Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

De toezichthouders Wmo kunnen op verzoek van de gemeente het kwaliteitstoezicht uitvoeren bij aanbieders waar gemeenten een contract mee hebben of bij aanbieders die cliënten zelf contracteren via een persoonsgebonden budget (pgb).

De toezichthouders toetsen de kwaliteit van de ondersteuning en zorg die geboden wordt in het kader van de Wmo2015. De toezichthouder doet geen onderzoek naar klachten en/of rechtmatigheid maar zal signalen op het gebied van rechtmatigheid wel meenemen in hun advies aan de opdrachtgever.

Het toezicht vindt plaats op de wettelijke kwaliteitseisen uit de Wmo.

Naast deze wettelijke kwaliteitseisen kan het kader worden aangevuld met bepalingen uit de gemeentelijke verordeningen, raamovereenkomsten en aanvullende beleidsregels. Samen is dit het kader voor het toezicht op kwaliteit.

Toezichtvarianten

Calamiteitentoezicht
Naar aanleiding van meldingen van calamiteiten en geweldsincidenten wordt er een onderzoek gedaan.

Signaal gestuurd toezicht
Soms komen er signalen binnen die vraagtekens geven over de kwaliteit van de geleverde ondersteuning. Deze signalen kunnen via diverse kanalen binnen komen bij de toezichthouder. Signalen kunnen afkomstig zijn van burgers, professionals, ambtenaren, media, etc. Op basis hiervan kan er een onderzoek plaats vinden.

Risico gestuurd toezicht
Op basis van vooraf opgestelde thema’s, risicoanalyses of vraagstukken worden onderzoeken uitgevoerd bij aanbieders. Denk hierbij aan bijvoorbeeld zorgboerderijen of specifieke doelgroep zoals bijvoorbeeld individuele begeleiding aan licht verstandelijk gehandicapten.

Thematisch toezicht
Dit zijn onderzoeken waarbij vooraf een thema of onderwerp wordt bepaald. Alleen dit onderdeel wordt dan onderzocht bij meerdere aanbieders. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het checken van Verklaringen Omtrent Gedrag, of een onderzoek naar het gebruik van zorgplannen.

Basistoezicht
Deze vorm van toezicht is bedoeld voor nieuwe Wmo-aanbieders om kennis te maken met toezicht. Enkele belangrijke basiseisen worden besproken.

Wijze van onderzoek

De aanbieder mag een reactie sturen op het concept. Zo kunnen feitelijke onjuistheden worden gecorrigeerd. Toezichthouders beoordelen de reacties m.b.t. de feitelijke onjuistheden. Dit kan aanleiding zijn voor aanpassingen in het onderzoeksrapport. De aanbieder wordt tevens in de gelegenheid gesteld om een inhoudelijk reactie te geven op het onderzoeksrapport. De aanbieder kan met de reactie geen invloed uitoefenen op de inhoud van het rapport. De inhoudelijke reactie wordt samen met het definitieve onderzoeksrapport toegestuurd aan de opdrachtgever. De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten.

Rapportage

Na afronding van het onderzoek legt de toezichthouder de uitgevoerde acties, bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een rapport. De aanbieder krijgt (maximaal) twee weken de gelegenheid om feitelijke onjuistheden te bespreken met de toezichthouder. Vervolgens wordt het definitieve rapport verzonden naar de aanbieder en de gemeente waar de aanbieder een contract mee heeft.

Opvolging en handhaving

Wanneer uit het uitgevoerde toezicht blijkt dat de onderzochte aanbieder niet of niet volledig voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen kunnen handhavende maatregelen worden genomen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de gemeente. In het kader van de naleving hiervan kan de toezichthouder van GGD Noord- en Oost-Gelderland een adviserende en stimulerende rol vervullen richting de aanbieder. De toezichthouder zal de aanbieder stimuleren verbeteringen aan te brengen binnen de organisatie. Met als uiteindelijke doel de geleverde kwaliteit van zorg te optimaliseren.

Heeft u nog vragen?

Wij helpen je u graag verder. Bel ons op 088 – 443 30 15 of stuur een e-mail naar wmo@ggdnog.nl.