Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

GGD Noord- en Oost-Gelderland is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten. Wij bieden 'een gezond houvast' en bewaken, beschermen en bevorderen de gezondheid van de ruim 820.000 inwoners van de regio Noord- en Oost-Gelderland. Onze basisdienstverlening is in principe voor alle gemeenten gelijk. Met aanvullende financiering is meer dienstverlening mogelijk. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Klik dan op onderstaande links voor meer informatie.

Gezonde leefstijl

Beleidsadvies, projectleiding en implementatie van leefstijlthema’s

Heeft uw gemeente beleidsadvies of aanvullende ondersteuning nodig bij het bevorderen van een gezonde leefstijl van uw inwoners? Een adviseur Gezondheidsbevordering van GGD NOG kan u helpen bij een concreet vraagstuk of project op het gebied van leefstijl (bewegen, roken, alcohol/drugs, voeding en mentale gezondheid).

Beleidsadvies
Een adviseur Gezondheidsbevordering van GGD NOG kan adviseren over:

 • Het vertalen van landelijke ontwikkelingen en cijfers naar preventieve leefstijlprogramma’s
 • Uitwerking in gemeentelijk beleid m.b.t. leefstijlthema’s
 • Het gezamenlijk formuleren van een visie over het bevorderen van een gezonde leefstijl

Projectleiding van en procesbegeleiding bij preventieve leefstijlprogramma's
Een adviseur Gezondheidsbevordering kan uw gemeente helpen door:

 • Coördinatie en/of uitvoering van leefstijl programma’s/projecten in de gemeente
 • Opzet en coördinatie van lokale preventienetwerken/-structuren

 Implementatie van leefstijlprogramma’s en activiteiten

 • Deskundigheidsbevordering van professionals (trainingen/webinars, etc.)
 • Lokale implementatie van leefstijlcampagnes (bijvoorbeeld , Stoptober, IkPas, Nix18, Fitopjouwmanier, Hey, het is oké)
 • Het ontwikkelen van passend materiaal (e-learning, handleiding, website, folders, etc)
 • Een plan op maat voor het bevorderen van een gezonde leefstijl van kwetsbare groepen in (een deel/wijk van) de gemeente

Kosten

Vanuit de basisdienstverlening kan de adviseur Gezondheidsbevordering adviseren ten aanzien van gemeentelijk beleid en over leefstijlprogramma’s. Voor de projectleiding / procesbegeleiding van lokale preventie programma’s of implementatie van lokale programma’s en activiteiten wordt extra financiering gevraagd tegen een vast uurtarief.

Onze inzet is altijd maatwerk. Wij selecteren de adviseur die het beste bij uw vraag past. De inzet is flexibel: van enkele uren tot fulltime en van een kort concreet project tot langlopende betrokkenheid. Wilt u een objectief advies, zonder commercieel belang, waarbij uw inwoners centraal staan? Neem dan contact met ons op.

Contact  
Neem voor meer informatie contact op via dienstverlening@ggdnog.nl. 

Cursus Simpel Fit! Gezonde voeding en beweging voor kinderen

Simpel Fit! is een cursus over gezonde voeding en beweging voor kinderen. De cursus is bedoeld voor Turkse moeders met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar en wordt in het Turks gegeven. Daarnaast is er ook een Marokkaanse variant.

Waarom deze cursus?
“Gezond leven en opgroeien” dat willen we allemaal! Tegenwoordig is één op de zeven kinderen in Nederland te zwaar. Bij Turkse en Marokkaanse kinderen ligt dit aantal nog hoger. Gezond eten en veel bewegen helpt bij het tegengaan van overgewicht. Moeder (en oma’s) spelen een belangrijke rol in de opvoeding van hun kinderen en hebben daarmee ook een grote invloed op het gewicht van hun kind. In de praktijk is dit niet altijd zo makkelijk. In de cursus krijgt de moeder / oma achtergrondinformatie en praktische tips om met gezond eten en bewegen aan de slag te gaan. 

Inhoud cursus
De cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten van 2 uur per bijeenkomst. Tijdens de cursus leren de cursisten waarom het belangrijk is dat een kind gezond eet en veel beweegt. Tijdens elke bijeenkomst staat een ander thema centraal:

 1. Overgewicht: oorzaken en gevolgen
 2. Opvoedingsaspecten en voeding
 3. Gezonde voeding voor kinderen
 4. Het samenstellen van een gezonde maaltijd
 5. Bewegen met kinderen
 6. Bijeenkomst sport en spel (om kennis te maken met lokale sport- en beweegaanbod
 7. Terugkombijeenkomst

Tijdens elke bijeenkomst is er ruimte voor theorie, opdrachten, het uitwisselen van ervaringen en beweging.

Simpel Fit! is een erkende interventie en staat in de database van Centrum Gezond Leven.

Contact
Wilt u meer weten over Simpel Fit! of heeft u vragen over de kosten? Neem contact met ons op via dienstverlening@ggdnog.nl.

Gezonde gemeente: onderzoek en advies

Advies, beleid en projectbegeleiding

Heeft uw gemeente beleidsadvies of tijdelijk aanvullende ondersteuning nodig? Een beleidsadviseur van GGD NOG kan u helpen. Voor een concreet vraagstuk of project op het brede domein van de publieke gezondheid.

Beleidsadvies
Een beleidsadviseur van GGD NOG ondersteunt onder meer bij:

 • Het mede opstellen van gemeentelijk beleid
 • Advisering over publieke gezondheid in (nieuw) regionaal en gemeentelijk beleid
 • Het gezamenlijk formuleren van een toekomstvisie op (publieke) gezondheid en/of sociaal domein

Projectbegeleiding
Bij lokale projecten, samenwerkingsverbanden of nieuwe netwerken is soms extra capaciteit nodig. De adviseurs van GGD NOG kunnen hierbij ondersteunen. U kunt denken aan de volgende activiteiten:

 • Participatie in regionale/lokale netwerken voor focus op publieke gezondheid in beleidsuitvoering
 • Ondersteuning in de startfase van een (nieuw) project
 • Verbinden van regionale en lokale partijen
 • Opzetten structuur voor projectmanagement
 • Bespreken en samen zoeken naar de gewenste samenwerking/uitvoeringspartners.

Kosten
Beleidsadvies en projectbegeleiding kan soms binnen de basisdienstverlening worden geleverd. In andere gevallen wordt extra financiering gevraagd tegen een vast uurtarief.

Onze inzet is altijd maatwerk. Wij selecteren de adviseur die het beste bij uw vraag past. De inzet is flexibel: van enkele uren tot fulltime en van een kort concreet project tot langlopende betrokkenheid. Wilt u een objectief advies, zonder commercieel belang, waarbij uw inwoners centraal staan? Neem dan contact met ons op.

Contact
Dienstverlening@ggdnog.nl.

Monitoring en onderzoek

GGD NOG voert jaarlijks gezondheidsmonitors en andere regionaal onderzoek uit vanuit de basisdienstverlening. Deze onderzoeken geven inzicht in de gezondheid van de regionale bevolking. Resultaten en cijfers kunt u vinden op www.kvnog.nl (Kompas Volksgezondheid NOG).

Onderzoekers van de GGD leveren ook extra diensten en adviezen op maat. Denk hierbij aan:

 • Evaluatieonderzoek om interventies of beleid te evalueren, bijvoorbeeld evaluatie van een leefstijlproject of monitoring en evaluatie van lokaal gezondheidsbeleid of preventieakkoord (www.evaluatiebureau.nl)
 • Onderzoek op maat, bijvoorbeeld wijkanalyses (zie bijvoorbeeld: Gebiedsanalyse Brummen 2018)
 • Verdiepend onderzoek, bijvoorbeeld extra analyses gericht op een specifiek thema (zie bijvoorbeeld: Psychische gezondheid jongeren in Noord- en Oost-Gelderland)
 • Panelonderzoek, bijvoorbeeld Resultaten Panelonderzoek Corona NOG | GGD NOG
 • Tevredenheidsonderzoek (zie bijvoorbeeld: Cliëntervaringsonderzoek WMO en Jeugd gemeente Heerde)
 • Literatuuronderzoek (zie bijvoorbeeld: Rapportage literatuuronderzoek kwetsbare groepen in coronatijd, 2020)
 • Adviseren over monitoring en evaluatie
 • Ontwikkelen van vragenlijsten
 • Maken van infographics

Onderzoek of advies op maat kan soms binnen de basisdienstverlening worden geleverd. In andere gevallen wordt extra financiering gevraagd tegen een vast uurtarief.

Contact
Neem voor meer informatie contact op via dienstverlening@ggdnog.nl.

Bevordering inburgering

Coördinator gezondheid statushouders

Bevordering van de inburgering van statushouders in een gemeente via bevordering van de gezondheid via beleid, signalering, activiteiten, voorlichting en lokale samenwerking. Het gaat hierbij om gezondheid volgens de definitie van Machteld Hüber.

Gemeenten krijgen per 2022 via de nieuwe wet Inburgering meer verantwoordelijkheden en taken rond de inburgering van statushouders. De GGD-coördinator gezondheid statushouders geeft de gemeente advies én praktische ondersteuning bij het beleid en de uitvoering rond taal, werk en opleiding. Want gezondheid speelt een grote rol voor het slagen van deze trajecten.

Bijvoorbeeld: zijn de werkbegeleiders zich bewust van de invloed van cultuurverschillen op de werkvloer; weten zij bij problemen de statushouder anders te benaderen en komen zij samen tot een oplossing? Weten zij hoe een gesprek aan te gaan rond de gezondheid van de statushouder? Hoe kunnen psychische klachten zich uiten tijdens de inburgeringslessen en hoe kunnen docenten daar tijdig mee omgaan om lesverzuim te voorkomen?

De coördinator zorgt voor of ondersteunt onder andere bij het opstellen van beleid; de coördinatie van uitvoering van (deel)beleid; voert activiteiten uit; regelt voorlichting voor professionals, vrijwilligers en statushouders. Indien gewenst met de inzet van een sleutelpersoon, die de drempel voor oplossingen kan verlagen.

Contact
Neem voor meer informatie contact op via dienstverlening@ggdnog.nl.

Gezonde school

Gezonde Kinderopvang

Elk kind verdient een gezonde start. Met de Gezonde Kinderopvang kan structureel aan de gezondheid van kinderen en medewerkers worden gewerkt. De Gezonde Schooladviseur van GGD NOG kan u hierbij helpen.

Advies en begeleiding bij de Kinderopvang
De Gezonde Schooladviseurs van GGD NOG zijn nu veelal nog alleen actief op het onderwijs. Het aanleren van gezond gedrag kan echter niet vroeg genoeg beginnen. De Gezonde Schooladviseur kan de kinderopvang in uw gemeente ondersteunen met:

 • Advies en begeleiding rondom het leefstijlthema waarmee zij aan de slag willen
 • Het implementeren van de nieuwe, gezonde, aanpak op het kinderdagverblijf
 • Het betrekken van pedagogisch medewerkers
 • Het betrekken van ouders

Kosten
Kortdurende advisering aan basisscholen wordt vanuit de basisdienstverlening opgepakt. Voor de begeleiding en advisering aan de kinderopvang wordt extra financiering gevraagd tegen een vast uurtarief. Wilt u meer weten over de mogelijkheden in uw gemeente? Neem dan contact met ons op.

Contact
Neem voor meer informatie contact op via dienstverlening@ggdnog.nl.

Lokaal aan de slag met Gezonde School

Vindt uw gemeente het belangrijk dat er op scholen in uw gemeente aandacht is voor een specifiek (leefstijl)thema? De Gezonde Schooladviseur van GGD NOG kan u helpen. Scholen die aansluiten bij het project krijgen advies op maat en scholing, waarbij ook aandacht is voor het betrekken van leerlingen en ouders.

Gezonde Schoolaanpak in het DNA van iedere school
Een Gezonde Schooladviseur van GGD NOG ondersteunt basisscholen vanuit de basisdienstverlening onder meer door het geven van kortdurende adviezen en begeleiding rondom de Gezonde Schoolthema’s (welbevinden, voeding, beweging, relaties en seksualiteit, mediawijsheid, natuur en milieu). Gezien het aantal scholen in de regio NOG zijn de mogelijkheden voor ondersteuning beperkt.

Wilt u in uw gemeente met een project rondom een specifiek (leefstijl)thema aan de slag en is het belangrijk dat ook scholen hierbij aansluiten dan kan GGD NOG u hierbij ondersteunen door:

 • Met scholen in overleg te gaan over de wensen en mogelijkheden op het betreffende thema
 • Het begeleiden van scholen in de verschillende stappen van de Gezonde Schoolaanpak
 • Scholing van leerkrachten op het betreffende thema
 • Betrekken van leerlingen
 • Betrekken van ouders
 • Mede organiseren van een passende start- en/of slotbijeenkomst.

Wilt u geen project starten, maar vindt u het wel belangrijk dat de Gezonde Schooladviseur vanuit zijn/haar expertise structureel aansluit bij bepaalde lokale overleggen? Ook dat is mogelijk.

Kosten
Kortdurende advisering aan scholen kan vaak vanuit de basisdienstverlening worden opgepakt. Bij grootschalige aanpak, met meer scholen wordt extra financiering gevraagd tegen een vast uurtarief. Ook voor het structureel aansluiten bij lokale overleggen wordt extra financiering gevraagd.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden in uw gemeente? Neem dan contact met ons op.

Contact
Neem voor meer informatie contact op via dienstverlening@ggdnog.nl.

Gezonde werkvloer

Advisering gezonde werkomgeving

Via het platform NOG Fitter en Vitaler biedt GGD NOG vanuit de basisdienstverlening werkgevers in de NOG-regio advisering over en ondersteuning bij het realiseren van een gezonde werkomgeving voor hun werknemers. Dat doen we online via Nogfitterenvitaler.nl
de nieuwsbrief en persoonlijk via onze gezonde werkvloer adviseur over de BRAVO leefstijl thema’s (Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning/Mentale gezondheid).

Vanuit NOG Fitter en Vitaler kunnen we ook extra diensten en adviezen op maat leveren, in de hele NOG-regio en/of een of meer gemeenten. Denk hierbij aan:

 • Extra inzet om (meer) werkgevers te werven als partner van NOG Fitter en Vitaler
 • Extra inzet om aangesloten partners uitgebreider te begeleiden bij het realiseren van een gezonde werkomgeving
 • Extra inzet om nieuwe campagnes en/of interventies te ontwikkelen en/of uit te zetten
 • Extra inzet om aangesloten partners te adviseren over en/of begeleiden bij andere leefstijl thema’s (bijv. gehoorschade, zonbescherming, seksueel gedrag)
 • Extra inzet tbv deskundigheidsbevordering van (contactpersonen van) aangesloten partners, bijv. via webinars of netwerkbijeenkomsten
 • Onderzoek naar de wensen/behoeften/mogelijkheden tav leefstijl activiteiten onder werknemers van aangesloten partners.

Voor extra diensten en adviezen op maat vanuit NOG Fitter en Vitaler wordt extra financiering gevraagd tegen een vast uurtarief. Heeft u interesse? Wij horen graag van u.

Contact
Neem voor meer informatie contact op via dienstverlening@ggdnog.nl.

Jeugdgezondheid

Extra gezondheidsonderzoek basisonderwijs

De jeugdgezondheidszorg biedt alle kinderen op vaste momenten een gezondheidsonderzoek aan. Tijdens dit onderzoek is er aandacht voor de gezondheid en ontwikkeling van het kind. Samen met de ouders wordt er gekeken naar het opvoeden en gezond opgroeien van hun kind.

Buiten deze vaste contactmomenten kan de jeugdgezondheidszorg een extra gezondheidsonderzoek in de basisschoolperiode aanbieden. Soms spelen er bij kinderen op specifieke scholen of in specifieke wijken opvallende gezondheidsthema’s. Deze thema’s krijgen dan in dit gezondheidsonderzoek extra aandacht.

Contact 
Neem voor meer informatie contact op via dienstverlening@ggdnog.nl.

Groepsgesprek met ouders

Informatie over opvoeden en opgroeien gaat vaak over de taak ‘opvoeden’ en niet over wat het ouderschap met mensen zelf doet. Door vanuit het perspectief van ouderschap te spreken met ouders over opvoeden van hun kinderen, worden ouders gezien en gehoord.

GGD/JGZ faciliteert het groepsgesprek met en tussen ouders (maximaal circa 12 personen), waarin het gaat over wat ouders nodig hebben om hun kind goed te begeleiden. Maar ook gaat het gesprek over wat ouders niet nodig hebben om hun kind te begeleiden in het opgroeien.

Contact
Neem voor meer informatie contact op via dienstverlening@ggdnog.nl.

Voorlichting vaccinatie

De jeugdgezondheidszorg biedt alle kinderen de vaccinaties uit het rijksvaccinatieprogramma aan. Naast de vaccinatiemomenten is er  ook tijdens het reguliere contactmoment aandacht voor de vaccinatie. Ook kunnen ouders en kinderen voor hun vragen terecht bij de jeugdgezondheidszorg.

Als plustaak kan de jeugdgezondheidszorg extra (groeps)voorlichting geven aan ouders. Ook is er een voorlichtingsprogramma beschikbaar dat kinderdagverblijven of scholen kunnen gebruiken bij een ouderavond.

Contact
Neem voor meer informatie contact op via dienstverlening@ggdnog.nl.

Logopedische mogelijkheden

>> TOLK voor taalontwikkeling
TOLK staat voor Taal aanbieden, Overnemen, Luisteren en Kijken. De methode versterkt ouderbetrokkenheid bij taal- en denkstimulering. Doel is schoolsucces en ontplooiing.

TOLK wil een brug slaan tussen school en thuis. Films laten zien hoe thuis kan worden gepraat over wat voor kinderen dagelijks aan de orde is. Met kijkvragen kunnen logopedisten/intermediairs die de films aanbieden, de aandacht sturen. Door beantwoording van de vragen verwoorden ouders zelf wat belangrijk is voor taalstimulering. Om deelname aan bijeenkomsten op de locatie te vergroten zijn leuke aan de films gerelateerde activiteiten voor ouders en kinderen geformuleerd. Alles is erop gericht ouders te enthousiasmeren om aan de slag te gaan. Suggesties voor thuis en digitale reminders in de vorm van een email verduurzamen de gedragsverandering van ouders. Opdrachten en oefeningen zijn dan niet nodig. TOLK wordt in 3 tot 5 bijeenkomsten gegeven en kan zowel op de basisschool als op kinderdagverblijven/peuterspeelzalen ingezet worden.

>> Coaching taalstimulering in de klas/peuterspeelzaal
Ten behoeve van de spraak-taalstimulering van kinderen observeert de logopedist de interactie tussen leerkracht /pedagogisch medewerker en kinderen. Deze observatie werkt zij uit in een observatieverslag en daarna geeft zij gerichte handelingsadviezen aan de leerkrachten/pedagogisch medewerkers in een TEAMS-meeting. Daarin verwerkt zij ook de theorie over de spraak-taalontwikkeling van de desbetreffende leeftijdsgroep, zodat de leerkrachten/pedagogisch medewerkers (en intern begeleider) weten wat leeftijdsadequaat is en dit, waar nodig, op een passende wijze kunnen stimuleren.

>> Taalstimulering en begeleiding taalgroepjes
Gedurende een schooljaar worden taalzwakke kinderen die niet in aanmerking komen voor externe logopedie, door de logopedist begeleid. De logopedist komt daartoe 1 dagdeel per week of 1 dagdeel per twee weken op school, betrekt de ouders bij de begeleiding en coacht de leerkracht.

>> Logopedisch spreekuur
In samenwerking met het consultatiebureau wordt maandelijks een logopedisch spreekuur op afspraak gehouden. Zowel ouders als jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen en leerkrachten/pedagogisch medewerkers kunnen kinderen hiervoor aanmelden. Aantal uren in overleg.

>> Observeren Peuterspeelzalen
De logopedist komt een dagdeel op de peuterspeelzaal de spraak-taalontwikkeling van kinderen observeren. Door middel van een kort observatieverslag worden de resultaten teruggekoppeld aan ouders en pedagogisch medewerkers.

De logopedist geeft advies aan ouders en pedagogisch medewerkers of geeft kleine oefeningen mee naar huis om de spraak-taalontwikkeling adequaat te stimuleren. Daarnaast stuurt zij, waar nodig, de kinderen door naar een vrij gevestigde logopedist, zodat de spraak-taalachterstand zo minimaal mogelijk is voordat kinderen naar de basisschool gaan.

>> Webinar ‘Leren praten Vanzelfsprekend?’
Webinar over spraak-taalontwikkeling 0-6 jaar en logopedie kan ingezet worden voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten onderbouw basisschool. In de webinar komen spraak- taalontwikkeling en diverse aspecten van logopedie en spraak-taalstimulering aan de orde. De webinar wordt gehouden via Microsoft MS teams. Tijdsinvestering: 3 uur

Contact
Neem voor meer informatie contact op via dienstverlening@ggdnog.nl.

Verzuimbegeleiding

De jeugdgezondheidszorg kan vanuit de basis enkele kinderen op het voortgezet onderwijs op het spreekuur zien wanneer er sprake is van (ziekte)verzuim. Met de juiste medische advisering kan een passende oplossing gezocht worden en langdurig schooluitval worden voorkomen.

Als plustaak kan de jeugdgezondheidszorg meer kinderen verzuimbegeleiding bieden. Niet alleen op het voortgezet onderwijs, maar ook op het basisonderwijs, MBO en bij jongeren (18+) is dit mogelijk.

Contact
Neem voor meer informatie contact op via dienstverlening@ggdnog.nl.

Leefomgeving

Gezondheid in de leefomgeving

Heeft u advies nodig op het gebied van milieu en gezondheid van over het inrichten van een gezonde leefomgeving? Daar kan het team medische milieukunde u over adviseren. Wij nemen in onze advisering zowel gezondheidsbeschermende als gezondheidsbevorderende aspecten mee.

Advies

Het team mmk levert onder meer:

 • Advies bij gezondheidsrisico's voor omwonenden van een lokale bron (bijvoorbeeld een bedrijf van een weg)
 • Advies over risicocommunicatie bij gezondheidsrisico's door milieuoorzaken
 • Advies over gezondheid in de fysieke leefomgeving, zowel op beleidsniveau (bijvoorbeeld omgevingsvisies) als bij concrete initiatieven
 • Bijdrage aan activiteiten zoals voorlichtingsbijeenkomsten van informatiemarkten
 • Onderwijsactiviteiten zoals het verzorgen van workshops en masterclasses
 • Data, analyse en onderzoek m.b.t. de leefomgeving

Kosten

Vaak kunnen onze activiteiten vanuit de basisdienstverlening plaatsvinden en zijn er geen kosten aan verbonden. In sommige gevallen is er echter sprake van een bijzondere situatie door de aard van de urenbelasting van de opdracht. U kunt contact opnemen met ons opnemen over de mogelijkheden en de kosten te bespreken.

Contact
Neem voor meer informatie contact op via dienstverlening@ggdnog.nl.

Maatschappelijke zorg

Maatschappelijke Zorg

Procesregie, Vangnet, Informatie & Advies
Team maatschappelijke zorg van GGD NOG richt zich op de sociaal kwetsbare inwoners. Door middel van ketensamenwerking wordt er geprobeerd de kwaliteit van leven van deze mensen én hun omgeving te verbeteren. Dit doen wij voor kwetsbare volwassenen en gezinnen die op meerdere leefgebieden problemen ervaren en soms geen hulpvraag hebben of die niet kunnen stellen. Hierbij kan onder andere sprake zijn van psychische problemen, verslavingsproblemen, financiële problemen, huiselijk geweld, vervuiling, eenzaamheid en overlast.

Maatschappelijke zorg biedt ondersteuning bij:

 • Het in contact komen met zorgwekkende zorgmijders en het in kaart brengen van de hulpvragen
 • Coördineren en voorzitten van het Vangnetoverleg (meldpunt psychosociale woonproblematiek)
 • Procesregie voeren en monitoring van complexe casuïstiek van volwassen, jeugd en huiselijk geweld
 • Het organiseren en voorzitten  van multi-disciplinair overleggen bij complexe problematiek
 • Samenwerken met diverse partijen op het gebied van veiligheid, zoals de Veiligheidskamer en Veilig Thuis
 • Het uitvoeren van het Verkennend Onderzoek in het kader van de WvGGZ
 • Advisering en begeleiding bij ketensamenwerking in de doelgroep van de maatschappelijke zorg
 • Informatie en advies geven bij vragen op het gebied van maatschappelijke zorg
 • Input leveren op diverse beleidsthema’s in het sociale domein aan gemeentes

Centrale Toegang WMO
De centrale toegang werkt als onafhankelijke partij binnen de kaders van de WMO 2015 en richt zich voornamelijk op de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. Door de toegang centraal te regelen kan de GGD opkomen voor de belangen van alle betrokkenen (gemeente, burgers & zorg- en welzijnsorganisaties), met als doel de juiste zorg in te zetten. De centrale toegang beschikt over de kennis en expertise om de volgende taken uit te voeren:

Verpleegkundig Spreekuur Dak- en thuislozen
De GGD NOG werkt nauw samen met ketenpartners in de dak- en thuislozen opvang, door het aanbieden van een spreekuur. De insteek is laagdrempelig en biedt mensen in de opvang de mogelijkheid om in gesprek te gaan over fysieke en mentale ongemakken. Waar nodig kunnen mensen worden doorverwezen naar een huisarts voor verder onderzoek.  

Contact
Neem voor meer informatie contact op via dienstverlening@ggdnog.nl.

Seksuele gezondheid

Liefde & Relaties

Team seksuele gezondheid ondersteunt professionals op school en in de wijk bij het opzetten en uitvoeren van een gender- en cultuur sensitieve relationele en seksuele vorming. Dit doen wij door op maat trainingen, advies &ondersteuning en de uitleen van lesmaterialen. Voor jongeren is er het spreekuur op een van onze 4 locaties.

Contact
Neem voor meer informatie contact op via dienstverlening@ggdnog.nl.

Programma Nu Niet Zwanger

GGD NOG voert het programma Nu Niet Zwanger uit. Dit programma ondersteunt kwetsbare mensen bij het maken van een bewuste keuze over het moment van hun kinderwens. Als professionals eerlijk en proactief in gesprek gaan over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie, dan zijn cliënten beter in staat daar een bewuste keuze over te maken. Zo kan een onbedoelde zwangerschap worden voorkomen. Binnen het programma doen we zoveel mogelijk regulier waar het kan. Dit doen we door het creëren van draagvlak (bij hulpverleners en het somatisch netwerk), het scholen en coachen van aandachtsfunctionarissen en het organiseren van intervisie. Daarnaast biedt de GGD, in situaties waar het niet regulier kan, een opschalingsfunctie.

Contact
Neem voor meer informatie contact op via dienstverlening@ggdnog.nl.

Toezicht WMO

kwaliteit toezicht Wmo

De toezichthouder Wmo van de GGD houdt toezicht op de kwaliteit van ondersteuning die geleverd wordt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo2015). De toezichthouder voert onderzoeken uit in samenwerking met of in opdracht van de gemeente met als doel: kwalitatieve, verantwoorde en veilige ondersteuning voor de burger. Waarom toezicht bij de GGD? Deze taak is vanuit de GGD onafhankelijk; op basis van eigen inzichten en professionaliteit. De toezichthouder voert onderzoeken uit in samenwerking en/of in opdracht met de gemeente.

Het toezicht vindt plaats op grond van de kwaliteitseisen uit de Wmo2015, de gemeentelijke verordeningen, beleidsregels en de contractuele afspraken welke de aanbieders met gemeenten hebben afgesloten.

Soorten toezicht WMO:

 • Het Calamiteitentoezicht: als er een calamiteit en/of geweld heeft plaatsgevonden bij een aanbieder moet dit gemeld worden bij de toezichthouder van GGD Noord- en Oost-Gelderland. Afhankelijk van de ernst van de situatie kan de toezichthouder in opdracht van de gemeente de aanbieder vragen onderzoek naar de calamiteit te doen of zelf onderzoek doen.
 • Het Kwaliteitstoezicht: richt zich met name op de vraag of de ondersteuning en/of bedrijfsvoering bij de aanbieder voldoet aan de kwaliteitseisen in de Wmo en aan de afspraken die de gemeente met de zorgaanbieder heeft gemaakt.

Lees meer op Wmo Toezicht | GGD NOG.

Contact
Neem voor meer informatie contact op via dienstverlening@ggdnog.nl.

Veerkracht

KinderrechtenNU in de bovenbouw van het basisonderwijs

Binnen KinderrechtenNU vindt een kringgesprek plaats in groep 6, 7 van 8 waarin elke leerling aan bod komt en benoemt wat hem of haar bezighoudt. Corona kan hierin een plaats hebben, maar KinderrechtenNU gaat over alle onderwerpen, die opgenomen zijn in het Verdrag van de Rechten van het Kind. Na dit gesprek in de klas, wordt in kleine groepjes het KinderrechtenNU spel gespeeld (de leerkracht, de gespreksleider van de GGD en idealiter, een collega van het CJG/lokaal team is aanwezig). Kinderen leren dat het normaal is om met elkaar over gevoelens en gedachten te spreken. En als ze ergens mee zitten, dat ze dit met een volwassene bespreken.

KinderrechtenNU is in 1x per klas uit de basisfinanciering van de GGD. Idealiter is dit 3 jaar bij 1 groep.

Meer informatie is te vinden op: kinderrechtennu.nl

Contact
Neem voor meer informatie contact op via dienstverlening@ggdnog.nl.

Docentenworkshop Veerkracht

DE GGD/JGZ kan een workshop geven op locatie voor leerkrachten over Mentale Veerkracht van leerlingen. Dit kan gaan over wat een gezonde sociaal emotionele ontwikkeling is, wat normaal is, maar ook wat niet normaal is. In overleg met de school wordt bepaald wat in de workshop voor leerkrachten/docenten aan bod komt.

Deze workshop wordt gegeven door Mw. Dr. Monique L’Hoir (klinisch pedagoog) en/of een jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

Contact
Neem voor meer informatie contact op via dienstverlening@ggdnog.nl.

workshop Veerkracht & Corona

De workshop Veerkracht & corona kan worden aangevraagd voor klas 3 en 4 (vmbo, havo, vwo). De leerlingen leren dat zij zelf invloed hebben op wat zij denken, voelen en doen. Maar dat ook hun omgeving, zoals bijvoorbeeld covid-19 en sociale media, hier invloed op heeft. Daarnaast bespreken we hoe leerlingen met negatieve emoties en gedachten kunnen omgaan. En bij wie zij terecht kunnen als ze hier vragen over hebben.

Contact
Neem voor meer informatie contact op via dienstverlening@ggdnog.nl.