Vergaderingen 2019

Het Algemeen Bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland vergadert meestal vier keer per jaar. In 2019 zijn de vergaderingen op:

Plaats: GGD Noord- en Oost-Gelderland (vergaderruimte Engelenburg)


Vergaderingen Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur bepaalt de hoofdlijnen van het financiële en inhoudelijke beleid van de GGD. Ook legt het Dagelijks Bestuur verantwoording af aan het Algemeen Bestuur over de uitvoering van beleid en activiteiten door de GGD. De formele vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar. De stukken voor de eerstkomende vergadering worden ongeveer drie weken vóór de vergadering op deze site geplaatst. Het Algemeen Bestuur heeft een Reglement van Orde vastgesteld. Toehoorders op de publieke tribune kunnen in een vergadering het woord voeren over agendapunten (spreekrecht). Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de directiesecretaris.

Informele vergaderingen

Naast de formele AB-vergaderingen, houden de wethouders publieke gezondheid informele vergaderingen. Het doel van het Portefeuillehoudersoverleg publieke gezondheid Noord- en Oost-Gelderland is:

  • Informatie-uitwisseling en afstemming over gemeentelijk gezondheidsbeleid.
  • Informatieverstrekking en meningsvorming over GGD-zaken en publieke gezondheid.