Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vanaf de voorbereiding op de decentralisaties en de transities in het sociaal domein heeft de GGD verschillende gemeenten ondersteund. Soms in de vorm van advies of (evaluatie)onderzoek, soms door het organiseren van netwerkbijeenkomsten of het voorzitten van multidisciplinaire overleggen, maar bijvoorbeeld ook door bijdrage aan verantwoording van beleid.


Onderaan deze pagina worden een aantal voorbeelden genoemd. Graag benadrukken we dat ondersteuning vaak maatwerk is en we graag in gesprek gaan over de verschillende mogelijkheden.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd of heeft u een vraag? Neem dan contact op via 088 - 443 3000 of onderzoek@ggdnog.nl

Kijk ook eens op de website Gezondheid in Sociaal domein die door GGD GHOR Nederland is gelanceerd als ondersteuningsinstrument voor gemeentelijke bestuurders en ambtenaren.

Voorbeelden
Risico-analyses WMO en Jeugd

Toezicht op de Wmo is wettelijk belegd bij iedere gemeente. In het kader hiervan hebben gemeenten aan GGD Noord- en Oost-Gelderland gevraagd om een risicoanalyse uit te voeren over de dienstverlening van zorginstellingen in de regio Achterhoek.

De risicoanalyse helpt om te bepalen welke zorgaanbieders het meest in aanmerking komen voor een inspectiebezoek. Voor de risicoanalyse zijn aan vooraf vastgestelde criteria weegfactoren gehangen. Vervolgens zijn alle zorgaanbieders ‘gescoord’ op basis van de criteria en werd duidelijk welke zorgaanbieders het eerst in aanmerking komen voor een inspectiebezoek.

Ook voor inzage in de risico’s bij zorgaanbieders Jeugd wordt op dit moment een risicoanalyse uitgevoerd in de Achterhoek. De resultaten hiervan worden door de Achterhoekse gemeenten gebruikt om een vinger aan de pols te houden en kunnen mogelijk behulpzaam zijn bij de contractering van (nieuwe) zorgaanbieders.
Opgroeiklimaat Zutphen

In 2016 heeft de GGD een onderzoek gedaan naar het opgroeiklimaat van jonge gezinnen in de gemeente Zutphen.

In dit onderzoek zijn diverse aspecten van ‘gezond opgroeien’ in kaart gebracht. Primair met behulp van bestaande gegevens en aanvullend door interviews met jonge ouders. Door middel van dit onderzoek is een beeld geschetst van het huidige opgroeiklimaat van jonge gezinnen en zijn de wensen en behoeften van jonge ouders in kaart gebracht. De gemeente gebuikt de resultaten voor hun jeugdbeleid.

Lees verder

Clientervaringsonderzoek WMO en Jeugd gemeente Heerde

De gemeente Heerde wil graag weten wat gebruikers van de Wmo en jeugdhulp vinden van de ondersteuning. De gemeente heeft dit nodig om de uitvoering van de Wmo en de Jeugdhulp – waar nodig- te verbeteren. Lees verder

Monitor en evaluatie sociaal domein Doetinchem

De gemeente Doetinchem heeft het lef getoond om onderzoek te verrichten naar de effecten van het beleid in het Sociale Domein en hier ook mee naar buiten te treden. Lees verder

Advisering prestatie indicatoren sociaal domein Jeugd

In 2016 heeft Evaluatiebureau Publieke Gezondheid in opdracht van Stichting Jeugd Noord-Veluwe een adviserende rol gehad bij het definiëren van prestatie-indicatoren Jeugd.

Vanuit een uitgebreid overzicht van indicatoren is in onderling overleg gekeken welke indicatoren eruit kunnen en hoe e.e.a. gestructureerd kan worden. Evaluatiebureau heeft hierbij de piramide (transformatiemonitor) van GGD West-Brabant ingebracht. Daarnaast heeft Evaluatiebureau input geleverd over relevante gegevensbronnen. Opbrengst van dit traject is een klein en gestructureerd lijstje met indicatoren onderverdeeld naar vier categorieën.
Doelenboom preventief jeugdbeleid Oldebroek

Zie voor meer informatie: www.kvnog.nl