Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Regionale privacyverklaring GGD Gezondheidsmonitor 2022

Inleiding
De GGD Gezondheidsmonitor 2022 vindt plaats tussen 9 september en 9 december202onder volwassenen (18 64) en ouderen (65+). Deze monitor is onderdeel van een breder onderzoeksprogramma naar de gevolgen van de coronaperiode.
De GGD Gezondheidsmonitor 2022 is een samenwerking tussen GGD’en, GGD GHOR Nederland (de landelijke vereniging van GGD’en), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De GGD Gezondheidsmonitor 2022 wordt door alle GGD’en in Nederland op dezelfde manier en in dezelfde periode van het jaar uitgevoerd. Dit doen de GGD’en op verzoek van het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). 
In deze privacyverklaring beschrijft GGD Noorden Oost-Gelderland op welke manier zij in de GGD Gezondheidsmonitor 2022 omgaat met de (bijzondere) persoonsgegevens uit de ingevulde vragenlijsten, de daaruit voortvloeiende onderzoeksresultaten en op welke manier de GGD ervoor zorgt dat deze goed worden beveiligd. 

Waarom vindt de gezondheidsmonitor plaats?
De Wpg beschrijft naast de vierjaarlijkse onderzoek en ook de verplichting om Gezondheidsonderzoek bij Rampen (GOR) uit te voeren. De verplichting om dit onderzoek uit te voeren is bij wet bepaald in de Wet publieke gezondheid(artikel 2 lid 2a en b en artikel 5a van de Wpg)en een taak van algemeen belang, namelijk monitoring van de publieke gezondheid op basis van de Wpg. 
De coronapandemie raakt samenlevingen wereldwijd en bedreigt de gezondheid op korte en lange termijn. Daarom wordt de coronapandemie gedefinieerd als ramp.

Wat is het doel van de GGD Gezondheidsmonitor 2022
De GGD Gezondheidsmonitor 2022 wordt uitgevoerd voor de volgende doelen, specifiek voor de doelgroep volwassenen en ouderen:

  • Het verkrijgen van inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolkingen het volgen van deze gezondheidssituatie in de tijd, zodat we kunnen monitoren hoe deze zich ontwikkelt;
  • Het doen van gezondheidsonderzoek na een ramp, in dit geval de coronacrisis;
  • Het ontwikkelen van lokaal en landelijk beleid om de gezondheid van de bevolking te bevorderen.

Hoe vindt de gezondheidsmonitor plaats?
Om de bovenstaande doelen te bereiken, gebruikt GGD Noorden Oost-Gelderland een vragenlijst (digitaal en schriftelijk). Hiermee worden gegevens over personen verzameld. Niet iedere inwoner van 18 jaar en ouder wordt uitgenodigd voor ons onderzoek. Het CBS trekt op verzoek van de GGD’en een steekproef voor de GGD Gezondheidsmonitor 2022. Hiermee worden willekeurig volwassenen (18-64 jaar) en ouderen (65 jaar en ouder) geselecteerd die in een gemeente (of specifieke wijk) wonen (exclusief geheime adressen). GGD Noord-en Oost-Gelderland heeft de opdracht gegeven aan I&O Research om uitnodigingen voor deelname te versturen en vervolgens de ingevulde vragenlijsten te verzamelen. I&O Research ontvangt hiervoor de steekproefgegevens.

Daarnaast worden de gegevens uit de steekproef gebruikt om na afloop van het veldwerk VVV Cadeaukaarten te kunnen versturen naar prijswinnaars. Er worden VVV Cadeaukaarten verloot onder alle respondenten die de vragenlijst digitaal of schriftelijk volledig hebben ingevuld. Een respondent kan aangeven of ze voor deze prijsverloting in aanmerking willen komen.


Deelname aan de GGD Gezondheidsmonitor 2022
Deelname aan de GGD Gezondheidsmonitor 2022 is vrijwillig. Door de vragenlijst in te vullen (en op te sturen in het geval van schriftelijke deelname), gaat u akkoord met de deelname aan de GGD Gezondheidsmonitor 2022. We wijzen u hierop als u start met het invullen. U kunt er altijd voor kiezen om bepaalde vragen niet te beantwoorden of uw deelname helemaal te stoppen. Uw antwoorden zullen te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld. Uw antwoorden worden veilig opgeslagen en worden niet gedeeld met partijen die niet in deze privacyverklaring worden genoemd.

Verwerkt GGD Noord- en Oost-Gelderlandpersoonsgegevens van mij en zo ja, welke?
Voor de GGD Gezondheidsmonitor 2022is het geen doel op zich om bijzondere en herleidbare persoonsgegevens te verwerken, maar om een landelijk beeld te krijgen van de gezondheid. Voor GGD’en en het RIVM is het niet mogelijk direct te herleiden wie welke antwoorden heeft gegeven, maar op basis van de combinatie van de gegeven antwoorden kan herleiding naar de persoon in zeer uitzonderlijke gevallen mogelijk zijn. Het CBS werkt ook mee aan dit onderzoek. Het CBS heeft wel de mogelijkheid om gegevens direct te herleiden naar u als persoon maar doen dit enkel voor doelen die in lijn zijn met de Wet op het CBS. Het CBS zal op basis van het volgnummer de gegevens uit de vragenlijst koppelen aan gegevens bij het CBS. Dit doen ze onder andere om de resultaten te wegen. Bevolkingsgroepen die relatief weinig hebben meegedaan, worden dan zwaarder meegewogen in de resultaten.

Bij de opzet van het onderzoek wordt geprobeerd de potentiële herleidbaarheid zo klein mogelijk te maken. Aangezien een indirecte koppeling tot een natuurlijke persoon niet geheel is uitgesloten voor de GGD’en en het RIVM, énhet CBS persoonsgegevens koppelt op basis van een code, wordt er voor het onderzoek een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitgevoerd.

In de vragenlijsten komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Persoonsgegevens: geslacht, geboortejaar, huishoudsamenstelling, opleidingsniveau, werksituatie, financiële situatie, vrijwilligerswerk.
  • Bijzondere persoonsgegevens: algemene gezondheid, chronische aandoeningen, welbevinden, mentale gezondheid, lengte en gewichtroken, alcoholgebruikbewegenmantelzorg geven, sociale steun, geluidhindergeurhinderbinnenklimaat, sociale contacten, sociale activiteiten, en gevolgen coronaperiode. Voor de doelgroep 65-plus: intimiteit en digitale vaardigheden.

    U kunt een inkijkexemplaar van de vragenlijst van GGD Noorden Oost-Gelderland voor de GGD Gezondheidsmonitor bekijkenwww.ggdnog.nl/vragenlijstGMVO2022.

Op welke wijze gebruikt GGD Noord- en Oost-Gelderland de gegevens van de ingevulde vragenlijsten?
GGD Noorden Oost-Gelderland maakt rapportages voor gemeenten op basis van de verzamelde gegevens. Er zijn maatregelen getroffen om te zorgen dat gegevens in deze rapportages niet te herleiden zijn naar personen, door alleen te rapporteren over groepen.
De landelijke samenwerkingspartners RIVM en CBS kunnen voor onderzoek en publicatie gebruik maken van de in de GGD Gezondheidsmonitor 2022verzamelde gegevens. Ook voor deze onderzoeken geldt dat in de uiteindelijke rapportages alleen over groepen wordt gerapporteerd, waardoor personen niet direct herkenbaar zijn. GGD GHOR Nederland kan voor onderzoek en publicatie alleen gebruik maken van een geanonimiseerde dataset die zij van het RIVM ontvangt.

Wie ontvangen de met de GGD Gezondheidsmonitor 2022 verzamelde gegevens?
Binnen GGD Noorden Oost-Gelderland hebben alleen medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de onderzoeksgegevens, toegang tot de onderzoeksgegevens. De antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

Het RIVM en het CBS ontvangen de resultaten van de ingevulde vragenlijsten, exclusief de specifieke lokale vragen die door GGD Noorden Oost-Gelderlandzijn gesteld. GGD GHOR Nederland, de landelijke vereniging van GGD’en, ontvangt alleen een bestand zonder gegevens waarmee personen herkenbaar zouden kunnen zijn. GGD GHOR Nederland kan daarmee als landelijke koepel de GGD’en ondersteunen bij de uitvoering van analyses op landelijk niveau.

Derden mogen onderzoek uitvoeren met het landelijke databestand van de GGD Gezondheidsmonitor 2022. Zij dienen hiervoor een aanvraag te doen bij het Loket Gezondheidsmonitors. De aanvraag wordt vervolgens beoordeeld door de registratiecommissie Gezondheidsmonitors. 
Op het moment dat derden toegang krijgen tot het databestand en willen analyseren, kan dit enkel via de Remote Access (RA) omgeving van hetCBS. Hiervoor dient de betreffende partij over een instellingsmachtiging te beschikken.

Hoe worden de verzamelde gegevens beveiligd?
De GGD, het RIVM, GGD GHOR Nederland en het CBS hebben privacy hoog in het vaandel staan. Bij de opzet van het onderzoek wordt geprobeerd de potentiële herleidbaarheid zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast treffen alle partijen technische en organisatorische maatregelen zodat de ingevulde vragenlijsten goed worden beveiligd. Er wordt voor de verzending van databestanden bijvoorbeeld gebruik gemaakt van beveiligde programma’s met tweestapsverificatie. Daarnaast hebben alleen medewerkers die betrokken zijn bij de GGD Gezondheidsmonitor 2022 toegang tot de ingevulde vragenlijsten. Bovendien hebben de onderzoekers een geheimhoudingsplicht getekend. GGD Noorden Oost-Gelderland maakt gebruik van onderzoeksbureau I&O Research om de afname van de vragenlijst en de tijdelijke dataopslag mogelijk te maken. Deze externe partij is gebonden aan strikte voorwaarden zoals beveiligingsmaatregelen en geheimhoudingsplicht.

Hoe lang worden de gegevens die verzameld zijn met de GGD Gezondheidsmonitor 2022 bewaard?
De GGD Gezondheidsmonitor 2022 heeft het doel om de gezondheidssituatie van volwassenen en ouderen te volgen in de tijd (monitoren). Dit betekent dat GGD Noorden Oost-Gelderland ook in de toekomst beschikking nodig heeft over de ingevulde vragenlijsten zodat zij de eerdergenoemde doelen kan behalen en de eerder genoemde taken juist kan blijven uitvoeren. Voor de uiteindelijke bestanden waarmee de analyses worden gedaanbepaalt de wet geen specifieke termijn. Deze worden voor onbepaalde tijd bewaard. Het ongeschoonde bestand (waar nog geen bewerkingen op zijn gedaan), wordt vier jaar bewaard. Naam-en adresgegevens worden drie maanden na uitvoer van het onderzoek verwijderd.

Welke rechten heb ik?
Als betrokkene heeft u een aantal rechten waarop u zich voor deze verwerking kan beroepen. Deze hebben we hieronder nader uitgewerkt. Voor meer toelichting op wat deze rechten inhoudenverwijzen we u graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op informatie
U hebt recht op heldere informatie over wat een organisatie met uw persoonsgegevens doet en waaromOm hieraan te voldoen is deze online privacyverklaring opgesteld. Heeft u aanvullende vragen dan is in het laatste deel van deze verklaring toegelicht hoe u deze kunt stellen. Een schriftelijke versie van deze privacyverklaring is op te vragen bij I&O Research via helpdeskGM@ioresearch.nl of 08000191 (elke dag bereikbaar van 09.00 21.00 uur)

Recht op inzag een afschrift
U heeft het recht om uw gegevens in te zien. Een verzoek tot inzage is alleen mogelijk in de fase van dataverzameling (veldwerk). Na deze eerste fase worden alle herleidbare gegevens verwijderd waardoor het onmogelijk wordt om individuele gegevens te herleiden zonder aanvullende informatie van het CBS. 

Recht op rectificatie
U heeft het recht om gegevens die niet (langer) juist zijn, te laten rectificeren. Een verzoek tot rectificatie mis alleen mogelijk in de fase van dataverzameling (veldwerk). Na deze eerste fase worden alle herleidbare gegevens verwijderd waardoor het onmogelijk wordt om individuele gegevens te herleiden zonder aanvullende informatie van het CBS.

Recht op gegevenswissing
U kan een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Een verzoek tot gegevenswissing is alleen mogelijk in de fase van dataverzameling (veldwerk). Na deze eerste fase worden alle herleidbare gegevens verwijderd waardoor het onmogelijk wordt om individuele gegevens te herleiden zonder aanvullende informatie van het CBS.

Recht op beperking van de verwerking
In bepaalde gevallen (zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming) kunt u verzoeken om de verwerking van uw gegevens te beperken. Dit is enkel het geval indien de gegevens mogelijk onjuist zijn. Een verzoek tot beperking van de verwerking is alleen mogelijk in de fase van dataverzameling (veldwerk)tot 15 december 2022. Na deze eerste fase worden alle herleidbare gegevens verwijderd waardoor het onmogelijk wordt om individuele gegevens te herleiden zonder aanvullende informatie van het CBS.

Recht op overdraagbaarheid van de gegevens
U heeft het recht om de door u aangeleverde persoonsgegevens in een digitaal (machine leesbaar) formaat terug te ontvangen. Een verzoek tot overdraagbaarheid van gegevens is alleen mogelijk in de fase van dataverzameling (veldwerk) tot 15 december 2022. Na deze eerste fase worden alle herleidbare gegevens verwijderd waardoorhet onmogelijk wordt om individuele gegevens te herleiden zonder aanvullende informatie van het CBS.

Vrijheid van deelname en recht van bezwaar
Deelname aan de GGD Gezondheidsmonitor 2022is vrijwillig. Op elk moment kan deelname worden geweigerd, zonderopgave van reden. U heeft echter ook het formele recht op bezwaar dat u kan inzetten wanneer uw individuele omstandigheden dit rechtvaardigen.

Bij wie kan ik terecht met vragen?
Indien u vragen heeft over uw rechten en hoe die kunnen worden uitgeoefend in het kader van dit onderzoek dan kunt u tot 15 december 2022 contact opnemen met I&O Research via helpdeskGM@ioresearch.nl(onder vermelding van uw inloggegevens). U kunt ook bellen naar 0800-0191 (elke dag bereikbaar van 09.00 –21.00 uur).

Als u een klacht wilt indienen, dan kunt u altijd contact opnemen met: Thijs Nijland, functionaris gegevensbescherming GGD via fg@ggdnog.nl of 088-4433000.

Indien u vragen heeft over het onderzoek of hoe GGD Noord- en Oost-Gelderland met uw antwoorden omgaat, dan kunt u contact opnemen met de onderzoekers via onderzoek@ggdnog.nlof 088-4433000.

Bent u het niet eens met de uitkomst van uw klacht of verzoek of hoe uw klacht of verzoek is afgehandeld, dan kunt u hierover een klacht indienen via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie over hoe GGD Noord- en Oost-Gelderland omgaat met uw privacy, zie ons algemene privacyreglement.

Dit reglement is opgesteld en gepubliceerd in augustus 2022.