Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Het algemeen bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland vergadert in 2023 op de volgende dagen:

Vergaderdata

  • donderdag 23 februari
  • donderdag 6 april
  • donderdag 6 juli
  • donderdag 7 september
  • donderdag 30 november

Plaats: GGD Noord- en Oost-Gelderland (vergaderruimte Engelenburg)
Start: 14.15 uur

De vergaderingen zijn openbaar. 

De vergaderstukken voor de AB-vergaderingen staan drie weken vóór de vergadering op de website van de GGD. De GGD plaatst na de vergaderingen ook de verslagen op de website.

Vergaderingen algemeen bestuur

Het algemeen bestuur bepaalt de hoofdlijnen van het financiële en inhoudelijke beleid van de GGD. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en de activiteiten door de GGD. Hierover legt het dagelijks bestuur verantwoording af aan het algemeen bestuur. In de AB-vergaderingen wisselen de gemeenten en GGD ook informatie uit (bijvoorbeeld door presentaties).

Het algemeen bestuur heeft een Reglement van Orde vastgesteld. Toehoorders op de publieke tribune kunnen in een vergadering het woord voeren over agendapunten (spreekrecht). Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de directiesecretaris.