Het Vangnet Zutphen

Het Vangnet - Zutphen probeert door middel van ketensamenwerking de kwaliteit van leven van sociale kwetsbare mensen met zorg mijdend gedrag én van hun omgeving te verbeteren in de gemeente Zutphen. Deze doelstelling wordt gerealiseerd door afstemming tussen de verschillende ketenpartners over waar een cliënt al in beeld of in zorg is en door de acties van de verschillende partners te coördineren. Ketensamenwerking voorkomt dat er allerlei verschillende instanties bij een cliënt of gezin betrokken zijn, zonder dat iemand overzicht heeft of de regie voert. 

In principe voor 18+ cliënten waar sprake is van een multiprobleem situatie. Er zijn vaak indirect minderjarige kinderen betrokken. 

De GGD verzorgt de coördinatie en secretariële ondersteuning van het Vangnet. Het Vangnet komt om de week bij elkaar en wordt voorgezeten door de procesregisseur Vangnet. Ketenpartners kunnen (ook buiten het vangnetoverleg) casussen inbrengen of om advies vragen. De procesregisseur organiseert MDO’s met betrokkenen ketenpartners en vaak ook samen met cliënten. 

Vaste ketenpartners (die in Zutphen deelnemen aan het vangnetoverleg) zijn GGNet, Bijzonder Zorgteam Deventer, Tactus, Perspectief, Woningcorporatie Ieder1, Politie, Het Plein, Trajectum en het CJG. 

Ketenpartners kunnen een casus inbrengen in het vangnetoverleg. Zij kunnen daarnaast telefonisch of per e-mail om advies vragen aan de coördinator, of tussentijds een acute casus voorleggen. 

Je kunt ons telefonisch en per e-mail bereiken tijdens kantooruren via 088 443 31 27.

Meer informatie over privacy

Dit protocol is van toepassing op de gegevensuitwisseling voorafgaand en gedurende het bemoeizorg- of hulpverleningstraject. 

Privacy protocol Vangnet