Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Beleid en begroting

 

Indeling GGD-taken

Het GGD-bestuur heeft de GGD-taken ingedeeld A-, B-, C-, en D-taken. Deze indeling laat zien wat de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor de verschillende GGD-taken is. In het kort is de indeling:

 1. Wettelijke GGD-taken
  die gemeenten wettelijk verplicht laten uitvoeren door de GGD
 2. Wettelijke gemeentelijke taken
  die de GGD kán uitvoeren in opdracht van gemeenten
 3. Autonome gemeentelijke taken
  die de GGD kán uitvoeren in opdracht van gemeenten
 4. Externe taken
  die de GGD uitvoert in opdracht van derden

Voor meer informatie over lokaal maatwerk en intensieve samenwerking bekijk deze infographic.

Bestuursagenda

Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 hebben de gemeenten nieuwe colleges van B&W gevormd. De samenstelling van het GGD-bestuur is ook vernieuwd. Het nieuwe bestuur heeft in april 2019 de Bestuursagenda 2019-2023 vastgesteld. Hierin bepalen de gemeenten de koers voor de GGD in deze bestuursperiode. Samen met gemeenten werkt de GGD aan een verdere uitwerking hiervan.

Uitgangspuntennota

Ieder jaar stelt het dagelijks bestuur van de GGD een uitgangspuntennota op. Deze nota is min of meer vergelijkbaar met de voorjaarsnota of kadernota zoals de meeste gemeenten die kennen. De uitgangspunten en de reacties van de gemeenten daarop worden uitgewerkt in de programmabegroting. Op 2 december 2020 heeft het dagelijks bestuur de Uitgangspuntennota 2022 vastgesteld. De raden van de gemeenten kunnen hierop een zienswijze indienen. Deze zienswijzen worden betrokken bij het opstellen van de Programmabegroting 2022.

De uitgangspunten voor de begroting 2021 vindt u hier.

Programmabegroting

Voor het jaar 2021 is door het algemeen bestuur op 9 juli 2020 de Programmabegroting 2021 vastgesteld. In de vergadering van 8 juli 2021 stelde het algemeen bestuur de derde begrotingswijziging 2021 vast.

Op 8 juli 2021 stelde het algemeen bestuur de Programmabegroting voor het jaar 2022 vast, alsmede de eerste begrotingswijziging 2022.

Jaarstukken

Na afloop van het jaar legt het dagelijks bestuur verantwoording af in de jaarstukken. De jaarstukken 2020 zijn op 8 april 2021 door het algemeen bestuur van de GGD vastgesteld.

Gemeenschappelijke Regeling GGD NOG

De 22 gemeenten in het werkgebied van GGD NOG hebben hun afspraken over samenwerking voor de GGD vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling, de 'statuten' van de GGD. De gemeenschappelijke regeling bepaalt welke taken de GGD heeft, hoe het bestuur wordt samengesteld en hoe de financiën worden geregeld.

In juli 2016 is de gemeenschappelijke regeling gewijzigd. Hiermee hebben de deelnemende colleges in mei-juni 2016 ingestemd, met toestemming van hun gemeenteraad.

Belangrijke doelen van de wijziging zijn: 

 • meer maatwerk en meer sturing op lokaal en regionaal niveau,
 • een duidelijker indeling van de GGD-taken die de verantwoordelijkheden van de gemeenten beter weergeeft,
 • meer ruimte voor een eigen lokale/regionale inrichting van de jeugdgezondheidszorg.

Downloads: