Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Het algemeen bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland vergadert meestal vier keer per jaar.

Vergaderdata

Plaats: GGD Noord- en Oost-Gelderland (vergaderruimte Engelenburg)
Aanvang: 14.15 uur

Vergaderingen algemeen bestuur

Het algemeen bestuur bepaalt de hoofdlijnen van het financiële en inhoudelijke beleid van de GGD. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en de activiteiten door de GGD. Hierover legt het dagelijks bestuur verantwoording af aan het algemeen bestuur. In de AB-vergaderingen wisselen de gemeenten en GGD ook informatie uit (bijvoorbeeld door presentaties).

De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. De stukken voor de eerstkomende vergadering worden ongeveer drie weken vóór de vergadering op deze site geplaatst. Het algemeen bestuur heeft een Reglement van Orde vastgesteld. Toehoorders op de publieke tribune kunnen in een vergadering het woord voeren over agendapunten (spreekrecht). Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de directiesecretaris.