Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hoe gaat het met de inwoners van Noord- en Oost-Gelderland na tweeëneenhalf jaar corona? De coronacrisis heeft ieders leven beïnvloed. GGD Noord- en Oost-Gelderland brengt daarom de gevolgen van de coronaperiode op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van inwoners van 18 jaar en ouder in kaart. Dit doen we in samenwerking met het RIVM, het CBS en de andere GGD’en. 

In het najaar van 2022 voeren alle GGD’en een gezondheidsonderzoek uit: de GGD Gezondheidsmonitor 2022. In onze regio ontvangen meer dan 55.000 willekeurig gekozen inwoners van 18 jaar en ouder een uitnodiging om mee te doen aan dit vragenlijstonderzoek. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, participatie en corona.  

Extra meting 
De GGD Gezondheidsmonitor voeren we normaal gesproken eens per vier jaar uit. Nu doen we een extra meting waarbij we ook kijken naar de gevolgen van de coronaperiode. Met de resultaten bekijken we per gemeente wat nodig is om de gezondheid van inwoners te verbeteren. 

Deelname 
Het CBS selecteert willekeurig personen die worden uitgenodigd voor deelname aan de GGD Gezondheidsmonitor 2022. Zij vormen een goede afspiegeling van de bevolking. Deze groep inwoners krijgt een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Dit kan online of schriftelijk. Personen die niet geselecteerd zijn, kunnen niet aan dit onderzoek deelnemen. 

Deelname is vrijwillig. GGD Noord- en Oost-Gelderland stelt uw deelname wel zeer op prijs. Op basis van de resultaten bepalen gemeenten, GGD’en en andere overheidsinstanties het gezondheidsbeleid voor de komende jaren. Met deze extra meting kan hierbij ook rekening worden gehouden met de impact van corona op onze levens.  

De gegevens van de deelnemers worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Meer informatie over hoe wij omgaan met de privacy van deelnemers staat in onze privacyverklaring 

Resultaten 
De resultaten van de GGD Gezondheidsmonitor 2022 worden medio 2023 openbaar gemaakt op de websites CBS StatlineRIVM Statline en VZinfo (RIVM) en op GGD Noord- en Oost-Gelderland (ggdnog.nl).

Samenwerking 
GGD Noord- en Oost-Gelderland werkt samen met de andere GGD’en, het organisatieonderdeel Volksgezondheid van de gemeente Utrecht, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en netwerk GOR (gezondheidsonderzoek bij rampen). Netwerk GOR is een samenwerking van het RIVM, GGD GHOR Nederland, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  

I&O Research verzamelt de gegevens namens GGD Noord- en Oost Gelderland en het CBS. De gegevens worden samengevoegd met informatie die het CBS krijgt van andere instellingen. Alle gegevens worden veilig verwerkt, dit is in de wet bepaald. Er zijn verschillende maatregelen getroffen om de gegevens te beschermen. Zo zorgt de wet ervoor dat de gegevens alleen voor statistische doelen worden gebruikt. Geen enkele andere instelling kan toegang eisen tot de gegevens. In de statistische informatie zijn persoonlijke gegevens nooit te herkennen. Het is dus niet bekend van wie de antwoorden zijn die in de vragenlijst zijn ingevuld. 

Meer informatie 
Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de GGD Gezondheidsmonitor 2022? Dan kunt u contact opnemen met de onderzoekers via onderzoek@ggdnog.nl of 088 443 30 00, of kijken bij de veelgestelde vragen op onze website.