Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

 

De GGD adviseert de gemeenten bij ontwikkelingen in de fysieke ruimte. Het doel hierbij is het behouden en creëren van een gezonde leefomgeving. 

“Een gezonde leefomgeving is een leefomgeving die als prettig wordt ervaren, die uitnodigt tot gezond gedrag en waar de druk op de gezondheid zo laag mogelijk is.” 

Omgevingswet

De Omgevingswet biedt de mogelijkheid om een gezonde leefomgeving te realiseren. De Omgevingswet gaat in per 2021 en bundelt vrijwel alle regels met betrekking tot inrichting van de fysieke leefomgeving. De wet biedt veel nieuwe kansen, bijvoorbeeld doordat zij stimuleert dat belangrijke maatschappelijke vraagstukken integraal, over de grenzen van afdelingen heen, worden aangepakt.

Met de Omgevingswet hebben gemeenten de mogelijkheid om gezondheid een plek te geven in de ontwikkeling van de fysieke ruimte. Dit staat in de maatschappelijke doelen van de wet, in artikel 1.3:

Deze wet is, met het oog op duurzame ontwikkeling, de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu, gericht op het in onderlinge samenhang:
bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, en doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

Gemeenten krijgen ook meer ruimte voor het maken van lokaal omgevingsbeleid. Maar dat brengt ook meer verantwoordelijkheden met zich mee.

Rol van de GGD

De GGD ondersteunt gemeenten om gezondheid en de Omgevingswet te verbinden en de leefomgeving zó in te richten dat gezondheid wordt beschermd en bevorderd. De GGD doet dat door:

  • Gemeenten te adviseren op basis van expertise, data en informatie over volksgezondheid en de gezonde leefomgeving.
    • Ten behoeve van o.a. de volgende instrumenten: omgevingsvisie, omgevingsplan, programma’s en omgevingsvergunning.
    • Over de gezondheidseffecten binnen bijvoorbeeld de volgende thema’s: klimaatverandering en – adaptatie, luchtkwaliteit, groen en beweegvriendelijkheid.
  • Het geven van presentaties, workshops en trainingen, bijvoorbeeld voor de Quickscan Gezonde leefomgeving.
  • Een interne integrale samenwerking in de werkgroep Omgevingswet. Hierin zijn de volgende werkvelden vertegenwoordigd: epidemiologie, beleidsadvies volksgezondheid, medische milieukunde en gezondheidsbevordering.
  • Samenwerking en afstemming met andere ketenpartners zoals de Veiligheidsregio NOG en de drie omgevingsdiensten in de regio.