Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Beleid en begroting

 

Indeling GGD-taken

Het GGD-bestuur heeft de GGD-taken ingedeeld A-, B-, C-, en D-taken. Deze indeling laat zien wat de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor de verschillende GGD-taken is. In het kort is de indeling:

 1. Wettelijke GGD-taken
  die gemeenten wettelijk verplicht laten uitvoeren door de GGD
 2. Wettelijke gemeentelijke taken
  die de GGD kán uitvoeren in opdracht van gemeenten
 3. Autonome gemeentelijke taken
  die de GGD kán uitvoeren in opdracht van gemeenten
 4. Externe taken
  die de GGD uitvoert in opdracht van derden

Voor meer informatie over lokaal maatwerk en intensieve samenwerking bekijk deze infographic.

Bestuursagenda

Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 hebben de gemeenten nieuwe colleges van B&W gevormd. De samenstelling van het GGD-bestuur is ook vernieuwd. Het nieuwe bestuur heeft in april 2019 de Bestuursagenda 2019-2023 vastgesteld. Hierin bepalen de gemeenten de koers voor de GGD in deze bestuursperiode. Samen met gemeenten werkt de GGD aan een verdere uitwerking hiervan.

Uitgangspuntennota

Ieder jaar stelt het dagelijks bestuur van de GGD een uitgangspuntennota op. Hierin staan de algemene beleidsmatige en financiële kaders voor de betreffende begroting. In december 2021 stelde het dagelijks bestuur de Uitgangspuntennota 2023 vast. De raden van de gemeenten kunnen hierop een zienswijze geven. Deze zienswijzen betrekt het dagelijks bestuur bij het opstellen van de Programmabegroting 2023.

Leest u ook de uitgangspunten voor de begroting 2022.

Programmabegroting

Op 8 juli 2021 stelde het algemeen bestuur de Programmabegroting voor het jaar 2022 vast, en op 18 november 2021 de tweede begrotingswijziging 2022. Op 17 februari 2022 zijn door het algemeen bestuur de derde begrotingswijziging en vierde begrotingswijziging vastgesteld en op 7 juli 2022 de vijfde begrotingswijziging 2022.

In de vergadering van het algemeen bestuur van 7 juli 2022 zijn de Programmabegroting 2023 en de eerste begrotingswijziging 2023 en de tweede begrotingswijziging 2022 vastgesteld.

Jaarstukken

Na afloop van ieder jaar legt het bestuur verantwoording af in de jaarstukken. Het algemeen bestuur stelde op 7 april 2022 de jaarstukken 2021 vast.

De jaarstukken 2020 zijn op 8 april 2021 door het algemeen bestuur van de GGD vastgesteld.

Gemeenschappelijke Regeling GGD NOG

De 22 gemeenten in het werkgebied van GGD NOG hebben hun afspraken over samenwerking voor de GGD vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling, de 'statuten' van de GGD. De gemeenschappelijke regeling bepaalt welke taken de GGD heeft, hoe het bestuur wordt samengesteld en hoe de financiën worden geregeld.

In juli 2016 is de gemeenschappelijke regeling gewijzigd. Hiermee hebben de deelnemende colleges in mei-juni 2016 ingestemd, met toestemming van hun gemeenteraad.

Belangrijke doelen van de wijziging zijn: 

 • meer maatwerk en meer sturing op lokaal en regionaal niveau,
 • een duidelijker indeling van de GGD-taken die de verantwoordelijkheden van de gemeenten beter weergeeft,
 • meer ruimte voor een eigen lokale/regionale inrichting van de jeugdgezondheidszorg.

Downloads: