Hoe werkt de GGD?

De gemeenten in het werkgebied van GGD NOG bepalen de beleidsprioriteiten en de financiële kaders voor GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Indeling GGD-taken

Het GGD-bestuur heeft de GGD-taken ingedeeld A-, B-, C-, en D-taken. Deze indeling laat zien wat de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor de verschillende GGD-taken is. In het kort is de indeling:

 1. Wettelijke GGD-taken
  die gemeenten wettelijk verplicht laten uitvoeren door de GGD
 2. Wettelijke gemeentelijke taken
  die de GGD kán uitvoeren in opdracht van gemeenten
 3. Autonome gemeentelijke taken
  die de GGD kán uitvoeren in opdracht van gemeenten
 4. Externe taken
  die de GGD uitvoert in opdracht van derden

Voor meer informatie over lokaal maatwerk en intensieve samenwerking bekijk deze infographic.

Bestuursagenda

Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 hebben de gemeenten nieuwe colleges van B&W gevormd. De samenstelling van het GGD-bestuur is ook vernieuwd. Het nieuwe bestuur heeft in april 2019 de Bestuursagenda 2019-2023 vastgesteld. Hierin bepalen de gemeenten de koers voor de GGD in deze bestuursperiode. Samen met gemeenten werkt de GGD aan een verdere uitwerking hiervan.

Uitgangspuntennota

Ieder jaar stelt het Dagelijks Bestuur een uitgangspuntennota op. Deze nota is min of meer vergelijkbaar met de voorjaarsnota of kadernota zoals de meeste gemeenten die kennen. De uitgangspunten en de reacties van de gemeenten daarop worden uitgewerkt in de programmabegroting. 

De gemeenten hebben begin december 2018 een brief van GGD NOG ontvangen over de uitgangspunten voor de begroting 2020. Gemeenten die dit willen, konden hun zienswijze tot 1 maart 2019 indienen. Omdat deze keer de raden ook de Bestuursagenda 2019-2023 bespreken, is er geen uitgangspuntennota, maar een beknopte brief over de uitgangspunten.

Programmabegroting

De gemeenteraden ontvingen medio april 2019 de concept-Programmabegroting 2020 van GGD NOG. De raden kunnen tot 12 juni 2019 hun zienswijzen aan het Dagelijks Bestuur sturen. 

Eind 2018 ontvingen gemeenten van het Dagelijks Bestuur een brief met uitgangspunten voor de begroting 2020. Hierop konden gemeenten hun zienswijzen indienen. U vindt in het voorstel aan het Algemeen Bestuur en in de concept Programmabegroting 2020 de hoofdlijnen van de zienswijzen en de reactie van het Dagelijks Bestuur hierop. In een bijlage van de concept Programmabegroting staan deze reacties per gemeente vermeld.

Jaarstukken

Na afloop van het jaar legt het Dagelijks Bestuur verantwoording af in de jaarstukken. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het Algemeen Bestuur heeft op 11 april 2019 de jaarstukken 2018 vastgesteld. De hoofdlijnen vindt u in het AB-voorstel over de jaarstukken 2018.

De gemeenteraden ontvingen half april 2019 de jaarstukken 2018. Zij kunnen de jaarstukken betrekken in hun afweging over de GGD-begroting 2020.

Gemeenschappelijke Regeling GGD NOG

De 22 gemeenten in het werkgebied van GGD NOG hebben hun afspraken over samenwerking voor de GGD vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling, de 'statuten' van de GGD. De gemeenschappelijke regeling bepaalt welke taken de GGD heeft, hoe het bestuur wordt samengesteld en hoe de financiën worden geregeld.

In juli 2016 is de gemeenschappelijke regeling gewijzigd. Hiermee hebben de deelnemende colleges in mei-juni 2016 ingestemd, met toestemming van hun gemeenteraad.

Belangrijke doelen van de wijziging zijn: 

 • meer maatwerk en meer sturing op lokaal en regionaal niveau,
 • een duidelijker indeling van de GGD-taken die de verantwoordelijkheden van de gemeenten beter weergeeft,
 • meer ruimte voor een eigen lokale/regionale inrichting van de jeugdgezondheidszorg.

Downloads: