GGD NOG en middelbare scholen meten impact corona op gezondheid jongeren

GGD NOG en middelbare scholen meten impact corona op gezondheid jongeren
Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.
23-08-2021

Het coronavirus beheerst al meer dan een jaar onze samenleving. Ook voor jongeren heeft dit verstrekkende gevolgen. GGD Noord- en Oost-Gelderland brengt daarom de impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongeren in kaart. Dit doen wij in samenwerking met de middelbare scholen in de regio. Het gaat om een extra meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. In onze regio doen 51 van de 57 middelbare scholen mee (90%) en naar verwachting zo’n 15.000 jongeren.

Hoe verloopt de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021?

Het onderzoek vindt plaats tussen eind september en eind november 2021. Van het regulier voortgezet onderwijs doen scholieren uit de klassen 2 en 4 mee. Van het praktijkonderwijs doen scholieren van alle klassen mee.

Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen een online vragenlijst in. Een docent begeleidt de afname van het onderzoek. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, corona en school. Leerlingen die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden op het eind van de vragenlijst doorverwezen naar de website jouwggd.nl  

Deelname aan de monitor

Zowel ouders/verzorgers als leerlingen krijgen enkele weken voor de afname meer informatie over het onderzoek. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

Alle GGD’en doen mee om de gezondheid van jongeren te verbeteren

Alle GGD’en in Nederland doen mee aan de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 en vragen deze op gelijke wijze en in dezelfde periode uit. De resultaten van dit vragenlijstonderzoek zijn halverwege 2022 beschikbaar en geven een overzicht van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren en de impact van corona. Omdat alle GGD’en meedoen, zijn er in 2022 resultaten op landelijk, regionaal en gemeenteniveau. Dit maakt het mogelijk om resultaten te vergelijken. Mede op basis van deze resultaten ontwikkelen het Rijk en de gemeenten landelijk en lokaal gezondheidsbeleid om de gezondheid en het welzijn van jongeren te verbeteren.

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

De GGD’en voeren de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 uit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en werken hierin samen met GGD GHOR Nederland en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De GGD vraagt de Gezondheidsmonitor normaliter één keer in de vier jaar uit. De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 is een extra meting. Meer informatie over de Gezondheidsmonitors vindt u op www.monitorgezondheid.nl.

Meer weten?

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021? Kijk dan bij de veel gestelde vragen of stuur een mail naar onderzoek@ggdnog.nl.

Veel gestelde vragen over de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd

Waarom is deze extra uitvraag van de Gezondheidsmonitor Jeugd nodig?

Normaliter vindt de Gezondheidsmonitor Jeugd elke vier jaar plaats. Dit jaar is een extra uitvraag ingelast vanwege corona. Tijdens en na de coronacrisis is het belangrijk om goed in de gaten te houden hoe het gaat met de Nederlandse jongeren en wat zij nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan eenzaamheid, maar ook aan verslechterde beweeggewoontes die er door de crisis wellicht zijn ingeslopen. De coronacrisis kan op psychisch, emotioneel, sociaal en/of lichamelijk vlak zijn uitwerking hebben. Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) heeft daarom extra geld toegekend aan de GGD’en om dit onderzoek te kunnen uitvoeren. Met de resultaten van dit onderzoek wordt ook landelijk en lokaal beleid ontwikkeld om de gezondheid, het welzijn en leefstijl van leerlingen een boost te geven.

Zijn leerlingen verplicht om deel te nemen aan de Corona Gezondheidsmonitor 2021?

Nee, deelname aan de Corona Gezondheidsmonitor 2021 is geheel vrijwillig. Alle ouders/verzorgers én leerlingen worden vooraf geïnformeerd over het onderzoek.

Wilt u niet dat uw zoon of dochter meedoet aan de Corona Gezondheidsmonitor 2021? Dan kunt u dit doorgeven aan de mentor van uw zoon/dochter. Ook als een leerling zelf niet mee wil doen, dan kan hij of zij dit (ter plekke) aangeven. Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het echter belangrijk dat zoveel mogelijk jongeren meedoen aan het onderzoek.

Wat hebben leerlingen zelf aan deze extra uitvraag?

Het invullen van de vragenlijst kan jongeren zelf aan het denken zetten over een gezonde leefstijl. Leerlingen die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden op het eind van de vragenlijst doorverwezen naar de website jouwggd.nl
Uiteindelijk is deze extra uitvraag ook bedoeld om de juiste (na)zorg te kunnen bieden aan jongeren na de coronaperiode met gezondheidswinst als gevolg. 

Waarom krijgen de jongeren geen uitnodiging om de vragenlijst thuis in te vullen?

Het is bekend dat meer jongeren de vragenlijst invullen als dit gezamenlijk op school wordt gedaan in de klas dan wanneer ze dat thuis moeten doen. Het geeft dus een betere respons. Ook voorkómen we zo dat ouders ‘meekijken’ bij het invullen. We willen echt dat jongeren 100% eerlijk kunnen zijn, ook over gevoelige onderwerpen zoals alcohol, roken en drugs.

Hoe zit het met de privacy van de leerlingen? 

Bij het onderzoek is de privacy van leerlingen gewaarborgd. Leerlingen hoeven niet in te loggen. Zij vullen de vragenlijst in via een algemene link. Deze link is uniek voor elke school, op die manier weten we op welke school de vragenlijst is ingevuld. In de vragenlijst wordt niet gevraagd naar naam, geboortedatum, adres of BSN-nummer. De GGD vraagt alleen de viercijferige postcode, zodat de GGD de gegevens op gemeenteniveau kan analyseren. In de privacyverklaring van de GGD kunt u lezen hoe de GGD omgaat met persoonsgegevens.

Worden leerlingen en hun ouders/verzorgers zelf ook geïnformeerd over het onderzoek en de privacy?

Ja, ouders/verzorgers en leerlingen ontvangen, via de middelbare school, een e-mail met daarin alle informatie over de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021.

Wat gebeurt er met de resultaten van het Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021?

GGD’en en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) verwerken de verzamelde gegevens. Het RIVM publiceert de gegevens op volksgezondheidenzorg.info. De GGD rapporteert de cijfers in infographics en tabellenboeken en op de website Kompas Volksgezondheid.

Gemeenten, het ministerie van VWS en andere organisaties gebruiken de resultaten voor de ontwikkeling en bijsturing van hun beleid om de gezondheid en het welzijn van jongeren te verbeteren.

De school ontvangt van de GGD een rapportage met de resultaten van de eigen leerlingen. Met dit overzicht krijgt de school een indruk van het welzijn en de leefstijl van de leerlingen en de invloed van corona op de leerlingen. De school is eigenaar van de rapportage en bepaalt zelf of andere organisaties de gegevens mogen zien.

Hoe heeft de GGD middelbare scholen geselecteerd voor de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021?

Alle middelbare scholen zijn gevraagd om mee te doen. Om betrouwbare informatie te verzamelen over de gezondheid van de jeugd is het belangrijk dat zoveel mogelijk jongeren meedoen. Wanneer (vrijwel) alle scholen meedoen kunnen we ook cijfers op gemeenteniveau analyseren. Dit is belangrijk voor het lokale gezondheidsbeleid. Hoe meer scholen meedoen, hoe beter het beeld is dat lokale en landelijke bestuurders krijgen van de jeugd. En hoe gerichter er beleid kan worden gemaakt.

Voldoet het onderzoek aan de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG)? 

Uiteraard voert de GGD dit onderzoek uit conform de AVG wet- en regelgeving. In dit onderzoek worden voldoende beveiligingsmaatregelen genomen om gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Bijvoorbeeld door het gebruik van een beveiligde website waar de leerlingen hun vragenlijst invullen. 

Hoe veilig is het systeem dat wordt gebruikt voor de vragenlijst?

De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 is een landelijk onderzoek waarbij er een samenwerking is tussen het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), GGD GHOR Nederland en alle GGD’en in Nederland. De vragenlijst is geprogrammeerd door I&O Research (ISO 27001 gecertificeerd). Er is gebruikt gemaakt van Unicom Intelligence als softwarepakket voor de online vragenlijst.

De vragenlijst wordt gehost bij Artax op een ISO 27001 gecertificeerde, dedicated server voor de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd. De beveiliging van de server wordt regelmatig getest met een pen & hacktest die een gespecialiseerde, externe partij uitvoert. Daaruit blijkt dat de omgeving goed is beveiligd en geen kwetsbaarheden heeft. GGD GHOR Nederland en I&O Research hebben daarnaast een verwerkersovereenkomst gesloten.