te nemen via onderstaande contactgegevens. Of vul dit contactformulier in. 

Hoe kunt u ons bereiken?
U kunt ons telefonisch en per e-mail bereiken tijdens kantooruren.
Telefoon: 088 – 443 30 06
E-mail: teamvia@ggdnog.nl