Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Iedere gemeente in Nederland is verantwoordelijk voor het houden van toezicht op de kwaliteit van ondersteuning die geleverd wordt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In de regio Noord- en Oost-Gelderland is de toezichthouder van de GGD gemandateerd om deze taak uit te voeren. Deze taak wordt onafhankelijk, transparant en zorgvuldig uitgevoerd. De toezichthouder voert onderzoeken uit in samenwerking met, of in opdracht van de gemeente met als doel: een goede en verantwoorde ondersteuning van de (kwetsbare) burger. 

Vormen van toezicht

Er zijn twee soorten toezicht in de Wmo:

  • Het Calamiteitentoezicht: als er een calamiteit en/of geweld heeft plaatsgevonden bij een aanbieder moet dit gemeld worden bij de toezichthouder van GGD Noord- en Oost-Gelderland. Afhankelijk van de ernst van de situatie kan de toezichthouder in opdracht van de gemeente de aanbieder vragen onderzoek naar de calamiteit te doen of zelf onderzoek doen.
  • Het Kwaliteitstoezicht: richt zich met name op de vraag of de ondersteuning en/of bedrijfsvoering bij de aanbieder voldoet aan de kwaliteitseisen in de Wmo en aan de afspraken die de gemeente met de zorgaanbieder heeft gemaakt.

Plichten en bevoegdheden Wmo- toezichthouder

De bevoegdheden van de toezichthouders Wmo zijn opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). De toezichthouder meldt dat hij/zij de wettelijke bevoegdheid heeft om alle documenten te onderzoeken die relevant zijn in het kader van het onderzoek. Hieronder vallen ook persoonsgebonden gegevens van cliënten en medewerkers.

Meer informatie over de plichten en bevoegdheden van de toezichthouders vind je in dit document.

Contact Wmo-toezicht

Telefoonnummer tijdens kantooruren: 088 443 3015.
U kunt ook vragen stellen via het e-mailadres: wmo@ggdnog.nl