Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Voorlichting nieuwkomers

Onze gezondheidsbevorderaars Nieuwkomers geven voorlichtingen aan asielzoekers en statushouders over gezondheid en opvoeding. De voorlichtingen zijn altijd interactief. Meestal werken onze voorlichters samen met een tolk.

Ook verzorgen we trainingen voor intermediairs die met nieuwkomers werken, vrijwillig of professioneel. Enkele voorbeelden van trainingen die wij geven:

  • de basisbijeenkomst intercultureel werken
  • psychische gezondheid statushouders
  • begeleiden van zwangere nieuwkomers

Je kunt ons volledige aanbod vinden in onze vernieuwde flyer. In overleg kunnen wij een voorlichting op maat verzorgen.

Coördinator Gezondheid statushouders

De coördinator Gezondheid statushouders van de GGD kan de gemeente ondersteunen om het gezondheidsbeleid rond statushouders - binnen de huidige en komende Inburgeringswet – op te stellen en uit te voeren. Beleid rond gezondheid kan o.a. vorm krijgen via inkoop van zorg, deskundigheidsbevordering cultuursensitief werken in de zorg, welzijn, onderwijs en werk; het stellen van subsidievoorwaarden, voorlichting aan statushouders, de inzet van sleutelpersonen, opzet van een signalerings- en verwijsstructuur bij gezondheidsproblemen, deskundigheidsbevordering signalering en verwijzing voor professionals rond taal, werk en inkomen en ondersteuning van vrijwilligers.

Je kunt als gemeente deze functie inkopen. Voor vragen kun je terecht bij Cobi Izeboud via c.izeboud@ggdnog.nl of 088 44 33 215.