Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

De GGD presenteert iedere twee jaar rapporten met daarin kaarten over de blootstelling aan luchtverontreiniging. De GGD berekent welke effecten luchtverontreiniging op de gezondheid heeft. De belangrijkste bronnen van luchtverontreiniging worden toegelicht. Ook geeft de GGD in de rapportages adviezen aan provincie en gemeenten in Gelderland. 

Luchtkwaliteitrapport 2022
De Gelderse GGD’en onderzochten de luchtkwaliteit in Gelderland. Ze keken daarvoor naar de luchtkwaliteit in 2019 -de meest recente, beschikbare gegevens. De luchtkwaliteit in Gelderland is gemiddeld vergelijkbaar met de luchtkwaliteit in Nederland. De blootstelling aan fijnstof en stikstofdioxiden is de laatste jaren verder afgenomen. Dat is goed voor de gezondheid. Maar de gezondheidsschade door luchtvervuiling is nog steeds groot. De GGD’en berekenden dat inwoners van Gelderland gemiddeld 11 maanden korter leven door de luchtvervuiling. Luchtvervuiling is bij ruim 1 op de 5 volwassenen de oorzaak van hun hart- en vaatziekte. Bij 1 op 5 kinderen komt hun astma door luchtvervuiling.

Lees het volledige rapport: luchtkwaliteit in Gelderland 

De GGD geeft informatie over wat je zelf kunt doen voor een schone lucht op de website www.ggdleefomgeving.nl/lucht

Gezondheidswinst door schonere lucht - Advies gezondheidsraad
De lucht is een stuk schoner geworden, maar er is nog aanzienlijke gezondheidswinst te behalen. Om dat te bereiken moet de luchtkwaliteit nog verder verbeteren dan de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert.

Luchtverontreiniging levert een belangrijke bijdrage aan ziekte en sterfte. Alleen al blootstelling aan fijnstof is verantwoordelijk voor zo’n 4% van de ziektelast in Nederland. Na roken (13%) behoort luchtverontreiniging daarmee tot één van de belangrijkste risicofactoren, in dezelfde orde van grootte als overgewicht (5%) en weinig lichamelijke activiteit (3-4%).

De lucht is een stuk schoner geworden, maar er is nog aanzienlijke gezondheidswinst te behalen. Om dat te bereiken moet de luchtkwaliteit nog verder verbeteren dan de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert. Dat vergt ambitieuze plannen van de overheid. De Gezondheidsraad adviseert de staatssecretaris van IenW prioriteit te geven aan het terugdringen van de concentraties fijnstof en stikstofdioxide afkomstig van wegverkeer (vooral dieselvoertuigen) en het aanpakken van de uitstoot van ammoniak vanuit de veehouderij.

Lees meer over het advies van de Gezondheidsraad.

Stel je vraag aan onze adviseurs