Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

GGD Noord- en Oost-Gelderland houdt toezicht op de aanbieders van Maatschappelijke ondersteuning en zorg. Wij doen dit in opdracht van de gemeenten in onze regio. GGD NOG is een onafhankelijk toezichthouder die de gemeenten informeert over de kwaliteit van de WMO aanbieders binnen de gemeente.

GGD toezichthouder WMO

Wanneer het nodig is adviseren wij over optreden bij knelpunten en/of tekortkomingen. Dit toezicht doen wij proactief of op basis van signalen en klachten. Bij een inspectie maakt GGD NOG gebruik van een toetsingskader. Dit toetsingskader is gebaseerd op het toetsingskader dat op landelijk niveau ontwikkeld is door samenwerkende GGD’en met het Verwey-Jonker Instituut. Dit toetsingskader is in overleg met de gemeente aangepast aan de lokale situatie. Zo worden er bijvoorbeeld voorwaarden overgenomen uit het gemeentelijke WMO verordening of uit de overeenkomsten met de WMO aanbieders. De toezichthouder stelt naar aanleiding van de inspectie een rapport op. Dit rapport wordt verstuurd naar de aanbieder en de opdrachtgevende gemeente. 

Download hier de factsheet voor een praktisch overzicht

Meldpunt Calamiteiten WMO

Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning in Nederland zijn wettelijk verantwoordelijk voor kwalitatief goede en veilige ondersteuning. Zij zijn verplicht calamiteiten of geweld te melden bij de toezichthoudende ambtenaar van de gemeente. Alle calamiteiten en geweldsincidenten moeten na constatering binnen 3 werkdagen gemeld worden bij de toezichthouder WMO.

Wat is een calamiteit?

Calamiteit: een niet –beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van een voorziening, en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt of de dood van een cliënt heeft geleid. Hieronder valt:
Elk onverwacht en onbedoeld overlijden van een cliënt,
Elke suïcide(poging) van een cliënt, die mogelijk samenhangt met tekortkomingen in de zorg bijvoorbeeld omdat er sprake was van onvoldoende toezicht, slechte communicatie of fouten bij de overdracht,
Een gebeurtenis die heeft geleid of kan leiden tot ernstig en/of blijvend lichamelijk letsel bij een cliënt,
Een gebeurtenis die heeft geleid of kan leiden tot ernstig geestelijk lijden van een cliënt,
Ernstig grensoverschrijdend gedrag: fysiek, psychisch en/of seksueel door hulpverleners of andere cliënten.

Wat is een geweldsincident?

Geweldsincident: Lichamelijk of geestelijk geweld of ontucht jegens een cliënt door een beroepskracht of een vrijwilliger die werkzaam is onder verantwoordelijkheid van een professional dan wel door een cliënt met wie de cliënt gedurende het etmaal of een dagdeel in een accommodatie van de aanbieder verblijft of daar buiten (bijvoorbeeld bij ondersteuning in de thuissituatie).

Het meldprotocol Wmo

Download hier het protocol voor meer informatie over de werkwijze.

Calamiteit of geweldsincident melden

Na ontvangst van de melding nemen wij contact op met de melder en met de betreffende gemeente. Afhankelijk van de ernst van de situatie kunnen wij in opdracht van de gemeente de aanbieder vragen onderzoek naar de calamiteit te doen of doen wij zelf onderzoek. Van het onderzoek maken wij vervolgens een rapport. In het rapport staat of en zo ja welke verbetermaatregelen er genomen moeten worden. 

Andere toezichthoudende instanties

Heb je als WMO aanbieder cliënten onder uw hoede vanuit een andere financieringsvorm (bijvoorbeeld de jeugdwet, de wet langdurige zorg of de zorgverzerkingswet)? Is sprake van betrokkenheid van één of meerdere van deze cliënten? Dan doe je ook een melding bij de relevante toezichthoudende instantie (bijvoorbeeld de Inspectie voor de Gezondheidszorg of de Inspectie Jeugdzorg).

Heb je nog vragen?

Wij helpen je graag verder. Bel ons op 088 – 443 30 15 of stuur een e-mail naar wmo@ggdnog.nl .